• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 27,5 Mkr (-32,0 Mkr) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 15,0 Mkr
  • Resultatet har huvudsakligen påverkats av utdelning från aktie- och räntefonder i kapitalförvaltningen på 25,7 Mkr samt återläggning av nedskrivning av det bokförda värdet på aktiefonder med 15,6 Mkr
  • Det totala kassaflödet uppgick till -3,7 Mkr (15,2 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -20,6 Mkr (-10,1 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 604 Mkr (2 729 Mkr)
  • Fouriertransform beslutade i december om en investering i Eelcee AB i Stockholm på 50,0 Mkr
  • Under 2011 har Fouriertransform beslutat att investera 83,5 Mkr i fyra bolag i det svenska fordonsklustret
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 491 Mkr i fjorton bolag i det svenska fordonsklustret
  • I januari, 2012 togs beslut om en investering i ett nytt ingenjörsbolag i Trollhättan, LeanNova Engineering AB

 

bild

  

VD:s kommentar 2011

Året 2011 inleddes med ganska höga förväntningar inom fordonsindustrin. Efter den goda utvecklingen 2010 var det många som hoppades att vi var på väg att hämta in det som hade förlorats under krisåren 2008 och 2009. Under sommaren 2011 förbyttes framtidstron i pessimism, på grund av de tilltagande statsfinansiella kriserna i framför allt Sydeuropa. De statliga problemen har inneburit en kraftig inbromsning i den europeiska ekonomin som skapat oro och lett till en avvaktande hållning hos många aktörer. Ovissheten påverkar underleverantörerna negativt och deras framförhållning och produktionsplanering kompliceras. I Sverige fortsatte dessutom ägarfrågan och slutligen konkursen i Saab att orsaka stor turbulens i underleverantörsledet, vilket har öppnat för många investeringsansökningar och för vår investering i ett nytt ingenjörsbolag i Trollhättan i januari 2012. Även om bolagen är generellt bättre rustade nu än under förra krisen och har bättre uthållighet så kan 2012 bli ett nytt svårt år, vilket understryks av nedgången i industriproduktionen under sista kvartalet 2011.

Växande intresse för kluster

Många företag har också tvingats bredda sin verksamhet mot andra branscher än fordonsindustrin och de försöker även hitta nya vägar att nå fordonstillverkarna på marknader utanför Sverige. Det har lett till ett intensifierat intresse för samverkan i kluster med medverkan av Fouriertransform. Lärdomen från 2008 är att få är starka nog för att ta sig ut på nya marknader på egen hand, eftersom det behövs en ordentlig kritisk massa för att klara av en sådan satsning. Det här speglar ett generellt problem, nämligen den timglasformade industristrukturen i Sverige. Sverige har jämförelsevis få bolag i mellansegmentet, där den livskraftiga tillväxten, som kräver en viss storlek under en längre tid, normalt sker. Därför använder stora svenska fordonstillverkare idag i hög grad utländska underleverantörer, medan de små svenska leverantörerna inte får samma chans. Fouriertransforms mindre bolag måste kunna driva nya projekt för att växa sig starka och skapa uthållighet. Deras chans att växa är att kunna nå ut till de utländska marknader där den stora tillväxten finns.    

Investeringsverksamheten

Sedan starten 2009 har Fouriertransform tagit emot och noggrant berett flera hundra investeringsansökningar och investerat sammanlagt cirka 463 miljoner kronor i 13 bolag runt om i landet. Dessa investeringar har medfört att andra investerare också har deltagit och den totala nyinvesteringsnivån uppgår därmed till 1 400 miljoner kronor då de andra medinvesterarna är medräknade. Ett av våra portföljbolag, NovaCast Technologies, tvingades begära sig i konkurs på grund av stora förluster som resulterade i en akut likviditetskris. Att sådant händer är beklagligt, men är ett naturligt inslag i venture capital-verksamhet. Under 2011 har vi haft ett allt intensivare arbetsläge med ett stort antal investerings-ansökningar efter sommaren. Närmare 100 ansökningar har inkommit. Omkring 60 av dessa har bedömts som intressanta varav 25 var under investeringsberedning vid årsskiftet. Vi har därför under året koncentrerat våra ansökningsbehandlingar inom våra strategiområden till bolag i tillväxt och mogen fas för att få en bättre portföljbalans och vi ser här flera möjligheter till positiva framtidsinvesteringar. Ett nystartat venture capital bolag inleder nästan alltid sin verksamhet med investeringar i tidig fas och med relativt små investeringsbelopp.

 

Framtidsutsikter

Framåt fokuserar Fouriertransform framför allt på de strategiska investeringsområdena Effektivare produktion, Intelligens i fordon och Hållbara fordon. Det är områden där Fouriertransform bedömt att Sverige har en kompetens som står sig väl i internationell konkurrens. Inom Effektivare produktion, som till exempel handlar om plåtbearbetning och pressning, ser Fouriertransform under 2012 ett stort arbete med att bygga kluster och skapa kritisk massa, för att dessa bolag i nästa skede ska kunna nischa erbjudandena mot utlandet.

Intelligens i fordon handlar om att ta tillvara möjligheterna till korsbefruktning mellan svenskt IT- kunnande och fordonskunnande. Här finns stor kompetens i Fouriertransforms nätverk, som kan utveckla tillväxtmöjligheterna, exempelvis i portföljbolaget Pelagicore. När det gäller Hållbarhet är den stora frågan fortfarande att hitta rätt batteritekniker. Här söker Fouriertransform också kringprojekt och tjänster inom segmentet energilagringssystem. 2012 kommer att bli ett utmanande och svårt år för svenska underleverantörer till fordonsindustrin, men tillsammans kan vi skapa styrka och framtidstro.

Per Nordberg

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 702 34 00 95

Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, tel. +46 733 233 603
 

Bokslutskommuniké 2011 som PDF fil

Pressmeddelandet som PDF fil