Viktiga händelser under första kvartalet

 • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 22,4 Mkr uppgick till -44,9 Mkr (-3,6 Mkr)
 • Under kvartalet har det bokförda värdet på portfölj-bolaget NovaCast Technologies AB, 44,2 Mkr, skrivits av då bolaget i mars gick i konkurs
 • Det totala kassaflödet uppgick till -48,7 Mkr (-205,8 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -43,0 Mkr (201,9 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 689,1 Mkr (2 760,6 Mkr)
 • Fouriertransform har under kvartalet mottagit omkring 35 investeringsansökningar
 • Fouriertransform genomförde en ny investering i Vicura AB i Trollhättan på 8,1 Mkr
 • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 361 Mkr i tio bolag

VD:s kommentar

Marknaden för fordonsindustrin har fortsatt sin positiva utveckling under årets första kvartal men de övergripande strukturella problemen i kombination med globala kriser i Japan och Libyen skapar osäkerhet inför framtiden. I en rapport från en internationell konsultfirma som släpptes i samband med bilsalongen i Geneve, beräknas att ca 300 000 jobb kan försvinna i Europa de kommande 15 åren när fordonsindustrin genomgår sin största omvandling sedan dess start på 1920-talet.

Enligt rapporten så finns det flera orsaker till denna dramatiska utveckling. I första hand är expansionen koncentrerad till de s k "Bric-länderna" och framförallt Kina men också drivet av de allt hårdare miljökraven runt om i världen där regionaliseringen innebär att olika delar av världen kommer att satsa på olika miljölösningar. Enligt rapporten kommer Europa satsa på snålare förbrännings­motorer, USA på hybrider och Kina på elbilar medan etanol kommer att vara fortsatt starkt i Syd­amerika. Vidare förutspås att utvecklingen mot dyrare teknik och expansionen i Kina ger en försäljnings­potential av komponenter på hela 250 miljarder Euro där nästan 70 % hamnar i Bric-länderna och hälften av Bric-ländernas utveckling är koncentrerad till Kina.

Framgångsfaktorerna, enligt rapporten, koncentreras till hur väl fordonstillverkarna och dess underleverantörer snabbt kan anpassa och positionera sig i tillväxtmarknaderna.

I våra möten med fordonstillverkarna de sista månaderna har frågorna till större del koncentrerats till OEMernas leverantörsled och deras kapacitet och möjliga närvaro på tillverkarnas tillväxtmarknader.

Under kvartalet har Fouriertransform intensifierat arbetet med att följa upp våra investeringar i portföljbolag och NovaCast Technologies AB begärdes i konkurs den 4 mars efter flera icke lyckade räddningsaktioner.

Antalet investeringsansökningar har ökat från bolag i tillväxt och mogen fas. Vi har haft möten med 35 bolag i mogen- och tillväxtfas. Bolagen har en positiv syn på framtiden och vi ser en större aktivitet vad gäller omstruktureringar och avyttringar. Vår portfölj av ansökningar innehåller ett 50-tal intressanta bolag varav 20 är under investeringsberedning.

 

Fouriertransform i sammandrag, Mkr Kv 1
2011
Kv 1
2010
  %
Periodens resultat -48,7 -3,7   -
Investeringar i portföljbolag -43,0 -201,9   -
Periodens kassaflöde        
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 689,1 2 760,6   -2,6
Eget kapital 2 968,0 3 004,7   -1,2
Soliditet 99,7 % 99,7 %   -

 

Omvärld och marknad – tydliga ljuspunkter men också fortsatta orosmoln

Stark återhämtning i Sverige 

Den ekonomiska uppgången i Sverige blev oväntat stark mot slutet av 2010 och fortsatte under årets första månader 2011. Produktionen inom fordonsindustrin i januari ökade med drygt 81 procent och i februari med 58 procent, jämfört med motsvarande månader föregående år, enligt SCB. Även den totala varuexporten ökade starkt och handelsnettot visade ett säsongsrensat överskott på 12 miljarder kronor under båda månaderna januari och februari.

