En ny australiensisk studie visar att genom att använda det svenska instrumentet Nevisense, utvecklat av SciBase, är det möjligt att minska antalet fall som behöver genomgå uppföljning med digital dermatoskopi med nästan hälften. Nevisense kan även tidigarelägga upptäckten av malignt melanom med tre månader jämfört med traditionella metoder. Nevisense utgör därmed ett värdefullt komplement till den visuella bedömningen med dermatoskop. I studien ingick 118 patienter med 160 hudförändringar och den presenteras för första gången på World Congress on Cancers of the Skin i Wien den 1 september.

Malignt melanom är ofta svårt att upptäcka och det är ytterst viktigt med tidig upptäckt. Hudförändringar som misstänkts vara malignt melanom men som inte entydigt kan bedömas i den initiala undersökningen följs i många fall upp med hjälp av så kallad sekventiell digital dermatoskopi, vilket innebär att fläcken fotograferas och jämförs över tid.

Användningen av sekventiell digital dermatoskopi ökar – speciellt för svårbedömda fall – men det är en resursintensiv metod och det tar tre månader eller mer innan en final diagnos kan ges. Dessutom kan det vara svårt att få patienter att återkomma för en uppföljning.

I den nya australiensiska studien, som genomfördes av Dr. Lilian Rocha, Docent Pascale Guitera and Prof. Scott W. Menzies et. al. vid Melanoma Institute of Australia och Royal Prince Alfred Hospital i Sydney, kombinerades sekventiell digital dermatoskopi med Nevisenses mätvärde från impedansspektroskopin med följande resultat:

  • 19% av alla undersökta fläckar visade ett Nevisense-värde på sju eller högre och kunde opereras bort direkt. 83,1% av de maligna melanomen i studien upptäcktes av Nevisense tre månader tidigare än vad sekventiell dermatoskopi hade gjort.
  • 28% visade ett Nevisense-värde av tre eller lägre och hade kunnat undvika ett återbesök av patienten.
  • Kombinationen av sekventiell digital dermatoskopi och Nevisense upptäckte 100% av alla maligna melanom i studien.

Sammanlagt visade användningen av Nevisense potentialen att minska antalet fall som behöver genomgå sekventiell dermatoskopi med 47%. Detta kan förenkla diagnostiken och leda till signifikanta kostnadsbesparingar för vården samtidigt som det kortar patienternas väntan på diagnos.

- Fallen i studien är svårbedömda hudförändringar, och den nuvarande diagnostiska processen är tidsödande för både läkare och patient. Resultaten i studien är betydande då det visar på potentialen för Nevisense att förbättra processen, vilket sparar både tid och resurser inom sjukvården, säger Simon Grant, vd på SciBase.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:
Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 10.00 CET

Om hudcancer
Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.