Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat   

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (22,4 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 59,2 MSEK
  • Det totala kassaflödet uppgick till -9,3 MSEK (-27,3 MSEK), varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -50,3 MSEK (-8,6 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 179 MSEK (2 546 MSEK)
  • En extra bolagsstämma i Fouriertransform avhölls den 20 augusti 2013 där beslut fattades att utvidga bolagets verksamhetsmandat till att, förutom fordonsindustrin, även omfatta övriga delar av tillverkningsindustrin
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om en ny investering i RotoTest International AB i Rönninge på 12,3 MSEK
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om tilläggsinvesteringar på 36,6 MSEK i fem befintliga portföljbolag
  • Under Almedalsveckan anordnade Fouriertransform seminarium med temat ”Hur Sverige säkerställer en framgångsrik fordonsindustri,  
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 945 MSEK i 19 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,8 MDR

Bild

VD:s kommentar

I kvartalets avvaktande marknadsutveckling är det glädjande att notera det ökade intresset för Fouriertransforms verksamhet efter beslutet om ett utvidgat investeringsmandat. Det nya mandatet omfattar investeringar inom tillverkningsindustri och närbesläktade tjänster. Investeringsområdet är brett och följer tidigare inriktning på bolag med unika innovativa produkter och hög produktionskomplexitet för framtida internationalisering.

Under kvartalet har Fouriertransform aktivt bearbetat 30 investeringsärenden. I slutet av september uppgår det totala antalet investeringsärenden till 60, varav 4 ligger för investeringsbeslut av styrelsen.  Den svenska tillverkningsindustrin står inför samma utmaningar som fordonsindustrin: att säkerställa den internationella tillväxten för att minska beroendet av hemmamarknaden och för få kunder.

Fouriertransforms kapital och starka nätverk i såväl Sverige som utomlands utgör en viktig del i att aktivt utveckla den svenska tillverkningsindustrin i den utmanande marknad som nu råder.

Per Nordberg

Delårsrapport Kvartal 3 2013 Final (pdf)

För ytterligare information

Per Nordberg, VD, Fouriertransform AB,+46 8 410 40 601
Ulf Järvenäs, CFO, Fouriertransform AB,+45 8 410 40 603

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se