Nyregistreringen av fordon på den svenska marknaden fortsatte att visa en uppåtgående trend. Jämfört med samma period året innan ökade nyregistreringarna av personbilar under första kvartalet 2011 med 18 procent, medan ökningen för lätta och tunga lastbilar uppgick till sammanlagt 35 procent, enligt Bil Sweden. Noterbart var också att dieselfordonens andel av de totala nyregistreringarna var drygt 60 procent, jämfört med 47,7 procent första kvartalet 2010 . Försäljningen av bränslesnåla bilar ökar också kraftigt i Sverige. Andelen nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp på högst 120g/km respektive högst utsläpp på 140g/km, ökade med cirka 78, respektive cirka 61 procent under mars månad. Däremot minskade den totala andelen miljöbilar något och nyregistreringarna av miljöbilar första kvartalet uppgick till drygt 35 procent jämfört med nära 36 procent året innan.

Även på andra marknader redovisade den ena av de båda stora lastvagnstillverkarna, Volvo Trucks, en god försäljningsutveckling under årets första två månader. På de europeiska marknaderna steg försäljningen ackumulerat med 117 procent jämfört med föregående år. Motsvarande siffra var för Nordamerika 114 procent, Sydamerika 53 procent och Asien 60 procent. Andra positiva nyheter kom från Volvo Personvagnar i mars, då företaget aviserade nyanställning av 1 200 personer, varav 1 000 i Göteborg och 200 i belgiska Gent. Samtidigt förutser bolaget att ytterligare arbetstillfällen kan komma i Göteborg, på grund av den nye ägaren Geelys satsningar i Kina.

 Kring Saab Automobile ökade däremot osäkerheten på nytt, när den hittillsvarande VD’n i mars tillkännagav sin avgång och media rapporterade om likviditetsproblem.

I kölvattnet på fordonstillverkarnas återhämtning har också läget för deras leverantörer, som drabbades hårt under recessionen, ljusnat till följd av stigande volymer. Den positiva bilden grumlas dock av en allt mer utbredd trend hos kunderna att kräva allt längre betaltider. 30 dagars kredit har tidigare varit det vanliga, men nu har Kontinentaleuropas långa kredittider, upp till 120 dagar, börjat sprida sig även till Sverige. Det riskerar att slå hårt mot konkurrenskraften hos företagen i fordonskomponentindustrin.

För att se tabell över "Nyregistrerade personbilar i Sverige per månad, 2008 – mars, 2011" vänligen se bifogad PDF fil.

Globala kriser skapar osäkerhet

Händelseutvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern och den stora jordbävningen i Japan har präglat årets första månader och skapat ett osäkerhetsläge vars konsekvenser ännu är svåra att förutse. Jordbävningen i Japan innebar inledningsvis att fordonsindustrin där i stort sett lamslogs. Såväl Toyota som Honda och Nissan tvingades stänga fabriker som följd. Mot slutet av mars aviserade Toyota att produktionen kommer att återupptas mot mitten av april – maj vid de stängda anläggningarna. Produktionen av hybridbilar återupptogs dock redan mot slutet av mars. Samtidigt rådde en fortsatt osäkerhet kring situationen för komponenttillverkare i drabbade områden, både vad gäller mänskliga och materiella förluster. I vilken mån oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern får följder på råolje- och bensinpriset är svårt att bedöma, men en fortsatt konjunkturförbättring kan också bidra till ett tryck uppåt på bränslepriserna.

De kortsiktiga försäljningstrenderna skiljer sig fortfarande åt mellan marknaderna. I Europa har personbilsförsäljningen gått tillbaka under januari/februari i Grekland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien. På de största marknaderna, Frankrike och Tyskland ökade dock försäljningen, i Tyskland med preliminärt 16 procent och i Frankrike med preliminärt 11 procent. För EU som helhet backade försäljningen något, med 0,3 procent.

Kommersiella fordon hade en betydligt starkare utveckling, men från ett sämre utgångsläge. I EU som helhet ökade nyregistreringarna med 18 procent sammantaget för lätta, mellantunga och tunga lastfordon samt bussar. Även här var det stora tapp i Grekland, Irland, Portugal samt Slovakien och en begränsad tillbakagång i Spanien. I Tyskland var dock uppgången hela 40 procent, tätt följt av Storbritannien med 38. Frankrikes uppgång blev cirka 14 procent.

