Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Fouriertransform beslutade om en ny investering i Max Truck AB i Östersund på 7 Mkr och vid kvartalets utgång har Fouriertransform investerat totalt 304 Mkr i åtta bolag
  • Fouriertransform har genomfört flera riskkapitalseminarier med stort deltagande på olika platser i Sverige
  • Fouriertransform har under kvartalet mottagit 15 investeringsansökningar
  • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 11,7 Mkr uppgick till 25,0 Mkr (1,4 Mkr)
  • Det totala kassaflödet uppgick till -38,4 Mkr (-14,0 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -8,8 Mkr (0) inklusive direkt hänförliga kostnader för samtliga investeringar
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 748,0 Mkr (2 967,6 Mkr)

VD:s kommentar

Den generella förbättringen för fordonsindustrin fortsatte under det tredje kvartalet. Vi ser en kontinuerlig aktivitetsökning i Sverige men de globala riskerna kvarstår med ökad oro för avmattning i USA och Asien i kombination med fortsatt osäkerhet för statsfinanserna i Sydeuropa. I slutet av kvartalet har valutarelationer aktualiserats som tillväxthämmande eftersom särskilt den kinesiska valutan Yuan anses vara undervärderad.

Den svenska ekonomin visar styrka och underleverantörer och de större bolagen ökar nu sina aktiviteter. De ändrade ägarförhållandena för Saab Automobile och Volvo PV innebär att delar av inköpsplattformarna åter flyttas tillbaka till Sverige. Det är oerhört viktigt att underleverantörerna drar nytta av detta.

Bilden i övriga Europa är dock inte så klar. Vissa marknader visar uppgång men både Tyskland och Frankrike rapporterar låg aktivitet under kvartalet. Utmaningen för tillverkarna i Europa är att snabbt justera ned sin överkapacitet och flytta den till tillväxtmarknaderna i Asien.

Fouriertransforms aktiviteter intensifierades under kvartalet eftersom vi nu har ökat de egna personalresurserna och därmed fått större transaktionskapacitet. Såväl antalet inkomna ansökningar som genomförda riskkapitalseminarier låg på hög nivå. Kvartalets investerings-ansökningar och investering har tonvikt på fordonsindustrins framtidsområden, Hållbara fordon (miljöinriktning), Intelligenta fordon och Effektivare produktion.

Fouriertransform i sammandrag, Mkr Kv 3
2010
Kv 3
2009
%

Kv 1–Kv 3
2010

Kv 1–Kv 3
2009
%
Periodens resultat 25,0 1,4 - 36,5
Investeringar i portföljbolag 8,8 - - 259,7
Periodens kassaflöde -38,4 -14,0 -174 -211,5
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2748,0 2 967,6 -7,4 2 748,0
Eget kapital 3 044,8  3 011,8  1,1  3 044,8  3 011,8 1,1 
Soliditet  99,4 %  99,8 %  -  99,4 %  99,8 %  -

Omvärld och marknad – tillväxt men stor osäkerhet inför framtiden

Återhämtning på medelsikt

2010 fortsätter att vara ett stabiliseringssår för fordonsindustrin. Den underliggande ekonomin utvecklas mot en allmän långsiktig förbättring vilket vi också såg under det tredje kvartalet. Industriledare ser risken för en dubbeldipp-utveckling som mer avlägsen nu än tidigare i år.

Asien med Kina som tillväxtmotor fortsätter att driva upp den globala aktiviteten. Den kinesiska konsumtionsnivån i förhållande till BNP ligger fortfarande långt under USA's (45 procent mot 65 procent) vilket ger fortsatt utrymme för ökade volymer. Flera positiva tecken i omvärlden kan bidra till att stärka optimismen. Sådana exempel är BMW som överträffar sina försäljningsprognoser, beskedet från franska biltillverkar-gruppen PSA att man betalar tillbaka sina statliga lån tidigare än planerat och den globala underleverantören Visteon som lämnar ackordsförfarandet "Chapter 11".

