Fouriertransforms utgångspunkt är att mål om hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är förenliga och samverkande. Genom innovation och framsynt affärsutveckling kan företag vara en del av lösningen på världens hållbarhetsutmaningar.

Flera av de bolag vi har investerat i erbjuder lösningar med direkta positiva miljöegenskaper för framförallt fordon. Genom att möta världens växande behov av produkter och lösningar som sparar resurser och minskar negativ miljö- och klimatpåverkan, kan Fouriertransform bidra till den nödvändiga omställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften för svensk industri.

Fokus på värdeskapande

Värdeskapandeprocessen är motorn inom Fouriertransform, och också huvudfokus i vår hållbarhetsstrategi. För att ur en hållbar affärsidé och teknik skapa ett hållbart företag, behöver verksamheten rustas för tillväxt i en globaliserad och föränderlig värld. Där väntar både miljömässiga, sociala och affärsetiska utmaningar, men även konkurrensfördelar för de bolag som kan hantera dem. Det kan ibland finnas tydliga kundkrav, i till exempel fordonsindustrin, som är avgörande för att bolaget ska komma ifråga som leverantör. Som ägare vill vi verka för att våra portföljbolag i ett tidigt skede väger in väsentliga hållbarhetsfaktorer i sina affärsmodeller, beslut och planer. Det är vår övertygelse att det ökar företagets lönsamhet och värde över tid. Vi vet också att den dag ett företag ska börsnoteras eller blir föremål för uppköp, är det en styrka att ha ett gediget hållbarhetsarbete på plats. Vi har utvecklat ett tydligt arbetssätt för att integrera hållbarhet som en viktig dimension i ägarstyrningen. Det ska vara naturligt och okomplicerat att ge hållbarhetsaspekterna en plats i vår vardag som investerare och delägare.