Fouriertransform investerar i Pelly Intressenter AB i Hillerstorp, en av Nordens ledande leverantörer av flexibla förvaringssystem

Fouriertransform genomför investeringen tillsammans med den tidigare ledningen i Pelly och tar över ägandet från riskkapitalbolaget Litorina. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 49 procent.

Fouriertransform investerar 25 MSEK i ÅAC Microtec AB

Uppsalabaserade ÅAC Microtec AB ska använda expansionskapitalet till att öka försäljningen av sina världsledande mikroelektroniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra industriella kunder med mycket höga tekniska krav.

Bokslutskommuniké 2013

Fouriertransform har nu investerat 1 miljard i 20 bolag för ökad konkurrenskraft i svensk industri.

Fouriertransform investerar genom en riktad nyemission 55 MSEK i Scibase

Det stockholmsbaserade medicinteknikbolaget SciBase AB har utvecklat en unik patenterad metod för att upptäcka malignt melanom och har nu påbörjat försäljning.

Delårsrapport för kvartal 3, 2013

Stort intresse efter beslut om Fouriertransforms utvidgade mandat    Viktiga händelser under tredje kvartalet

Fouriertransform investerar i Rototest

Fouriertransform AB har beslutat att investera i Rototest International AB i Rönninge, Stockholm. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett konvertibelt lån.

Beslut vid Fouriertransform ABs extra bolagsstämma 20 augusti 2013

En extra bolagsstämma i Fouriertransform AB ägde rum idag i Stockholm. På stämman fattades följande beslut: Revidering av bolagsordningen Det beslutades att bolagsordningen § 3 Verksamheten ändras enligt följande:

Kallelse till extra bolagsstämma i Fouriertransform AB

Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2013 kl.10.00 –11.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17.

Halvårsrapport och rapport för kvartal 2, 2013

Fokuserat värdeskapande i portföljbolagen Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

Delårsrapport för kvartal 1, 2013

Stark start på året – TitanX – största investeringen hittills Viktiga händelser under första kvartalet

Beslut vid Fouriertransform ABs årsstämma 2013

Årsstämman i Fouriertransform AB ägde rum den 10 april 2013 i Stockholm.                     På stämman togs följande beslut: