Börsintroduktion av Alelion Batteries

Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet 

  • Riksdagen beslutade i juni om en omstöpning av det statliga risk-kapitalet, vilket bl a innebär att Fouriertransform kommer att ingå i en statligt ägd riskkapitalkoncern
  • Portföljbolaget Alelion Batteries noterades i juni på Nasdaq First North och tog i nyemissionen, som var kraftigt övertecknad, in ca 101 MSEK från institutionella investerare och allmänheten
  • Fouriertransform investerade under första halvåret totalt 78,9 MSEK i tio befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 666 MSEK i 28 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Bedömt verkligt värde på befintlig portfölj, 23 portföljbolag, inklusive ackumulerat realiserat värde från avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen sen starten, motsvarar en värdeminskning på ca 12 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • Första halvårets resultat uppgick till -275,4 MSEK (-139,7 MSEK) inklusive omvärdering av portföljbolagen på -257,8 MSEK (-140,7 MSEK), varav noterade bolag -186,0 MSEK (8,7 MSEK).
  • Kassaflödet för januari - juni uppgick till -16,4 MSEK  (45,2 MSEK) varav investeringar i befintliga portföljbolag -77,1 MSEK (-115,5 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid halvårets slut uppgick till 1 691 MSEK (1 853 MSEK)

Tabell

VD:s kommentar – Brexit skapar osäker framtid men god underliggande tillväxt i portföljbolagen

Världskonjunkturen fortsatte att vara svag under årets första sex månader. Brexit har ytterligare spätt på oron även om Storbritannien tillsvidare är kvar som medlem tills man kommit överens om formerna för utträdet. De första reaktionerna på Brexit var stora valutarörelser, bland annat en kraftig försvagning av pundet och svenska kronan, parallellt med stora kursfall på en rad börser. För Sverige som befinner sig i en högkonjunktur ser det  fortsatt ljust ut,  i hög grad tack vare det låga ränteläget, det är dock för tidigt att säga i vilken grad Brexit kommer att påverka vår konjunktur. Storbritannien är vår fjärde största exportmarknad och cirka 13 procent av de utländska direktinvesteringarna i Sverige kommer därifrån.

Under första halvåret rapporterade svensk tillverkningsindustri en god ordertillväxt från den inhemska marknaden medan exportorderingången utvecklades något svagare. Återhämtningen i Europa och USA går fortsatt trögt och även om Kina ser ut att få en något mer positiv utveckling än vad som tidigare förutspåtts är det mycket som återstår innan de lyckats ställa om sin ekonomi. Kinas lägre infrastrukturinvesteringar fortsätter att påverka utvecklingen i resten av världen och de svenska exportbolagen har under flera år haft det svårare på den kinesiska marknaden.

Det osäkra läget på flera av Sveriges exportmarknader ställer höga krav på en nyindustri-alisering av svensk industri, där innovationsförmåga och en bättre balans mellan utbudet av  produkter och tillhörande tjänster blir avgörande framgångsfaktorer. Vi måste kunna konkurrera med hög teknikutveckling och skapa en bättre stabilitet i bolagen genom att kunna sälja både produkter och tillhörande tjänster.

Intresset för Fouriertransforms kompetens och ägarkapital är högt och vi fortsätter att göra    löpande utvärderingar av projekt och företag, både i tidig fas men också i den viktiga tillväxtfasen, där många lovande idéer och företag annars lätt fastnar utan att lyckas expandera internationellt.

Resultaten av vårt långsiktiga arbete syns nu tydligt. Flera av Fouriertransforms portföljbolag har nått kommersialiserbara faser och producerar och säljer sina produkter på den internationella marknaden. Arccore, Smart Eye, Max Truck och Pelagicore är några exempel på bolag där vi gått in i en tidig utvecklingsfas och som nu får internationell uppmärksamhet för sina teknik-ledande produkter. Vi följer vår ursprungliga plan och fokuserar alltmer på att öka bolagens   värdetillväxt när de nu börjar nå mogna faser. Under det andra kvartalet har vi gjort tilläggs-investeringar i 10 portföljbolag för att stödja deras fortsatta expansion i Sverige och inter-nationellt.

Alelion Batteries nyemission inför noteringen på Nasdaq First North den 21 juni övertecknades kraftigt. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem. Det är vår tredje börsintroduktion, och visar på att flera av våra portföljbolag har mognat. Powercell introducerades i december 2014 och SciBase i juni 2015, båda på Nasdaq First North.

Den 15 juni beslutade riksdagen att bifalla propositionen om en omstöpning av statligt riskkapital. Det innebär i praktiken att Fouriertransform och Inlandsinnovation kommer att ingå i en statligt ägd riskkapitalkoncern med ett nationellt utvecklingsbolag som moderbolag. Fouriertransform och Inlandsinnovation föreslås tills vidare fortsätta att förvalta sina befintliga investeringar. Omstruktureringen beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/2018.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601

Delårsrapport kvartal 2, 2016

Pressmeddelande - Halvårsrapport och rapport för kvartal 2 2016

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se