Kallelse till Fouriertransform ABs årsstämma den 10 april 2013

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig

Fouriertransform investerar i TitanX, Göteborg

Fouriertransform investerar 185 miljoner kronor i TitanX Investeringen ger TitanX en stark position och möjliggör en fortsatt tillväxt på nya strategiska marknader TitanX planerar en börsnotering inom de närmaste åren Fouriertra

Fouriertransform AB investerar i Smart Eye AB

Fouriertransform AB investerar totalt 25 MSEK i Smart Eye AB i Göteborg. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett lån. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 15 procent.

Bokslutskommuniké 2012

Hög aktivitet i en avvaktande marknad   Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012

Fordonsunderleverantörer i svårt läge – genomgripande strategiska åtgärder krävs för att överleva

I analysen av en färsk undersökning av de svenska fordonsunderleverantörerna konstateras att de svenska leverantörerna inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än internationella jämförbara företag.  De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överl

Delårsrapport för kvartal 3, 2012

Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2012

Osäker marknad skapar ökade investeringskontakter

Ny studie ska utröna eldrift i alla typer av fordon

Eldrivna fordon är en högaktuell fråga. Men den är långt ifrån nyväckt.

Fouriertransform avyttrar innehavet i FlexProp AB till Strömberg Innovation AB som blir ägare till 100 procent.

FlexProp AB i Halmstad tillverkar och säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- och flygindustrin som ger betydande kostnads- och miljöbesparingar. Bolaget har utvecklats mycket väl under Fouriertransforms delägarskap och är nu moget för nästa expansionsfas.

Fouriertransform investerar i CeDe Group AB i Malmö, som tillverkar och säljer egenutvecklade specialanpassningar av tunga fordon och maskiner

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med nuvarande ägare, bland andra VD Göran Bredinger och vice VD Håkan Johannesson. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Fouriertransform AB investerar 10 MSEK genom en riktad nyemission i ArcCore AB

Fouriertransform AB investerar genom en riktad nyemission 10 miljoner kronor i ArcCore AB i Göteborg. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag specialiserat på AUTOSAR-kompatibel mjukvara till kontrollenheter inom fordonsindustrin.

Delårsrapport för kvartal 1, 2012

Säkerställa teknikkompetensen efter SAAB-konkursen