Fouriertransform har nu investerat 1 miljard i 20 bolag för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

· En extra bolagsstämma i Fouriertransform avhölls den 20 augusti 2013 där beslut fattades att utvidga bolagets verksamhetsmandat till att, förutom fordonsindustrin, även omfatta övriga delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar 

· Under året investerades totalt 283 MSEK i fyra nya bolag samt 125 MSEK i befintliga portföljbolag. Sedan starten 2009 har Fouriertransform investerat totalt 986 MSEK i 20 bolag. Portföljbolagen omsätter ca 1,9 MDR och har 1 300 anställda. 

· Fouriertransform har från och med fjärde kvartalet 2013 börjat att tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS och samtliga belopp i denna rapport, om ej annat anges, avser det s.k. investmentföretaget innebärande att investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar värderats till bedömda verkliga värden vid bokslutstidpunkten 

· Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 986 MSEK, vilket jämfört med bedömt verkligt värde på befintlig portfölj samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 10 % sedan Fouriertransform startade 

· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 128,3 MSEK (98,6 MSEK) inklusive resultat från portföljbolag på 94,1 MSEK och resultat från kortfristiga placeringar på 63,5 MSEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 131,4 MSEK (193,5 MSEK) inklusive resultat från portföljbolag på 95,2 MSEK och resultat från kortfristiga placeringar på 108,9 MSEK. 

· Årets kassaflöde uppgick till 42,9 MSEK (5,4 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -371,8 MSEK (-138,4 MSEK) 

· Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 2 253 MSEK (2 535 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s.k. investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Investment företaget i sammandrag, MSEK Helåret
2013
  Helåret
2012
  %
Periodens resultat 131,4   193,5   – 32
Investeringar i portföljbolag 408,0   141,8   -
Periodens kassaflöde 42,9   5,4   -
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 253,2   2 534,6   – 11
Eget kapital 3 282,9   3 151,5   4
Soliditet 98 %   99 %   -

VD:s kommentar

2013 blev ett besvärligt år för europeisk ekonomi med bestående finansiella obalanser. I Sverige utvecklades ekonomin svagt men vi var ändå jämförelsevis lyckosamma i att åstadkomma en viss tillväxt. I synnerhet den europeiska fordonsindustrin hade det svårt, även om efterfrågan på tunga fordon tillfälligt drevs av kommande nya utsläppskrav inom EU. 2014 kommer därför att bli ett viktigt år för EUs fordonsindustri. Branschen tyngs fortfarande av strukturella problem och överkapacitet som man inte lyckats åtgärda på samma sätt som USA efter den stora fordonskrisen där för ett par år sedan. Vår bedömning är ändå att det nu finns skäl för en viss tillväxtoptimism, på en realistisk nivå.

Vad behövs för tillväxt?

Fouriertransforms tillkomst under 2009 var starkt kopplad till fordonskrisen 2008 och vårt ursprungsmandat var att säkerställa utvecklingen i strategiska områden för svensk fordonsindustri, där innovativa underleverantörer hade svårt att hitta långsiktig finansiering från andra aktörer. Vi har nu genomfört vårt fjärde verksamhetsår och har under dessa år fått en god inblick i den svenska industristrukturen, där ju fordonsindustrin är en viktig delbransch. Den bild som tydligast trätt fram är för det första hur viktig den konkurrensutsatta tillverkningsindustrin är för hela den svenska ekonomin och för det andra att det finns ett antal strukturella problem som hämmar tillväxt och ökad sysselsättning. Detta resulterar i den s.k. timglasformade svenska näringslivsstrukturen.

Det finns gott om små innovativa företag i tidig utvecklingsfas, och vi har ett jämförelsevis stort antal starka multinationella koncerner som visserligen ofta har merparten av sina anställda utanför Sverige, men som ändå spelar en otroligt viktig roll för dynamiken i svensk industri.

Det är företagen i skiktet däremellan som behöver bli fler och starkare. De, som kanske har 50 – 100 anställda och som byggt sin verksamhet på innovativa idéer, som har en potential att bli kommersiella framgångar. Det är här grogrunden finns till nya jobb. Men många av dessa företag är beroende av en eller ett par kunder och starkt knutna till den inhemska och europeiska marknaden. Det är ett utsatt läge, något som vi såg tydligt under fordonskrisen och hur den drabbade branschens underleverantörer. Det krävs en viss styrka för att våga växa, nyanställa, söka sig till nya marknader och kanske nya kundsegment. Krisen visade att de företag som hade ett mindre Sverigeberoende och befinner sig i framtidsinriktade sektorer klarade sig bättre.

