Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Måndagen den 18 april, 2011, kl. 13.00 Plats: Fouriertransform Aktiebolags lokaler, Sveavägen 17, 10 tr, Stockholm.

Anmälan: Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan kan göras via e-post senast den 12 april, 2011 till: viveca.gasslander@fouriertransform.se eller skickas med post till Fouriertransform AB, Att Viveca Gasslander,
Sveavägen 17, 111 57 Stockholm

Dagordning

1. Öppnande av stämman 
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsman
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen. I anslutning härtill anförande av VD samt redovisning av styrelsens arbete under räkenskapsåret.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Styrelsen redogör för de ledande befattningshavarnas ersättningar och redovisar om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts samt skälen för eventuell avvikelse och, om relevant, den extra kostnaden därför
13. Framläggande av revisors yttrande om tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts
14. Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
15. Statens representant presenterar och motiverar förslag till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering
16. Beslut om antalet styrelseledamöter
17. Val av styrelse och styrelseordförande
18. Val av revisor
19. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter samt revisor
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övrigt
22. Avslutande av stämman
Den 21 mars 2011.
Fouriertransform Aktiebolag.
Styrelsen

Förslag till beslut

10.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Till stämmans förfogande står 12 781 920 kronor. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning.

14.Styrelsen presenterar förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för godkännande av stämman
Styrelsens förslag, se bilaga 1.

15.Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse i Fouriertransform AB vid årsstämman den 18 april, 2011 Fouriertransform AB ägs till 100 procent av svenska staten. Nomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy, intagen i Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2009, artikel nummer N9037 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/129875) – se sid 16.

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:

 • Lars-Olof Gustavsson, ordförande, omval 
 • Karin Kronstam, ledamot, omval 
 • Lars Erik Fredriksson, ledamot, omval 
 • Lars Göran Moberg, ledamot, omval 
 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ledamot, omval 
 • Cecilia Schelin Seidegård, ledamot, omval 
 • Hasse Johansson, ledamot, omval 


Motiveringen till förslaget är följande:
Bolaget påbörjade sin verksamhet under 2009. Styrelsen har därför byggts med lämplig strategisk och operationell kompetens från seniora befattningar inom fordonsindustrin, finansiell kompetens (särskilt från riskkapitalbranschen) samt kommersialisering av industriell forskning. Då styrelsen fungerar väl föreslås omval av hela styrelsen.

Mars, 2011 Finansdepartementet

16. Antalet styrelseledamöter
Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till 7 utan suppleanter.

17. Styrelse och styrelseordförande
Det föreslås omval av:

 • Lars-Olof Gustavsson 
 • Karin Kronstam 
 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 
 • Hasse Johansson 
 • Cecilia Schelin Seidegård 
 • Lars Erik Fredriksson 
 • Lars Göran Moberg

Det föreslås att Lars-Olof Gustavsson ska väljas till ordförande i styrelsen. 

18. Revisor
Konstateras att auktoriserade revisorn Hans Andersson, Deloitte AB, är utsedd revisor intill utgången av årsstämman 2012. 19. Arvoden Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Det föreslås att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

20. Bolagsordning
Det föreslås en ändring av kallelsereglerna i § 7, se ny bolagsordning, bilaga 2.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 22 mars 2011. Årsredovisningen kommer också att finnas på bolagets webbplats den 22 mars 2011. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (bilaga 1)

Förslagets huvudsakliga innehåll: Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att bolaget ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med följande förtydligande: 
För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

Bolagsordning (bilaga 2)

Organisationsnummer: 556771-5700

§ 1 Firma Bolagets firma är Fouriertransform Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att inom fordonsklustret investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen (750 025 000) kronor och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen (750 025 000) och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000).

§ 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 18 april 2011.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600