Årsstämman i Fouriertransform ägde rum idag den 19 april 2012 i Stockholm. På stämman togs följande beslut:

Utdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten på 63 938 471 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Styrelseledamöter
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Omval av samtliga styrelseledamöter: Lars-Olof Gustavsson (även omvald som ordförande), Karin Kronstam, Lars Erik Fredriksson, Lars-Göran Moberg, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Cecilia Schelin Seidegård och Hasse Johansson.

Revisor
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2013. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

Arvode
Årsstämman beslutade om följande styrelsearvode, 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd av Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601
 

Pressmeddelandet som PDF fil