Hög investeringstakt med totala investeringar på 287 MSEK, varav 200 MSEK i fem nya bolag

Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

  • Fouriertransform investerade under första halvåret totalt 200,2 MSEK i fem nya bolag; ÅAC Microtec AB i Uppsala, Pelly AB i Hillerstorp, Osstell AB i Göteborg, APR Automation AB i Arvika och SMP Parts AB i Ilsbo samt 86,6 MSEK i befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 253 MSEK i 25 bolag och med syndikeringspartners motsvarar detta 3,7 MDR i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Det bedömda marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 9 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform inledde sin verksamhet
  • För investeringen i Powercell tilldelade Svenska Riskkapitalföreningen i april investerarna Fouriertransform och Volvo Group Venture Capital pris för ”Årets mest samhällsnyttiga investering 2013”
  • Första halvårets resultat efter skatt uppgick till -6,4 MSEK (37,8 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på -21,1 MSEK (38,3 MSEK) och i kortfristiga placeringar på 0,5 MSEK (-5,9 MSEK). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -14,4 MSEK (27,3 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på -21,1 MSEK (19,1 MSEK) och i kortfristiga placeringar på -23,8 MSEK (-5,6 MSEK)
  • Första halvårets totala kassaflöde uppgick till -0,5 MSEK (-5,8 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -282,5 MSEK (-272,9 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid halvårets slut uppgick till 1 952 MSEK (2 207 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s.k. investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Bild

VD:s kommentar - stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag

Den ekonomiska utvecklingen under årets första sex månader blev tämligen svag, både i Sverige och internationellt och en rejäl återhämtning kommer sannolikt att ta sin tid. Men prognoserna för såväl Sverige som Europa och världen tyder ändå på tillväxt för helåret, om än på måttlig nivå. Samtidigt kvarstår riskerna för bakslag, exempelvis beroende på om instabiliteten ökar på finansmarknaderna, eller som konsekvenser av krisen i Ukraina och det inbördeskrig som blossat upp i Irak under våren.

Det osäkra marknadsläget innebär att vi inom Fouriertransform märker av ett stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag där Fouriertransform på ett marknadskompletterande sätt kan bidra till att säkerställa finansiering av projekt med tillväxtpotential. Under andra kvartalet genomförde vi den fjärde investeringen för året, i APR Automation i Arvika, ett företag som erbjuder kompletta automationslösningar för svenska och internationella kunder. I slutet av juni gick vi dessutom in i SMP Parts som minoritetsägare, tillsammans med MVI och bolagets ledning. SMP Parts ligger i Ilsbo i Hälsingland och tillverkar högkvalitativ specialutrustning till entreprenadmaskiner. Sammantaget har vi därmed investerat 200 MSEK i fem nya bolag hittills i år, utöver de två senaste även i Osstell i Göteborg, Pelly Intressenter i Hillerstorp och ÅAC Microtec i Uppsala. Totalt ingår nu 22 bolag i vår investeringsportfölj med en sammanlagd omsättning om 2,5 MDR MSEK och med 1 600 anställda. Portföljen som helhet har, i enlighet med att Fouriertransform tillämpar redovisningsregelverket IFRS, värderats till verkligt värde i bokslutet. Värdet på hela portföljen har därmed justerats ner med 1,5 % motsvarande 21 MSEK, vilket är en kombination av uppvärderingar och nedvärderingar. Omvärderingen är alltså obetydlig och potentialen för framtida tillväxt är god. Ett exempel är ArcCore som startar ett dotterföretag i München för att komma närmare kunderna på den centraleuropeiska fordonsmarknaden. Tidigare under året tog ArcCore plats på Affärsvärldens rankinglista ”Sveriges 33 hetaste start-ups”.

Andra portföljbolag har också rönt uppmärksamhet i omvärlden hittills i år, exempelvis Applied Nano Surfaces som utsågs till Årets Nanoföretag vid den årliga konferensen NanoForum och medicinteknikbolaget SciBase, vars metod att upptäcka hudcancer tidigt, rapporterades i media.

Det stora intresset för Fouriertransform som partner har visat sig i ett högt antal propåer från såväl större som mindre företag som söker kapital för framtiden. Sammanlagt har vi träffat cirka 70 företag hittills i år, varav en hel del där en framtida investering kan vara intressant utifrån vårt kriterium om hög nivå av innovation och produktionskomplexitet.

Våra kommande aktiviteter följer vår prioritering att ta vara på vårt starka deal-flow, där flera intressanta tillväxtbolag söker minoritetsinvesterare. Vi ska också fullfölja vårt arbete med portföljbolagens hållbarhetsarbete och affärsplaner.

Det är också glädjande att vi nu kan stärka investeringsgruppen inom Fouriertransform med två nya medarbetare, Erik Sterner (tidigare EQT) och Mattias Silfverstolpe (tidigare Layline Partners). Båda har lång erfarenhet av företagsaffärer inom tillverkningsindustrin, i Sverige och internationellt.

Per Nordberg

Fouriertransform Halvårsrapport Kvartal 2 2014 (pdf)

För ytterligare information;
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel. +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt tre miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. För mer information se: www.fouriertransform.se