Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 21,9 Mkr uppgick till 13,8 Mkr (12,3 Mkr)
 • Det totala kassaflödet uppgick till -16,7 Mkr (32,7 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -22,7 Mkr (-49,0 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 686 Mkr (2 752 Mkr)
 • Fouriertransform har under kvartalet mottagit omkring 28 nya investeringsansökningar
 • Fouriertransform genomförde i maj en investering i Jobro Plåtkomponenter AB i Ulricehamn på 12,7 Mkr
 • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investeratotalt 398 Mkr i elva bolag

VD:s kommentar

Fordonsindustrin i Sverige visar fortsatt god utveckling med ökad försäljning och en stor ökning av antalet nyregistrerade personbilar och lastbilar. Europa uppvisar en mer splittrad bild, där personbilsförsäljningen inte utvecklas i samma takt medan återhämtningen för kommersiella fordon hållit i sig.

Fouriertransform har under kvartalet mottagit en ökad andel investeringsansökningar från bolag i mogen fas. Vårt arbete med att söka bolag med framstående teknik inom våra strategiområden ”Hållbara fordon, Intelligens i fordon och Effektiv produktion” innebär att vår portfölj av ansökningar nu innehåller omkring 50 bolag varav 25 genomgår en mer djupgående utvärdering.

Under kvartalet investerade Fouriertransform 12,7 Mkr i Jobro Plåtkomponenter i Ulricehamn som tillverkar och säljer prototyper och korta produktionsserier av komplexa plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med tyngdpunkt på fordonsindustrin.

Investeringar i tillväxt och mogen fas sker oftast till högre belopp men färre antal investeringar i jämförelse med investeringar i tidig fas. Investeringar kan tidsmässigt förskjutas över kvartalen varvid en jämförelse med tidigare period inte är vägledande.

Fouriertransform
i sammandrag,
Mkr
Kv 2
2011
Kv 2
2010
% Kv 1–2
2011
Kv 1–2
2010
%
Periodens resultat 13,8 12,3 - -31,0 10,1 -
Investeringar i
portföljbolag
22,7 49,0 - 65,8 250,9 -
Periodens
kassaflöde
-16,7 32,7 - -65,4 -173,1 -
Likvida medel
och kortfristiga
placeringar
2 686,1 2 751,8 -2,4 2 686,1 2 751,8 -2,4
Eget kapital 2 981,8 3 018,5 -1,2 2 981,8 3 018,5 -1,2
Soliditet 99,7 % 98,7 % - 99,7 % 98,7 % -


Kvartal 2, 2011 

Omvärld och marknad – många ljuspunkter men även fortsatt osäkerhet

Fortsatt god Sverigekonjunktur

Den svenska konjunkturutvecklingen dämpades något under första halvåret 2011, framför allt på grund av att hushållens konsumtion växte långsammare. Enligt Konjunkturinstitutet kan dämpningen ha flera orsaker, bland dem jordbävningskatastrofen i Japan, oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern och den fortsatta osäkerheten kring de grekiska statsfinanserna. Inte desto mindre förutspår Konjunkturinstitutet en god BNP-tillväxt för 2011, på 4,5 procent. Fordonsindustrin har fortsatt visat god utveckling och produktionen ökade under februari – april med 6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, vilket var högre än ökningen i industrin som helhet. Vid en jämförelse med april månad 2010 ökade produktionen i fordonsindustrin med 33 procent, visar SCBs Industriproduktionsindex.

     För fordonsförsäljningen blev det ett mycket starkt första halvår på den svenska marknaden. Nyregistreringarna ökade kraftigt både för personbilar och lastbilar enligt Bil Sweden. För personbilar uppgick ökningen till 14 procent under årets första sex månader, medan motsvarande siffra för lastbilar blev hela 28 procent. Dieselfordon fortsätter att visa en stark utveckling. För halvåret utgjorde dieselfordonens andel av de totala nyregistreringarna 61 procent. I juni månad uppgick andelen till 62 procent enligt Bil Sweden. Det är den största andelen någonsin för en enskild månad. Även för miljöbilar ökar försäljningen. Andelen nyregistrerade miljöbilar uppgick första halvåret till 38 procent, jämfört med 37 procent motsvarande period förra året. Även nyregistreringarna av bilar med låga koldioxidutsläpp fortsätter att öka och andelen bilar med utsläpp på högst 140g/km var 49 procent i juni, jämfört med 37 procent i juni förra året.

