Säkerställa teknikkompetensen efter SAAB-konkursen

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr (-44,9 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 42,2 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av nedskrivning av det bokförda värdet av aktiefonder med 28,8 Mkr samt avskrivning av kvarvarande bokfört värde på portföljbolaget Effpower AB med -15,0 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -56,2 Mkr (-48,7 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -47,7 Mkr (-43,0 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 576 Mkr (2 689 Mkr)
  • Fouriertransform beslutade i januari om en investering i LeanNova Engineering i Trollhättan på 1,6 Mkr
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 491 Mkr i fjorton bolag i det svenska fordonsklustret

bild


VD:s kommentar

Under kvartalet präglades Fouriertransforms aktiviteter av ett stort antal kontakter med mindre och medelstora underleverantörsföretag inom fordonsklustret vilka utrycker osäkerhet inför framtiden i den svaga marknad som nu råder. Genomgående har bolagen problem med att finna finansieringslösningar för rörelsekapitalet, ägarkapital för att möta framtida investeringar och den relativt höga risken i affärsmodellen med en hög kundkoncentration till ett fåtal stora kunder.

Behovet av nya finansieringsformer som kan underlätta finansieringen för underleverantörerna kan vara en introduktion av företagscertifikat då denna form inte omfattas av bankernas kapitaltäckningskrav utan kan förmedlas inom ramen för dagens bankverksamhet. 

De mindre och medelstora underleverantörerna uttrycker stort intresse att finna samarbets-partners i form av klustring eller långsiktiga samarbetsavtal i syfte att nå kritisk massa och utveckla försäljningen mot nya kunder utanför Sverige. Fouriertransform har goda kontakter med bolagen inom mekanisk bearbetning och plåtbearbetning och Fouriertransforms nätverk med kvalificerade personer används för att stödja bolagens internationalisering.

Utöver intensiva kontakter med fordonsindustrins underleverantörer har Fouriertransforms arbete koncentrerats till att säkerställa att teknikkunnandet och fordonskompetensen kan vara kvar i Västra Götaland och Trollhättan efter SAABs konkurs i december 2011. I januari bildades LeanNova Engineering AB, ett ingenjörsbolag samägt av Fouriertransform, SAAB Automobiles gamla ledningsgrupp och Innovatum i Trollhättan. Ambitionen är att snabbt bygga upp ett ingenjörsbolag som kan sälja utvecklingstjänster till fordonstillverkare oberoende varumärke.

Fouriertransform har också tecknat en överenskommelse med SAAB Combitech att utveckla ett ingenjörsbolag med 200-400 ingenjörer inom två år som kan erbjuda tjänster till fordonsindustrin, allmän verkstadsindustri och flygindustri. Med dessa aktiviteter fortsätter Fouriertransform att stärka det svenska fordonsklustret verksamhet i enlighet med bolagets långsiktiga plan.

Per Nordberg

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 702 34 00 95
Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, tel. +46 733 233 603

Pressmeddelandet som PDF fil

Delårsrapport Kvartal 1