Asien, med Kina som tillväxtmotor, fortsätter att driva upp den globala aktiviteten. Den kinesiska konsumtionsnivån i förhållande till BNP ligger fortfarande långt under USA’s (45 procent mot 65 procent) vilket ger fortsatt utrymme för ökade volymer.  Flera positiva tecken i omvärlden kan bidra till att stärka optimismen.

Efterfrågan på hybridfordon ökar fortsatt. Under kvartalet tillkännagav Volvo Lastvagnar att produktion av tunga hybridlastbilar kommer att inledas i juni för leverans till 13 utvalda marknader i Europa under 2011 till 2013. Antalet är till att början begränsat men produkterna möter en allt större efterfrågan enligt bolaget.

Den stora internationella bilsalongen i Genève hade i år temat Den gröna visionen. I den ”Gröna salongen” medverkade 36 tillverkare med utställningsobjekt, av dem 17 världspremiärer. Fordon med alternativa tekniker och framdrivning fick mycket uppmärksamhet.

Investeringsaktivitet under kvartal 1, 2011

Investeringspropåer

Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot omkring 35 investeringsansökningar och lämnat avslag på 19. Det noterades under kvartalet ett ökat intresse från bolag i tillväxt- och mogen fas och Fouriertransform har under kvartalet haft åtskilliga möten med bolag i denna kategori.

Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu ett 50-tal ansökningar varav 20 är under investeringsberedning.

Nya investeringar

Under kvartalet investerade Fouriertransform 8,1 Mkr i Vicura AB i Trollhättan, vilket beslutades föregående kvartal. Vicura är ett teknikutvecklingsföretag som bildades vid årsskiftet och är en avknoppning av den transmissionsutvecklingsavdelning som byggdes upp inom Saab under den tidigare ägaren GM. I och med bildandet tar företaget över cirka 50 ingenjörer från Saab Powertrain. Bolaget finansieras av ett konsortium under ledning av Fouriertransform som bland andra består av ALMI Företagspartner Väst AB. Vicura ska utveckla transmissionssystem, för den internationella fordonsindustrin inklusive Saab.

 I samband med investeringen blev Fouriertransform den enskilt störste ägaren.

Följdinvesteringar

Under kvartalet investerade Fouriertransform 3,2 Mkr i Effpower AB genom ett konvertibellån. Fouriertransforms kapitalandel i bolaget påverkades inte av investeringen.

Fouriertransform betalade 2,5 Mkr i borgensåtagande som avtalats med NovaCast Technologies AB’s långivare.      

Viktiga händelser i portföljbolagen under kvartal 1, 2011

NovaCast Technologies AB begärdes i konkurs den 4 mars 2011 då bolaget p g a dålig lönsamhet hamnat i akuta likviditetsproblem. Fouriertransform bevakar konkursen och har för ordningens skull också genomfört en analys av händelseförloppet.  

Fouriertransform investerade i februari, 2010 41,7 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader i en riktad nyemission. I oktober, 2010 lämnade Fouriertransform även en bankgaranti på 2,5 Mkr som betalats, innebärande att totalt 44,2 Mkr investerats i bolaget.

Hela det investerade beloppet på 44,2 Mkr, motsvarande bokfört värde, skrivs av och belastar därmed resultatet för kvartalet.

Övriga aktiviteter under kvartal 1, 2011

Nya medarbetare / lokaler

Under kvartalet har tre nya medarbetare påbörjat sin anställning, en Investment Director och två Investment Managers, alla med erfarenhet från fordons- och riskkapitalbranschen. Fouriertransform har nu totalt 10 medarbetare.

I mars flyttade Fouriertransform in i nya lokaler i Göteborg.

Positionering

Under kvartalet har Fouriertransform haft åtskilliga möten med industribolag och potentiella syndikerings-partners i enlighet med det fortsatta positioneringsarbetet. Mötena mottogs positivt och en dialog har etablerats med flertalet aktörer.   

Ekonomisk utveckling under kvartal 1, 2011

Resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -44,9 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i aktiefonder på 22,4 Mkr.

Kostnaderna uppgår till -10,1 Mkr och hänför sig främst till projekt- och konsultkostnader samt personalkostnader.