I Sverige ägde den stora leverantörsdagen rum i september i en atmosfär där nivån på orderingång och kapacitetsutnyttjande pekade åt rätt håll. Ungefär samtidigt tillkännagav de franska leverantörerna att affärsvolymen skulle öka med 5–7 procent under 2010 tack vare starka prognoser för tredje och fjärde kvartalen. Samma tongångar hördes från AB Volvo när bolagets VD meddelade att produktionstakten ska öka med tvåsiffriga procenttal under fjärde kvartalet jämfört med det tredje.

Orosmolnen är dock inte borta och industrin är på sin vakt för risker som t.ex. en överhettning i Kina, ett valutakrig mellan USA/Europa och Kina, liksom EU-ländernas svåra läge med överkapacitet. Under kvartalet har bolag åter börjat planera för framtida strategiska affärer. Ett exempel på nya strukturaffärer är den stora komponenttillverkaren Mahles stegvisa övertagande av sin konkurrent Behr i Tyskland. I ett svenskt perspektiv kan nämnas Renaults försäljning av sitt innehav i Volvo B-aktier.

Varierande kortsiktiga försäljningssiffror

De kortsiktiga försäljningstrenderna för personbilar skiljer sig fortfarande åt mellan marknaderna. I USA har dåliga och bra månader avlöst varandra, vilket tyder på en fortsatt oro på marknaden. I Europa fortsätter marknaderna i Tyskland och Frankrike att tappa stort i volym (- 18 procent och -8 procent i september) medan Sverige fortsätter sin starka återhämtning. Samtliga månader i tredje kvartalet låg över både 2008 och 2009 års nivåer på den svenska marknaden. Många bedömare förutser en allmän stabilisering av de stora europeiska marknaderna till slutet av året.
Lastbilar över 16 ton växer igen under tredje kvartalet jämfört med 2009 men marknaden som helhet ligger fortsatt på en låg nivå, se även Övriga bilagor sid 12.

Paris- och Hannover mässorna - satsning på el och hybrider fortsätter

En av de största bilmässorna i världen öppnade sina dörrar i början av oktober i Paris. El -och hybridbilar fortsätter att ta plats, fortfarande som koncept men också som produktionsfärdiga bilar. Till exempel presenterades Saab 9-3 ePower, med bland andra Uppsala-baserade ElectroEngine och Boston Power som leverantörer. Saab's satsning omfattar en flotta på 70 bilar som nu kommer att testas. Andra produkter är redan färdiga för lansering i Europa. Bland de etablerade varumärkena verkar Mitsubishi, Citroën och Peugeot vara de som nått mållinjen först för el-bilar, med exempelvis Mitsubishis i-MiEV som introduceras i Europa i december 2010. Priset kommer att ligga på 33 000 - 35 000 euro (före de planerade statliga stöden) och med en 5-årig garanti på alla el-komponenter.

På annat håll, i Hannover, visade lastbilsindustrin att man också satsar på hållbara transportlösningar. Framdrivet av behovet av bränslereduktion och av nya lagkrav, framför allt för trafik i urbana områden, visades flera produkter och koncept med el- eller hybridlösningar. Volvo demonstrerade sin hybriddrivlina baserad på en 7-liters motor som lanseras i en Volvo FE under 2011. Renault hade sin Maxity Electric och sin Premium Distribution Hybrid, ett 26-ton fordon som idag testas av Coca Cola i Belgien.

Framtiden för el- och hybridprodukter fortsätter dock att ligga i myndigheternas händer. De flesta bedömare är överens om att utan stöd kommer inte marknaden att kunna lyfta. Ett tydligt exempel på detta är Nissans beslut att inte ta sin elbil Leaf till marknaden i Tyskland, sedan regeringen tillkännagett att det inte skulle erbjudas något incentive-program.

Investeringsaktivitet under kvartal 3, 2010

Investeringspropåer

Intresset för Fouriertransform från bolag som söker finansiering är fortsatt stort. Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot omkring 15 investeringsansökningar och sagt nej till fem. Vår ansökningsportfölj innehåller nu ett 50-tal ansökningar varav 20 är under investeringsberedning.

