2020

Bilaga Storlek
arsredovisning_ftab_2020.pdf 249.46 KB

2019

Bilaga Storlek
arsredovisning_ftab_2019.pdf 282.96 KB

2009

Bilaga Storlek
Bokslutskommunike-2009-Sv.pdf 340.04 KB