Delårsrapport för kvartal 3, 2013

Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat    Viktiga händelser under tredje kvartalet

Fouriertransform investerar i Rototest

Fouriertransform AB har beslutat att investera i Rototest International AB i Rönninge, Stockholm. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett konvertibelt lån.

Beslut vid Fouriertransform ABs extra bolagsstämma 20 augusti 2013

En extra bolagsstämma i Fouriertransform AB ägde rum idag i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Revidering av bolagsordningen Det beslutades att bolagsordningen § 3 Verksamheten ändras enligt följande:

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2013 kl.10.00 –11.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17.

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2013

Fokuserat värdeskapande i portföljbolagen Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

Delårsrapport för kvartal 1, 2013

Stark start på året – TitanX – största investeringen hittills Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform ABs årsstämma 2013

Årsstämman i Fouriertransform AB ägde rum den 10 april 2013 i Stockholm.                     På stämman togs följande beslut:

Kallelse till Fouriertransform ABs årsstämma den 10 april 2013

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig

Fouriertransform investerar i TitanX, Göteborg

Fouriertransform investerar 185 miljoner kronor i TitanX Investeringen ger TitanX en stark position och möjliggör en fortsatt tillväxt på nya strategiska marknader TitanX planerar en börsnotering inom de närmaste åren Fouriertra

Fouriertransform AB investerar i Smart Eye AB

Fouriertransform AB investerar totalt 25 MSEK i Smart Eye AB i Göteborg. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett lån. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 15 procent.

Bokslutskommuniké 2012

Hög aktivitet i en avvaktande marknad   Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012

Fordonsunderleverantörer i svårt läge – genomgripande strategiska åtgärder krävs för att överleva

I analysen av en färsk undersökning av de svenska fordonsunderleverantörerna konstateras att de svenska leverantörerna inte är lika finansiellt starka och presterar sämre än internationella jämförbara företag.  De svenska leverantörerna är i behov av strategiskt genomgripande förändringar för att överl