Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr (-73,1 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 12,3 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av nedskrivning på innehavet i aktiefonder på 15,6 Mkr samt reavinst på 11,6 Mkr på realisering av  innehavet i räntefonder
  • Det totala kassaflödet uppgick till -27,3 Mkr (-68,3 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -8,5 Mkr (-55,7 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till
    2 546 Mkr (2 592 Mkr)
  • Fouriertransform har under kvartalet förhandlat med flera bolag för att undersöka möjligheten att genomföra investeringar som ny delägare
  • Företrädare för Fouriertransforms styrelse och verkställande direktör deltog under Almedalsveckan
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 586 Mkr i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om 1,8 Mdr

bild

VD:s kommentar

Den fortsatta osäkerheten i marknaden med bl a lägre tillväxt, svaga statsfinanser i euro-området och Kinas fortsatta inbromsning har resulterat i en avvaktande inställning till nya investeringar. Antalet bolagsaffärer generellt i Sverige har minskat med nästan 40 procent i år. Fouriertransform märker detta i kontakter med bolag där behov av nya ägare söks. Under kvartalet har Fouriertransform haft ett 40-tal möten med bolag med stort behov av  nytt ägarkapital men osäkerheten i marknaden gör att det är svårare att komma till avslut då bolagen avvaktar.

Fouriertransforms arbete inom investeringsområdena plåt, plast och mekanisk bearbetning har intensifierats med målsättningen att investera i bra utvecklingsbara bolag som bas för en klustring, vilket är en förutsättning för att bolagen ska klara sin internationella expansion med tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Fouriertransforms portföljbolag har fortsatt sin positiva utveckling som t e x Norstel i Norrköping med nya framgångar inom området epitaxiella ytskikt, EELCEE i Trollhättan i sitt framgångs-rika viktminskningsprojekt för den tunga fordonsindustrin, Pelagicore i Göteborg med ett nytt kontor i München nära de viktiga tyska biltillverkarna och inte minst Vicura i Trollhättan som har beslutat om ett nytt kontor i Indien efter nya utvecklingsprojekt med indiska fordonskunder.

Per Nordberg

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 702 34 00 95     
Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, tel +46 733 233 603

Pressmeddelande som PDF

Delårsrapport Kvartal 3 2012

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se