     Även på andra marknader fortsätter Volvo Trucks att visa en god försäljningsutveckling.  På de europeiska marknaderna ökade försäljningen i maj med 92 procent jämfört med maj föregående år. Motsvarande siffra var för Nordamerika 117 procent, Sydamerika 53 procent och Asien 35 procent. Totalt en försäljningsökning med 74 procent. Ackumulerat för årets första fem månader ökade Volvo Lastvagnars försäljning globalt med 80 procent jämfört med samma period 2010. För Scania finns endast statistik för första kvartalet tillgängligt, som visade att försäljningen av lastbilar globalt ökade med 71 procent jämfört med första kvartalet 2010.  

     Personbilstillverkaren Volvo Cars, som senast i mars aviserade nyanställningar av 1 200 personer, förutser en stark efterfrågan även framöver och tillkännagav i maj ett behov av att nyanställa ytterligare 600, i såväl Göteborg, Olofström, Skövde och Floby i Sverige, som i Gent i Belgien.

     För den andra svenska personbilstillverkaren, Saab, var vid junis utgång ännu ingen långsiktig lösning på problemen i sikte, även om likviditetsproblemen tillfälligt lättade så att junilönen till de anställda kunde betalas ut. För underleverantörerna innebar det dock ett fortsatt svårt läge.

Produktionsåterhämtning i Japan, blandad bild i Europa

Dramatiska händelser i världen kastade sin skugga över årets första sex månader. Oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern drev upp oljepriserna. Den stora jordbävningen i Japan skapade inledningsvis ett stort osäkerhetsläge när fordonsindustrin som så mycket annan aktivitet i landet i stort sett lamslogs. Såväl Toyota som Honda och Nissan tvingades stänga fabriker som följd. I juni tillkännagav emellertid Toyota att dess produktion då återtagits till 90 procent och man förutsåg att i juli vara tillbaka på den produktionsnivå som rådde före jordbävningen. Från oktober till mars 2012 planerar Toyota också för en ökning av produktionen med 350 000 fordon, för att kompensera för bortfallet under första halvåret.

     I Europa som helhet har personbilsförsäljningen stagnerat, även om det skiljer sig mycket mellan enskilda marknader. Årets första fem månader gick nybilsregistreringen tillbaka med -0,8 procent jämfört med samma period i fjol. Även om en majoritet av marknaderna expanderade gick det bakåt för stora marknader som Storbritannien (-7 procent), Italien (-15 procent) och Spanien (-26 procent). För andra viktiga länder gick det emellertid bättre. I Frankrike ökade nyregistreringarna under femmånadersperioden med 4 procent och i Tyskland med hela 13 procent.

Återhämtningen för kommersiella fordon har hållit i sig. I EU som helhet ökade nyregistreringarna under årets första fem månader med 16 procent eller mera. Siffran innefattar lätta, mellantunga och tunga lastfordon samt bussar. Med undantag för Spanien, där nyregistreringarna minskade med -7 procent, blev utvecklingen positiv på alla viktigare marknader. I Tyskland blev uppgången totalt för perioden 28 procent, tätt följt av Storbritannien med 26 procent. Uppgången i Frankrike blev 12 procent.

     Asien, med Kina som tillväxtmotor, fortsätter att driva upp den globala aktiviteten. Den kinesiska konsumtionsnivån i förhållande till BNP ligger fortfarande långt under USA’s (45 procent mot 65 procent) vilket ger fortsatt utrymme för ökade volymer. 

yregistrerade lastbilar i EU per månad, jan 2008 – maj 2011

Investeringsaktivitet under kvartal 2, 2011

Investeringsansökningar

Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot omkring 28 investeringsansökningar och sagt nej till 20. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 50 ansökningar varav omkring 25 är under investerings­beredning.

Nya investeringar

Under kvartalet investerade Fouriertransform 12,7 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader i Jobro Plåtkomponenter AB i Ulricehamn. Jobro Plåtkomponenter tillverkar och säljer prototyper och korta produktionsserier av komplexa plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med tyngdpunkt på

fordonsindustrin. Bolaget är en helhetsleverantör med kunskap inom materialteknik, verktygsmakeri och produktionsteknik. Efter investeringen, en kombination av konvertibel och en nyemission, är Fouriertransform den störste ägaren med en kapitalandel på 71 %.  

Följdinvesteringar

Under kvartalet investerade Fouriertransform 4,0 Mkr i Effpower AB i en nyemission på totalt 15,0 Mkr. Fouriertransforms kapitalandel i bolaget uppgår efter nyemissionen till 22 %.

