Hög marknadsaktivitet och intensiv investeringstakt med tre nya investeringar på totalt 145 MSEK under kvartalet

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Fouriertransform investerade under kvartalet totalt 145 MSEK i tre nya bolag; ÅAC Microtec AB i Uppsala, Pelly AB i Hillerstorp och Ostell AB i Göteborg samt 49 MSEK i befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 180 MSEK i 23 bolag och med syndikeringspartners motsvarar detta 3,5 MDR i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 10 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • För investeringen i Powercell tilldelade Svenska Riskkapitalföreningen investerarna Fouriertransform och Volvo Group Venture Capital pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013”
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (10,5 MSEK) inklusive omvärdering av kortfristiga placeringar på 24,3 MSEK.
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till 0,6 MSEK (-1,4 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag 
    -192,9 MSEK (-244,0 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 034 MSEK (2 277 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s k investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Investment   företaget i sammandrag, MSEK Kv 1
2014
  Kv 1
2013
  %
Periodens resultat 8,0   10,5   -23
Investeringar i portföljbolag 192,9   244,0   -21
Periodens kassaflöde 0,6   -1,4   -
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 033,8   2 276,6   -11
Eget kapital 3 290,9   3 162,0   4
Soliditet 99 %   99%   -


VD:s kommentar – hög aktivitet trots allvarligt läge

Utvecklingen under årets första tre månader tyder på att en försiktig ekonomisk återhämtning nu är på gång, både i Sverige och i Europa som helhet, om än i fortsatt ganska olika takt i de skilda ekonomierna. Globalt syns också tecken på en ljusning och prognoser pekar på en måttlig till-växtökning för världen som helhet 2014. Industriproduktionen i Sverige och Europa rör sig också så sakteliga uppåt och inte minst gäller det för fordonsindustrin. Trots förbättrade prognoser skapar krisen i Ukraina ett allvarligt läge för världsekonomin och särskilt för Tyskland med ett stort beroende av Ryssland. För Sverige är detta också en stor utmaning för svensk industri då Tyskland utgör en stor exportmarknad.

För Fouriertransform kännetecknades första kvartalet av hög aktivitet och stort intresse med tre nya investeringar genomförda. Sammanlagt investerade vi 145 MSEK i de tre nya bolagen: Osstell i Göteborg med en unik metod att mäta stabiliteten i dentalimplantatskruvar; Pelly Intressenter i Hillerstorp som är en av Nordens ledande leverantörer av förvaringssystem för konsumenter; samt ÅAC Microtec i Uppsala med världsledande mikroelektronik-system till flyg- och rymdindustrin.

Samtliga investeringar är en följd av vårt nya, utvidgade mandat och visar på ett stort intresse för Fouriertransform som partner. De visar också på den bredd av mindre, innovativa företag som finns i Sverige och hur viktigt det är att det finns aktörer som kan gå in och stötta deras potential att bli kommersiella framgångar, inte minst utanför Sveriges gränser. Det är så de nya jobben kommer att skapas i framtiden.

Vi har under kvartalet också fortsatt vårt arbete med värdeutveckling av den befintliga investeringsportföljen och som helhet har den utvecklats väl. Det är också glädjande när dessa företag får omvärldens erkänsla för sina innovationer och produkter. Så tog exempelvis Arccore plats på Affärsvärldens rankinglista ”Sveriges 33 hetaste start-ups” tack vare sin programvara med öppen källkod för bilutvecklare. För investeringen i Powercell tilldelades Fouriertransform och Volvo Group Venture Capital nyligen Svenska Riskkapitalföreningens pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013”, på grund av det unika bränslecellsystem som utvecklats av Powercell.

Totalt har nu Fouriertransform 20 bolag i portföljen. Dessa omsätter tillsammans 2,2 miljarder SEK, sysselsätter cirka 1 500 anställda och har en god potential för framtida tillväxt.

Framför oss ser vi en fortsatt hög investeringstakt och vi bereder nu en ansökningsportfölj om cirka fem bolag. Det är ett intensivt arbete att identifiera och värdera framtidsutsikterna hos dessa och matcha med de resurser och nätverk som Fouriertransform kan bidra med. Allt med syftet att stärka innovation och utveckling i den svenska tillverkningsindustrin och bana väg för ett fortsatt framgångsrikt företagande.

Per Nordberg

För ytterligare information,
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Delårsrapport januari - mars 2014 (pdf)

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.

 www.fouriertransform.se