En portfölj som andas optimism

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en mycket god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

Efter finanskrisen 2008-2009 stod svensk tillverkningsindustri inför svåra utmaningar. Särskilt utsatta var företag inom fordonsindustrin i Västsverige. Många av dem fick se sina orderingångar närapå utraderas och för de anställda framstod läget som nattsvart: Det var inte ovanligt att två personer i varje familj plötsligt stod arbetslösa.

I detta akuta läge tog svenska staten initiativ till att bilda Fouriertransform för att kunna erbjuda marknadskompletterande riskkapital till företag och projekt med livskraftiga affärsidéer och potential för tillväxt. Efter åtta verksamhetsår kan vi se att vårt långsiktiga arbete har gett resultat.

Att konsekvenserna av finanskrisen inte blev allvarligare för svensk tillverknings- och fordonsindustri har Fouriertransform en inte obetydlig del i. För att företag ska kunna växa, nyanställa och bidra till en fortsatt stark industri i Sverige har en ägare som Fouriertransform behövts. Vi har kunnat stötta såväl innovationer som expansion på andra marknader och förmedlat värdefulla kontakter i vårt industriella nätverk och bland andra investerare.

Positiv värdeutveckling

Sedan starten 2009 har Fouriertransform fungerat som marknadskompletterande ägare i totalt 28 företag, i huvudsak inom tillverknings- och fordonsindustrin. På senare år har även företag inom medicinteknik, IT och telekom tagits in i portföljen. Den mycket positiva värdeutvecklingen i våra portföljbolag är en bekräftelse på att det finns goda förutsättningar att stärka Sverige som industrination med hjälp av ett långsiktigt och aktivt statligt och privat ägarkapital i samverkan. Det visar sig också i ett fortsatt stort intresse för våra investeringar.

Utöver tilläggsinvesteringar i tio portföljbolag under 2016, för att stödja deras fortsatta expansion i Sverige och internationellt, har Fouriertranform genomfört flera viktiga affärer. Ett exempel på där Fouriertransform fungerat som marknadskompletterande aktör och stöttat ett lovande företag inom svensk fordonsindustri är Titan X som kunde gå vidare i och med försäljningen till indiska Tata AutoCom Systems Limited, en del av Tata Group. I fallet med start-up-företaget Pelagicore, som verkar inom infotainment i bilindustrin, har Fourietransform lyckats säkerställa kompetensen och överlevnaden för ett företag som Volvo tidigare inte visade något intresse för. Pelagicore såldes under året till den globala amerikanska spelaren Luxoft. Den sista stora affären i fjol var en investering i återvinningsföretaget Re:newcell. Fouriertransform bidrar här till att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier i Kristinehamn.

Fem av Fouriertransforms portföljbolag har under de senaste tre åren satts på börsen, i samtliga fall på Nasdaq First North. Först ut var bränslecellsbolaget PowerCell och därefter medicinteknikbolaget SciBase, som utvecklat en unik metod för att upptäcka malignt melanom. I juni 2016 var det dags för teknikföretaget Alelion Batteries vars nyemission inför noteringen övertecknades kraftigt. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem som bygger på litiumjonteknologin. I början av december noterades Smart Eye, som utvecklar och marknadsför system för eyetracking, efter att aktien övertecknats hela åtta gånger. Strax före jul sattes Fouriertransforms femte portföljbolag på börsen, ÅAC Microtec. Bolaget utvecklar högteknologikomponenter till små satelliter, en marknad som spås en kraftig tillväxt de kommande åren.

Gå samman i kluster

I Sverige har det genom åren skapats kluster runt olika näringar: skogen i norr, teknik i Mellansverige, fordon och medicinteknik i Västsverige samt teknik, IT och automation i Mälardalen. Dessa kluster är uppbyggda kring landets storföretag, medan det saknas kluster för medelstora och mindre industriföretag i Sverige. Vår förhoppning är att mindre företag inom tillverkningsindustrin tillsammans kan utveckla nya kluster och växa sig större för att orka driva innovativa processer.