     Under kvartalet lånade Fouriertransform ut 6,0 Mkr till Alelion Batteries AB. Fouriertransforms kapitalandel påverkades inte av utlåningen.

Viktiga händelser i portföljbolagen under kvartal 2, 2011

Effpower AB har initierat en utvärdering av bolagets strategiska inriktning då efterfrågan på bolagets produkter hittills ej motsvarat förväntningarna. Områdena konsulttjänster och batteriteknik analyseras nu var för sig.

Övriga aktiviteter under kvartal 2, 2011

Fouriertransform har under kvartalet fortsatt att presentera sin verksamhet på seminarier och konferenser i Sverige. Sedan 2009 har Fouriertransform träffat mer än 900 bolag som sökt finansiering eller önskat synpunkter på sina affärsplaner och sitt strategiarbete. Generellt är bolagens finansieringsbehov på en hög nivå.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Fouriertransform har gjort en följdinvestering i portföljbolaget Norstel AB på 24,1 Mkr via ett konvertibellån.

     I början av juli var Fouriertransform medarrangör av en riskkapitaldag i Smögen för mer än 170 företagare i Västra Götaland. Seminariet behandlade riskkapitalets betydelse och användning för underleverantörer och företagandet i allmänhet.

Ekonomisk utveckling under kvartal 2, 2011

Resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 13,8 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i aktiefonder på 21,9 Mkr.

     Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader. Ränteintäkterna på 32,7 Mkr hänför sig huvudsakligen till avkastning på kortfristiga placeringar i räntefonder samt obligationer.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -16,7 Mkr, varav investeringar i portföljbolag     -22,7 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, obligationer samt aktie- och räntefonder, uppgick till 2 686 Mkr vid kvartalets slut.    

Eget kapital

Den 30 juni uppgick eget kapital till 2 981,8 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde 13,8 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Halvårsrapport för perioden första januari till sista juni, 2011

Fouriertransforms aktiviteter

Organisation

Under första kvartalet började tre nya medarbetare sin anställning, en Investment Director och två Investment Managers, alla med erfarenhet från fordons- och riskkapitalbranschen. Fouriertransform har nu totalt 10 medarbetare varav 3 är placerade i Göteborg och 7 i Stockholm.

     I mars flyttade Fouriertransform in i nya lokaler i Göteborg.

Presentation av Fouriertransform och dialog med företagare i Sverige

Under första halvåret har Fouriertransform fortsatt att presentera sin verksamhet och samla företagare på seminarier och konferenser på flera platser i Sverige. Seminarierna har varit mycket uppskattade då såväl finansieringsfrågan som strategifrågor har stått högt på agendan. De mindre- och medelstora leverantörerna till de svenska fordonstillverkarna har fortfarande ett svårt affärsklimat.

     Under det första halvåret har Fouriertransform haft åtskilliga möten med utvalda strategiska industribolag inom utvalda teknikområden. Mötena har resulterat i att en kontinuerlig dialog har etablerats med bolagen.  

Investeringsansökningar

Under första halvåret har intresset för Fouriertransform från bolag som söker finansiering varit fortsatt stort. Drygt 60 investeringsansökningar har kommit in och behandlats i enlighet med vår fastlagda investeringsprocess. Omkring 50 av befintliga investeringsansökningar bedöms som intressanta varav 25 gått vidare för en mer djupgående utvärdering.

     Under första halvåret kan notteras ett ökat intresse från bolag i tillväxt- och mogen fas.

Fouriertransforms investeringar

Fouriertransform har per den 30 juni, 2011 tagit beslut att investera i elva bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB, MaxTruck AB, Applied Nano Surfaces AB, Vicura AB samt Jobro Plåtkomponenter AB. Investeringen i NovaCast Technologies AB har skrivits av i sin helhet innebärande att portföljen per 30 juni består av tio aktiva portföljbolag inom fordonsindustrin.

     Beslut har tagits om 398 Mkr i investeringar varav totalt 352 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 7 Mkr för MaxTruck AB och 104 Mkr för Norstel. Investeringarna ligger huvudsakligen inom huvudområdena Hållbara Fordon och Effektivare Produktion.

