Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 23 april 2014 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut:

Utdelning

Årsstämman fastställde att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen med den ändringen att de principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget skall lyda: Styrelseledamot eller styrelsesuppleant som anlitas som konsult i bolaget, och därmed erhåller konsultarvode utöver styrelsearvode, ska undvikas. Om så ändå sker ska uppdraget prövas av styrelsen i enskilt fall, vara klart avskiljbart från det ordinarie styrelseuppdraget, avgränsat i tid och reglerat i avtal mellan bolaget och ledamoten. Därutöver ska konsultuppdraget, för att kunna godkännas, inte gå att likställa med styrelseuppdraget och konsultuppdragets karaktär får heller inte följa av styrelseuppdraget. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamot inte anlitas för uppdraget.

Styrelseledamöter
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Sigrun Hjelmquist (nyvald som ordförande), Hasse Johansson (omvald), Christina Åkerman (omvald), Hanna Lagercrantz (omvald), Jan Bengtsson (nyvald), Ulf Berg (nyvald) och Charlotte Rydin (nyvald).

Revisor
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

Arvode
Årsstämman beslutade om följande styrelsearvoden: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd av Regeringskansliet.

Årsstämman beslutade om följande arvoden till revisionsutskottet: 30 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information,
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.

 www.fouriertransform.se