Osäker marknad skapar ökade investeringskontakter

 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,5 Mkr (13,8 kr)
   
 • Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från ränte- och aktiefonder
  på 35,0 Mkr, reavinst på 31,7 Mkr från realisering av innehavet i räntefonder samt en orealiserad nedskrivning på innehavet i ränte- och aktiefonder på -22,2 Mkr
   
 • Det totala kassaflödet uppgick till -46,6 Mkr (-16,7 Mkr) varav investeringar
  i portföljbolag -74,3 Mkr (-22,7 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
   
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 539 Mkr (2 686 Mkr)
   
 • Fouriertransform beslutade i april om en investering i ArcCore AB i Göteborg på
  10 Mkr och i maj om en investering i CeDe Group AB i Malmö på 50 Mkr
   
 • Fouriertransform avyttrade i juni hela sitt innehav i portföljbolaget FlexProp AB
  i Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation AB
   
 • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 566 Mkr
  i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikerings-partners motsvarar en total investeringsnivå om 1,8 Mdr

bild

VD:s kommentar
Den senaste tidens svaga marknadsutveckling och nya orosmoln med Kinas lägre tillväxt
har medfört att osäkerheten har ökat markant bland de svenska underleverantörerna. Fouriertransform har därför blivit kontaktat i högre grad än tidigare. Fouriertransforms
aktiviteter har under kvartalet koncentrerats till områdena plast, mekanisk bearbetning, plåtbearbetning och allmänna ingenjörstjänster.

Inom mekanisk bearbetning och plåtbearbetning är målsättningen att investera i kvalitetsbolag som kan användas som bas för att med andra bolag nå en kritisk massa, vilket krävs för att få resurser att ta steget utanför Sverige. Underleverantörerna söker stöd hos Fouriertransform att initiera en klustring med hjälp av en stark industriell syndikeringspartner för den krävande framtida utvecklingen.                            

Vad gäller Fouriertransforms ingenjörshus i Trollhättan, Vicura och LeanNova Engineering, så utvecklas bolagen bättre än förväntat. Båda bolagen är väl positionerade för att möta framtida efterfrågan av ingenjörstjänster såväl i Sverige som utomlands. De har mycket snabbt upparbetat en stark kundbas och jag är mycket glad över att vi har kunnat säkerställa att teknikkompetens stannar kvar i regionen. Vi räknar med att ca 250-300 ingenjörer kommer att engageras i dessa båda företag framöver. Vi har vidare under kvartalet investerat i två nya intressanta bolag, dels CeDe Group AB i Malmö som specialanpassar tunga maskiner till den internationella marknaden, dels ArcCore AB i Göteborg som verkar inom det strategiska investeringsområdet Intelligens i fordon.

Per Nordberg

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 702 34 00 95
Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, tel +46 733 233 603

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Hela rapporten

PM Q2