Portföljsammanställning per 30 juni, 2011

 • PowerCell Sweden AB, Göteborg, initial investering Okt 2009, bokfört värde 38 461 Tkr 1), ägarandel 17 %.
 • Norstel AB, Norrköping, initial investering feb 2010, bokfört värde 104 580 Tkr, ägarandel 76 % 2)
 • FlexProp AB, Halmstad, initial investering feb 2010, bokfört värde 10 315 Tkr, ägarandel 37 %
 • Effpower AB, Göteborg, initial investering feb 2010, bokfört värde 47 747 Tkr, ägarandel 22 %
 • Alelion Batteries AB, Nödinge, initial investering jun 2010, bokfört värde 34 987 Tkr, ägarandel 27 %
 • El-Forest AB, Sundsvall, initial investering jun 2010, bokfört värde 20 286 Tkr, ägarandel 36 %
 • Max Truck AB, Östersund, initial investering juli 2010, bokfört värde 7 583 Tkr, ägarandel 35 %
 • Applied Nano Surfaces Sweden AB,Uppsala, initial investering Dec 2010, bokfört värde 9 172 Tkr, ägarandel 27 %
 • Vicura AB, Trollhättan,initial investering Jan 2011, bokfört värde 10 260 Tkr, ägarandel 92 % 3)
 • Jobro Plåtkomponenter AB, Ulricehamn,initial investering Maj 2011, bokfört värde 12 723Tkr, ägarandel 71 % 2)
 • Totalt 296 114 Tkr

1) nedskrivet med 25 % Q4, 2010 med -12,8 Mkr
2) andelen röster understiger 50 %3) motsvarar andelen röster, men långsiktigt är avsikten att andelen röster ska understiga 50 %

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.

www.powercell.se

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.

www.norstel.com

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt

Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.

www.flexprop.se

Effpower AB – effektivt batteri för hybrider

Bolaget utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier av nickel-metall hydrid. Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop-funktioner som för mikro/mild hybrid lösningar.

www.effpower.com

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

www.alelion.com

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi

Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en så kallad skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.

www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.

www.maxtruck.se

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att skapa ytbeläggningar med friktions- och nötningsförbättrande egenskaper på stål- och gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied Nano Surfaces teknologi möjliggör storskalig industriell produktion av belagda komponenter till en bråkdel av kostnaden för motsvarande beläggningar.

www.appliednanosurfaces.com

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB

Vicura är en avknoppning av den transmissionsutvecklingsavdelning som byggdes upp inom Saab under den tidigare ägaren GM. Det nya fristående bolaget bedriver utveckling inom transmission för den internationella fordonsindustrin, främst inom DCT, som är en dubbelkopplad växellåda som förenar den låga bränsleförbrukningen av en manuell växellåda med komforten av en automatlåda.

www.vicura.se

Jobro Plåtkomponenter

Jobro Plåtkomponenter tillverkar och säljer prototyper och korta produktionsserier av komplexa plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med tyngdpunkt på fordonsindustrin. Bolaget är en helhetsleverantör med kunskap inom materialteknik, verktygsmakeri och produktionsteknik.

www.jobro.se

Ekonomisk utveckling under första halvåret, 2011

Resultat

Resultat efter skatt uppgår till -31,0 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i aktiefonder på 21,9 Mkr.

     Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader.

Ränteintäkterna på 42,4 Mkr hänför sig huvudsakligen till avkastning på kortfristiga placeringar i räntefonder samt obligationer.

     Hela det bokförda värdet på portföljbolaget NovaCast Technologies AB, 44,2 Mkr, har skrivits av då bolaget i mars begärdes i konkurs.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -65,4 Mkr, varav investeringar i portföljbolag     -65,8 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, obligationer samt aktie- och räntefonder, uppgick till 2 686 Mkr vid periodens slut.    

Eget kapital

Den 30 juni uppgick eget kapital till 2 981,8 Mkr varav periodens resultat utgjorde -31,0 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport och delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel­verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltnings­berättelsen i årsredovisningen för 2010.

Kreditfaciliteter

Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

Kort om Fouriertransform

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

     Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

     För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se 

 

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten och delårsrapporten för kvartal 2, 2011 ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företaget står inför.

Stockholm den 19 juli, 2011

 • Lars-Olof Gustavsson Ordförande                  
 • Cecilia Schelin Seidegård Ledamot                  
 • Hasse Johansson Ledamot
 • Karin Kronstam Ledamot       
 • Lars-Göran Moberg Ledamot                           
 • Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Ledamot
 • Lars Erik Fredriksson Ledamot                          
 • Per Nordberg VD

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Jag har utfört en översiktlig granskning av halvårsrapporten och delårsrapporten för kvartal 2, 2011 för Fouriertransform AB. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Stockholm den 19 juli, 2011

Hans Andersson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB

Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg,                         +46 (0) 8 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs,                        +46 (0) 8 410 40 603 

 

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2011
Tredje kvartalet 2011-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2012-02-10 

Halvårsrapport Kvartal 2 2011