Fokuserat värdeskapande i portföljbolagen

Viktiga händelser under första halvåret och andra kvartalet

  • Första halvårets resultat uppgick till 7,0 MSEK (20,0 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 27,3 MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 14,4 MSEK (16,5 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 27,3 MSEK.

  • Första halvårets totala kassaflöde uppgick till -316,6 MSEK (-102,6 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -274,9 MSEK (-87,8 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader. Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -58,9 MSEK (-46,6 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -30,7 MSEK (-74,6 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader.

  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 184 MSEK (2 539 MSEK).

  • Fouriertransform beslutade under första halvåret om två nya investeringar, dels i Smart Eye AB i Göteborg på 25,0 MSEK, dels i TitanX med huvudkontor i Göteborg på 185,0 MSEK.

  • Fouriertransform beslutade under första halvåret om tilläggsinvesteringar på 62,3 MSEK i åtta befintliga portföljbolag.

  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 895 MSEK i 18 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,6 MDR.

Viktiga händelser efter halvåret och andra kvartalet

  • Regeringens förslag om ett utvidgat mandat för Fouriertransforms verksamhet, vilket godkänts av riksdagen, kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 20 augusti 2013. Kallelse med förslag på ändrad bolagsordning sker den 19 juli 2013.

Bild

VD:s kommentar
Under perioden förstärktes osäkerheten i marknadsutvecklingen för fordonsindustrin. Den viktiga kinesiska marknaden visade en hårdare inbromsning än väntat med svagare tillväxt, ökad inflation och höjda räntor. Kreditexpansionen förväntas att minska under det andra halvåret, vilket sannolikt kommer att påverka den framtida kinesiska tillväxten negativt. Den svenska och europeiska fordonsmarknaden uppvisar fortsatt låg aktivitet med undantag av Tyskland som visar fortsatt styrka. Den svenska kronan försvagades under kvartalet men förväntas bli starkare på kort sikt.

Fouriertransforms fokuserade arbete med att säkerställa ägaragendorna i portföljbolagen har resulterat i fortsatt värdeskapande och våra portföljbolag är idag väl etablerade i fordonsindustrin. Det är särskilt glädjande att ta del av hur portföljbolagens styrelser och våra starka nätverk snabbt har samverkat i bolagens positiva utveckling på kort tid. Ett fokuserat arbete i portföljbolagen möjliggör den viktiga klustringen av de svenska underleverantörerna för att nå kritisk massa och orka att ta steget utanför Sverige. Det är därför vi nu ser ett intresse från andra bolag att förvärva våra portföljbolag. Intresset är ett bevis på Fouriertransforms värdeskapande och betydelse på den svenska fordonsmarknaden.

Per Nordberg

Fouriertransform Halvårsrapport Kvartal 2 (PDF)


För ytterligare information

Per Nordberg, VD, Fouriertransform AB,+46 8 410 40 601
Ulf Järvenäs, CFO, Fouriertransform AB,+45 8 410 40 603


Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se