Sveriges chans på den globala marknaden är konkurrera med hög teknikutveckling och att skapa en bättre stabilitet i bolagen genom att sälja både produkter och tillhörande tjänster. Inom fordonsindustrin återfinns många spjutspetsbolag med stor teknikhöjd. Här är det förstås viktigt att näringspolitiken på olika sätt stöttar en sådan utveckling och att företagen samverkar med akademin.

Svensk tillverkningsindustri är viktig för landets välstånd, och det är oerhört viktigt att produktionen stannar kvar i Sverige. Det gäller därför att bygga vidare på de nedplöjda investeringar som gjorts i företag och att inte enbart kasta sig in i nystartade start-up-företag. Appar i all ära, men det är sällan sådana företag bidrar till någon större sysselsättning i landet.

Behov av nya produkter

Hur företagen inom tillverkningsindustrin ska utveckla affären är lika mycket en managementfråga som en kapitalfråga. Ledningarna i de mindre industriföretagen måste inse att de är nödvändigt att förnya produktportföljen - kanske vart fjärde femte år. De företag som lyckas ta fram nya produkter och hitta nya tekniker är också de som kan ta ut högre priser och har bättre förutsättningar att överleva. Alltför många mindre företag kör på med gamla produkter som bygger på höga volymer och låga marginaler. Den här typen av företag lever farligt på den globala marknaden där asiatiska företag snabbt tar fram liknande produkter men till helt andra kostnader.

Den svenska kronan har under en längre tid varit kraftigt undervärderad vilket kortsiktigt gynnat de svenska exportföretagen som kunnat konkurrera med relativt sett lägre priser. Men det är en i längden förrädisk situation och riskerar att hålla tillbaka den nödvändiga produktutvecklingen och när väl den svenska kronkursen stärks hamnar svenska exportföretag i en mindre gynnsam sits.

Händelserikt år med viktiga val

Det är inte bara för Fouriertransform som det har varit ett händelserikt år. Fjolåret präglades av två viktiga politiska val vars efterverkningar vi ännu inte känt av – Brexit och Trump.

Valet av Donald Trump till USA:s president leder mot bakgrund av hans uttalanden till att USA går in i en expansiv fas med stora investeringar i infrastruktur. Det kommer sannolikt att påverka svensk industri positivt och leda till att svenska underleverantörer får fler uppdrag. Möjligen kan den amerikanska ekonomin kompensera, mer än vad vi tidigare har trott, för nedgången för tillväxten i den kinesiska ekonomin.

Kina har dock en fortsatt stark tillväxt, om än inte på de höga nivåer som vi tidigare har sett. Den avmattade tillväxten skapar fortsatt en osäkerhet kring landets ekonomiska utveckling. De tidigare höga investeringarna i landets infrastruktur har minskat, främst som en följd av svårigheten att få fram kapital till investeringar, och det har påverkat en rad svenska storföretag negativt.

Storbritanniens beslut om att lämna EU efter landets folkomröstning i juni 2016 skakade om en hel västvärld. För svensk exportindustris vidkommande är det en nackdel om affärerna med en för Sverige så stor handelspartner som Storbritannien går ner, vilket blir en naturlig konsekvens om och när britterna lämnar unionen. Men när det sker är det ingen som vet och denna osäkerhet präglar EU som ser ut att får leva med en modest tillväxt och med oförändrade framtidsutsikter.

Fouriertransform i ny fas

Sedan regeringen valt att organisera om det statliga riskkapitalet har Fouriertransform efter åtta verksamhetsår gått in i en ny fas och är sedan senaste årsskiftet en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade Saminvest. Därmed har Fouriertransform fullgjort det uppdrag som huvudmannen, svenska staten, gav oss i samband med finanskrisen.

Trots svåra tider har vi lyckats behålla portföljbolagen och vi har kunnat säkra teknikklustret i Trollhättan. Vi har tagit över och jobbat med företag och initiativ som fordonsindustrin inte har orkat med, och bidragit till att skapa en konkurrens och sysselsättning som behövs i Sverige.

Vi kan nu se att våra portföljbolag börjar visa en positiv trend efter fem sex år och att intresset för dem aldrig har varit större. Portföljen andas optimism och Fouriertransforms uppgift de närmaste åren blir att förvalta bolagen med samma stora omsorg som vi alltid har gjort.

God Jul och Ett Gott Nytt År

Önskar

Per Nordberg