Fordonsunderleverantörer i svårt läge – genomgripande strategiska åtgärder krävs för att överleva

I analysen av en färsk undersökning av de svenska fordonsunderleverantörerna konstateras att de svenska leverantörerna inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än internationella jämförbara företag.  De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överl

Delårsrapport för kvartal 3, 2012

Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2012

Osäker marknad skapar ökade investeringskontakter

Ny studie ska utröna eldrift i alla typer av fordon

Eldrivna fordon är en högaktuell fråga. Men den är långt ifrån nyväckt.

Fouriertransform avyttrar innehavet i FlexProp AB till Strömberg Innovation AB som blir ägare till 100 procent.

FlexProp AB i Halmstad tillverkar och säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- och flygindustrin som ger betydande kostnads- och miljöbesparingar. Bolaget har utvecklats mycket väl under Fouriertransforms delägarskap och är nu moget för nästa expansionsfas.

Fouriertransform investerar i CeDe Group AB i Malmö, som tillverkar och säljer egenutvecklade specialanpassningar av tunga fordon och maskiner

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med nuvarande ägare, bland andra VD Göran Bredinger och vice VD Håkan Johannesson. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Fouriertransform AB investerar 10 MSEK genom en riktad nyemission i ArcCore AB

Fouriertransform AB investerar genom en riktad nyemission 10 miljoner kronor i ArcCore AB i Göteborg. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag specialiserat på AUTOSAR-kompatibel mjukvara till kontrollenheter inom fordonsindustrin.

Delårsrapport för kvartal 1, 2012

Säkerställa teknikkompetensen efter SAAB-konkursen

Beslut vid Fouriertransform ABs årsstämma 2012

Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 19 april 2012 i Stockholm. På stämman togs följande beslut: Utdelning Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten på 63 938 471 kronor, överförs i ny räkning.

Bokslutskommuniké 2011 ”Stort intresse för Fouriertransforms aktiviteter”

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 27,5 Mkr (-32,0 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 15,0 Mkr Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från aktie- och räntefonder i kapitalförvaltningen på 25,7 Mkr samt återläggning av nedskrivning av det

Nystartat bolag i Trollhättan skapar sysselsättning för hundratals personer

Idag på en presskonferens i Trollhättan presenterades det nystartade företaget LeanNova med bas i Trollhättan som nu drar igång sin verksamhet med tio anställda och som inom ett år räknar med att sysselsätta flera hundra personer.