Aktieägarna i Fouriertransform AB kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013
kl.14.00 –15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 17. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig
på bolagets webbplats www.fouriertransform.se, i Post- och Inrikes Tidningar och bifogas
i detta pressmeddelande.

Kallelse har även skett genom annons i Dagens Industri den 13 mars 2013.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel. +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se