Mer än hälften av befintliga propåer kan relateras till huvudområdet Hållbara Fordon, varav en stor del syftar till koldioxidreduktion genom effektivisering av såväl traditionella motortekniker som gasdrift och elektrifiering, se diagram nedan.

Befintliga ansökningar per huvudområde

Befintliga ansökningar per huvudområde

Investeringar

Under kvartalet har beslutats om en investering i Max Truck AB. Bolaget, som har sin verksamhet i Östersund, utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.
I juli 2010 investerade Fouriertransform AB 7,6 Mkr i bolaget inklusive direkt hänförliga kostnader genom en riktad nyemission. Efter emissionen blev Fouriertransform den näst största enskilda ägaren.

Övriga aktiviteter under kvartal 3, 2010

Under tredje kvartalet har Fouriertransform fortsatt att presentera och marknadsföra sin verksamhet externt, utvecklat sin ägarmodell och strategiska inriktning samt initierat rekryteringen av ytterligare medarbetare.

Presentation och marknadsföring av vår verksamhet

Fouriertransform har fortsatt presentera sin verksamhet externt, bland annat via annonser, brev, lunchmöten och riskkapitalseminarier. Seminarierna har hållits i samarbete med bland andra lokala handelskammare och vid företagarträffar i Smögen, Umeå, Sundsvall och Luleå. Fouriertransform har även presenterat sin verksamhet på en riskkapitaldag i Göteborg arrangerad av Connect Väst där Industrifonden, Vinnova, entreprenörer, banker med flera deltog. Se även vår hemsida www.fouriertransform.se.

Ägarmodell

Fouriertransform har fortsatt arbetet med att utveckla sin ägarmodell, bland annat hur investeringsansvariga och styrelserepresentanter från Fouriertransform ska arbeta med värdeskapande i portföljbolagen, investeringsansvarigas roll, metod för löpande utvärdering av portföljen samt att definiera vilket fokus Fouriertransform ska ha beroende på portföljbolagens mognadsgrad.

Strategisk inriktning

Fouriertransforms strategiska inriktning indelas i nio huvudområden inom fordonsindustrin; Hållbara fordon, Intelligentare fordon, Tryggare fordon, Fordon med identitet/attraktivitet, Kostnadseffektivare fordon, Kundtjänster, Företagstjänster, Effektivare validering/verifiering samt Effektivare produktion. Huvudområdena har därefter delats in i subområden varpå huvudområdenas attraktivitet samt förutsättningarna för svensk fordonsindustri analyserats. Resultatet av denna analys ligger till grund för inom vilka segment Fouriertransform ska investera.

Organisation

Fouriertransform har beslutat att rekrytera ytterligare investeringsansvariga med erfarenhet från venture capital-riskkapitalbranschen för att effektivt kunna hantera inkomna investerings-ansökningar, arbeta proaktivt mot fordonsindustrin och aktivt driva ägaragendan i portföljbolagen.

En redovisningschef har rekryterats som börjar sin anställning den 1 november.

Ekonomisk utveckling under kvartal 3, 2010

Resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgår till 25,0 Mkr. Kostnaderna uppgår till 7,9 Mkr och hänför sig främst till marknadsföringskostnader, projekt- och konsultkostnader samt personalkostnader. Ränteintäkterna på 37,4 Mkr hänför sig till avkastning på kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder samt obligationer, men exkluderar orealiserade övervärden i aktiefonder på 11,7 Mkr. Under kvartalet har nedskrivningar i aktie- och räntefonder återlagts med totalt 34,6 Mkr.

Kassaflöde och likviditet

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -38,4 Mkr, varav investeringar -8,8 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader för samtliga investeringar. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 748 Mkr vid kvartalets slut.

