Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2013 kl.10.00 –11.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17.

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2013

Fokuserat värdeskapande i portföljbolagen Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

Delårsrapport för kvartal 1, 2013

Stark start på året – TitanX – största investeringen hittills Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform ABs årsstämma 2013

Årsstämman i Fouriertransform AB ägde rum den 10 april 2013 i Stockholm.                     På stämman togs följande beslut:

Kallelse till Fouriertransform ABs årsstämma den 10 april 2013

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig

Fouriertransform investerar i TitanX, Göteborg

Fouriertransform investerar 185 miljoner kronor i TitanX Investeringen ger TitanX en stark position och möjliggör en fortsatt tillväxt på nya strategiska marknader TitanX planerar en börsnotering inom de närmaste åren Fouriertra

Fouriertransform AB investerar i Smart Eye AB

Fouriertransform AB investerar totalt 25 MSEK i Smart Eye AB i Göteborg. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett lån. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 15 procent.

Bokslutskommuniké 2012

Hög aktivitet i en avvaktande marknad   Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012

Fordonsunderleverantörer i svårt läge – genomgripande strategiska åtgärder krävs för att överleva

I analysen av en färsk undersökning av de svenska fordonsunderleverantörerna konstateras att de svenska leverantörerna inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än internationella jämförbara företag.  De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överl

Delårsrapport för kvartal 3, 2012

Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2012

Osäker marknad skapar ökade investeringskontakter

Ny studie ska utröna eldrift i alla typer av fordon

Eldrivna fordon är en högaktuell fråga. Men den är långt ifrån nyväckt.