Stort intresse för portföljbolagen Indiska Tata AutoComp förvärvar TitanX

Viktiga händelser under tredje kvartalet 

  • Fouriertransform investerade 24,0 MSEK i ett nytt bolag inom miljö/återvinningsområdet, Re:newcell AB i Kristinehamn, och 27,8 MSEK i fem befintliga portföljbolag, totalt 51,8 MSEK
  • I augusti ingick indiska Tata AutoComp och Fouriertransform avtal att Tata förvärvar samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag TitanX Engine Cooling i Göteborg. Avyttringen innebär en god avkastning för Fouriertransform.
  • I september förvärvade amerikanska Luxoft, noterat på New York Stock Exchange, samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag Pelagicore i Göteborg. Avyttringen innebär en god avkastning för Fouriertransform.
  • Fouriertransform har sedan starten 2009 investerat totalt 1 718 MSEK i 29 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på de 23 befintliga portföljbolagen, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 2 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 240,7 MSEK (-33,4 MSEK) inklusive omvärdering av portföljbolagen på 231,5 MSEK (-64,0 MSEK), varav noterade bolag 252,4 MSEK.
  • Kassaflödet för januari - september uppgick till 32,6 MSEK (4,7 MSEK) varav investeringar i portföljbolag -131,5 MSEK (-150,7 MSEK).
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 775 MSEK (1 850 MSEK).

VD:s kommentar – starkt kvartal för Fouriertransform med ny investering i miljöteknik / återvinning

Kinas under många år exempellösa tillväxt har stannat av och skapat en osäkerhet kring landets fortsatta ekonomiska utveckling. De tidigare höga investeringarna i landets infrastruktur har minskat, främst som en följd av svårigheten att få fram kapital till investeringar. Denna nedgång påverkar svenska industriföretag som Sandvik, Atlas Copco, SKF och SSAB negativt. Många företag inom tillverkningsindustrin ligger lågt i kapacitetsutnyttjandet, tar mindre lån och håller tillbaka sina investeringar. Tillsvidare råder ett vänta-och-se-läge.

Europa präglas fortfarande av politiska och statsfinansiella problem även om länderna i Sydeuropa har börjat återhämta sig. Hur Brexit kommer att påverkas Sveriges affärer med Storbritannien, vår fjärde största exportmarknad, återstår att se, men resultatet efter folkomröstningen spär ytterligare på den politiska oron inom EU och i Europa.

Många svenska företag inom fordonsindustrin har gjort betydande investeringar i Storbritannien på senare år och Brexit lär med all sannolikhet påverka deras affärer på lång sikt. Den bransch som väntas ta mest stryk är utan tvekan den finansiella industrin, där London som världens finansiella centrum riskerar att utmanas av andra finansiella metropoler som Frankfurt, Paris eller Singapore.

Tyskland, Sveriges största handelspartner och Europas lokomotiv, uppvisar en robust situation med en relativt god tillväxt i år även om den väntas dämpas under andra halvan av året. Tysklands styrka ligger i landets industriella struktur som förutom ett antal stora fixstjärnor, inte minst inom fordonsindustrin, är alla de samverkande små och medelstora företagen.

I USA är allt fokus för närvarande på det stundande presidentvalet, vilket inbegriper betydande politiska risker, inte minst inom handeln i form av en ökad protektionism. Penningpolitiska stimulanser har under de senaste åren understött den amerikanska ekonomin och bland annat framgångsrikt lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till för landets ovanligt låga nivåer. 

Bland företagen i Sverige råder en förhållandevis positiv syn på den framtida ekonomiska utvecklingen. För september noterades ett inköpsprisindex på 54,9 procent, över 4 procent-enheter högre än för augusti. Samtidigt är Sveriges stora exportberoende alltid en källa till viss oro när viktiga marknader för svensk tillverkningsindustri som Kina inte är i riktig form.

För Fouriertransforms del noteras ett fortsatt stort intresse för vår verksamhet, trots att vi från och med årsskiftet går in i en ny koncernstruktur för statligt riskkapital. Vi har under det gångna kvartalet tagit emot över ett 15-tal propåer om medfinansiering av företag inom områden som energi och tekniktjänster.

Utvecklingen för portföljbolagen uppvisar ett mycket positivt sentiment. Fouriertransform har under det tredje kvartalet genomfört flera viktiga affärer. Försäljningen av Titan X till indiska Tata AutoCom Systems Limited, en del av Tata Group, är ett utmärkt exempel på där Fouriertransform fungerat som marknadskompletterande aktör och varit med och stöttat ett lovande företag inom svensk fordonsindustri. Med försäljningen av start-up-företaget Pelagicore har Fourietransform lyckats säkerställa kompetensen och överlevnaden för ett företag som Volvo tidigare inte visade något intresse för. Pelagicore, som verkar inom infotainment i bilindustrin, är nu en del av den globala amerikanska spelaren Luxoft. Kvartalets sista stora affär var investeringen inom miljö-området återvinning i bolaget Re:newcell, som syftar till att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier i Kristinehamn.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601

Delårsrapport kvartal 3, 2016

Pressmeddelande Delårsrapport för kvartal 3 2016

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se