Fouriertransforms bidrag

En ökad internationalisering är alltså avgörande för en fortsatt stark svensk tillverknings-industri. Fouriertransform, som en offentligägd aktör, har i detta läge en viktig uppgift. Bolagen behöver ägarkapital, men också tillgång till internationell expertis och kompetens i styrelserna för att driva internationaliseringen. De erfarna och kvalificerade personer som ingår i vårt nätverk ger portföljbolagen nya kontaktytor och för med sig internationella impulser som är mycket värdefulla för dem. Från Fouriertransforms sida har vi också upplevt ett starkt intresse för samverkan i kluster som kan underlätta för portföljbolagen att nå utanför Sverige, något som både vi själva och nätverket också bidrar med.

Vårt fokuserade arbete som ägare i portföljbolagen har resulterat i fortsatt värdeskapande och de bolag som ingår i portföljen är idag väl etablerade i fordonsindustrin. Ett kvitto på det är att vi nu ser ett intresse från andra bolag att förvärva enstaka portföljbolag.

I den avvaktande marknadssituation som rått under året är det också glädjande att notera det ökade intresset för Fouriertransforms verksamhet efter beslutet om ett utvidgat investerings-mandat. Det nya mandatet omfattar investeringar inom tillverkningsindustri och närbesläktade tjänster. Investeringsområdet är brett och vi kommer fortsatt att följa vår tidigare inriktning på bolag med unika innovativa produkter och hög produktionskomplexitet som har potential för framtida internationalisering.

Nya investeringar i fyra framtidsbolag

Under 2013 har vi fortsatt att stärka vår position i det svenska fordonsklustret och vi har också gjort vår första investering inom ramen för vårt utvidgade mandat. Sammanlagt beslöt vi om investeringar i fyra nya bolag, Smart Eye AB och TitanX Engine Cooling AB i Göteborg, Rototest International AB i Rönninge och SciBase AB i Stockholm. Investeringen i TitanX är vår enskilt största hittills.

Sammanlagt uppgick våra nyinvesteringar till 283 MSEK under året och dessutom gjorde vi tilläggsinvesteringar på totalt 125 MSEK i befintliga portföljbolag.

Det är glädjande att ha kunnat ta del av hur portföljbolagens styrelser och våra starka nätverk snabbt har samverkat i bolagens positiva utveckling på kort tid. Ett exempel är LeanNova, ingenjörsföretaget i Trollhättan som föddes ur Saabkonkursen. Fouriertransform har medverkat från start och det har blivit en bra utveckling från 59 anställda förra årsskiftet till cirka 180 nu och ytterligare 100 nyanställningar planeras under 2014. LeanNova har redan från början framgångsrikt sökt kunder utomlands och även öppnat kontor i Shanghai.

En annan av våra snabbväxare, Pelagicore, har valts in i styrelsen i GENIVI Alliance som representerar 50 procent av den globala bilförsäljningen, med över 170 aktiva företag inklusive 12 ledande biltillverkare. GENEVI är den drivande kraften bakom antagandet av Linuxbaserade system inom in-vehicle-infotainment (IVI) i fordon, en bransch som växer med exceptionell hastighet.

Sedan starten 2009 har Fouriertransform investerat totalt 986 miljoner kronor i 20 bolag, vilket tillsammans med insatser från syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 3 miljarder kronor. Fouriertransform ska ge marknadsmässig avkastning till ägaren och investerar på kommersiella grunder. Det totalt investerade kapitalet på 986 MSEK jämfört med bedömt marknadsvärde på befintlig portfölj inklusive återbetalt kapital från portföljbolagen motsvarar en värdeökning på ca 10 % sedan Fouriertransform startade.

För det kommande året ligger vår ägaragenda fast för bolagen, det vill säga att bistå dem att utveckla sin fulla potential. Vi kommer också fortsatt att arbeta mot en mer balanserad portfölj, som även innefattar bolag i senare utvecklingsfaser.

Jag välkomnar också breddningen av vårt uppdrag utanför fordonssektorn. Det ger oss en större spelplan och jag ser det också som en bekräftelse på att vi har visat att det går att hitta bra bolag och i samarbete med andra göra skillnad. Det är en bra investering i konkurrenskraft för svensk industri.

Per Nordberg

Bokslutskommuniké 2013

Pressmeddelande (PDF)

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se