Aktieägaren i Fouriertransform Aktiebolag kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2010 kl.13.00, i Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm. Anmälan görs senast fredagen den 29 januari 2010 till Per Nordberg, tfn. 070-234 00 95 alternativt via e-post per.nordberg@fouriertransform.se

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordföranden vid stämman
  3. Val av person/er till att justera stämmans protokoll
  4. Godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om antagande av justerad bolagsordning beträffande § 3.
  8. Stämmans avslutande

Kallelse EGM 2 februari 2010 (pdf)

Bilaga 1: Bolagsordning (pdf)

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600