Eget kapital

Den 30 september uppgick eget kapital till 3 044,8 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde 25,0 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Fouriertransform under perioden januari till sista september, 2010

Under perioden januari till september har Fouriertransforms organisation tagit form och arbetet med Fouriertransforms positionering i marknaden, strategiska inriktning och arbetssätt har genomförts. Fouriertransform har vidare presenterat och marknadsfört sin verksamhet externt. Cirka 120 investeringspropåer har behandlats i enlighet med vår fastlagda investeringsprocess och åtta nya investeringar har genomförts sedan 2009 inom det svenska fordonsklustret.

Bolaget har utarbetat viktiga policies som antogs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte i juni; Ägarpolicy, Uppförandekod inklusive Hållbarhetspolicy samt Jämställdhets- och Mångfaldspolicy. Dessa finns publicerade på Fouriertransforms hemsida, www.fouriertransform.se.

Under perioden har fastslagits hur Fouriertransform ska arbeta som investerare och industriell partner genom att fastställa och dokumentera vår investeringsprofil, investeringsstrategi, investeringskriterier, investeringsprocessen samt hur bolaget ska agera som aktiv ägare. Fouriertransform ska vara en långsiktig industriell partner som satsar både resurser och kapital i de projekt som bolaget investerar i.

Fouriertransform ska bidra med bland annat ett stort nätverk av industriellt och finansiellt erfarna personer från fordonsindustrin och den finansiella sektorn. Vidare ska Fouriertransform bidra med kapital för utveckling från tidig till mogen fas, ett aktivt ägande, långsiktighet och ett erfaret investeringsteam.

Fouriertransforms investeringar per 30 september, 2010

Fouriertransform har per den 30 september, 2010 tagit beslut att investera i åtta bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB samt Max Truck AB. Beslut har tagits om 320 Mkr i investeringar varav totalt 304 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 7 Mkr för Max Truck och 110 Mkr för Norstel.

Sex av investeringarna ligger inom huvudområdet Hållbara Fordon och två inom huvudområdet Effektivare produktion.

Portföljsammanställning per 30 september, 2010

Ort

Initial investering

Bokfört värde (Tkr)

Ägarandel

PowerCell Sweden AB

Göteborg

Okt, 2009

44 206

17 %

Norstel AB

Norrköping

Feb, 2010

110 054

69 %

1)

NovaCast Technologies AB

Tyringe

Feb, 2010

41 689

33 %

FlexProp AB

Halmstad

Feb, 2010

10 315

37 %

Effpower AB

Göteborg

Feb, 2010

40 516

13 %

Alelion Batteries AB

Nödinge

Jun, 2010

28 987

34 %

El-Forest AB

Sundsvall

Jun, 2010

20 286

36 %

Max Truck AB

Östersund

Juli, 2010

7 553

35 %

Total

303 606

1) ägarandelen överstiger endast tillfälligt 50 %

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.

www.powercell.se

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.

www.norstel.com

Novacast Technologies AB – kortare ledtid till nya bilmodeller

Bolaget, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, erbjuder fordonsindustrin och dess underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesserna genom att avsevärt förkorta ledtiderna vid framtagning av nya bilmodeller.

www.novacast.se

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt

Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.

www.flexprop.se

Effpower AB – effektivt batteri för hybrider

Bolaget utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier av nickel-metall hydrid. Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop-funktioner som för mikro/mild hybrid lösningar.

www.effpower.com

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

www.alelion.com

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi

Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en så kallad skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.

www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.

www.maxtruck.se

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel­verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltnings­berättelsen i årsredovisningen för 2009.

Kreditfaciliteter

Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

Kort om Fouriertransform

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se

Bilagor (se bifogad pdf-fil)

1. Resultaträkning & kassaflödesanalys
2. Balansräkning & förändring av eget kapital
3. Övriga bilagor

Stockholm den 25 oktober, 2010

Per Nordberg

Kontaktperson för ytterligare information

VD, Per Nordberg +46 (0) 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs +46 (0) 410 40 603

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2010

Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké: 2011-02-10

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

Fouriertransform AB, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm +46 8 410 40 600