Hela det bokförda värdet på portföljbolaget NovaCast Technologies AB, 44,2 Mkr, skrivs av då bolaget i mars begärdes i konkurs. 

 Ränteintäkterna på 10,0 hänför sig till avkastning på kortfristiga placeringar i räntefonder samt obligationer. Orealiserade övervärden i aktiefonder på 22,4 Mkr ingår inte. Räntekostnaderna på -0,6 Mkr hänför sig till kursdifferenser i likvida medel och fordringar på portföljbolag.

                              

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -48,7 Mkr. Investeringar i portföljbolag uppgick till -43,0 Mkr varav -27,0 Mkr avser betalning av en investering från föregående kvartal.   Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 689 Mkr vid kvartalets slut.    

Eget kapital

Den 31 mars uppgick eget kapital till 2 968,0 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde -44,9 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Fouriertransforms investeringar per 31 mars, 2011  

Fouriertransform har per den 31 mars, 2011 tagit beslut att investera i 10 bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB, Max Truck AB, Applied Nano Surfaces AB samt Vicura AB. Investeringen i NovaCast Technologies AB har skrivits av i sin helhet innebärande att portföljen per 31 mars består av nio bolag. Beslut har tagits om 361 Mkr i investeringar varav totalt 330 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 7 Mkr för Max Truck och 104 Mkr för Norstel.

Sju av investeringarna ligger inom huvudområdet Hållbara Fordon och två inom huvudområdet Effektivare produktion.

Portföljsammanställning per 30 september, 2010

 • PowerCell Sweden AB, Göteborg, initial investering Okt 2009, bokfört värde 38 461 Tkr 1), ägarandel 17 %.
 • Norstel AB, Norrköping, initial investering feb 2010, bokfört värde 103 537 Tkr, ägarandel 76 % 2)
 • FlexProp AB, Halmstad, initial investering feb 2010, bokfört värde 10 315 Tkr, ägarandel 37 %
 • Effpower AB, Göteborg, initial investering feb 2010, bokfört värde 43 745 Tkr, ägarandel 13 %
 • Alelion Batteries AB, Nödinge, initial investering jun 2010, bokfört värde 28 987 Tkr, ägarandel 27 %
 • El-Forest AB, Sundsvall, initial investering jun 2010, bokfört värde 20 286 Tkr, ägarandel 36 %
 • Max Truck AB, Östersund, initial investering juli 2010, bokfört värde 7 583 Tkr, ägarandel 35 %
 • Applied Nano Surfaces Sweden AB,Uppsala, initial investering Dec 2010, bokfört värde 9 172 Tkr, ägarandel 27 %
 • Vicura AB, Trollhättan,initial investering Jan 2011, bokfört värde 10 260 Tkr, ägarandel 92 % 3)
 • Totalt 272 346 Tkr

1) nedskrivet med 25 % Q4, 2010 med -12,8 Mkr´
2) andelen röster uppgår till 48 %
3) motsvarar andelen röster, men överstiger endast tillfälligt 50 %

 

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.

www.powercell.se 

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.

www.norstel.com

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt

Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.

www.flexprop.se

 

Effpower AB – effektivt batteri för hybrider

Bolaget utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier av nickel-metall hydrid. Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop-funktioner som för mikro/mild hybrid lösningar.

www.effpower.com

 

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

www.alelion.com

 

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi

Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en så kallad skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.

www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.

www.maxtruck.se

 

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster

 

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att skapa ytbeläggningar med friktions- och nötningsförbättrande egenskaper på stål- och gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied Nano Surfaces teknologi möjliggör storskalig industriell produktion av belagda komponenter till en bråkdel av kostnaden för motsvarande beläggningar.

 

www.appliednanosurfaces.com

 

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB

Vicura är en avknoppning av den transmissionsutvecklingsavdelning som byggdes upp inom Saab under den tidigare ägaren GM. Det nya fristående bolaget bedriver utveckling inom transmission för den internationella fordonsindustrin, främst inom DCT, som är en dubbelkopplad växellåda som förenar den låga bränsleförbrukningen av en manuell växellåda med komforten av en automatlåda.

www.vicura.se

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel­verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltnings­berättelsen i årsredovisningen för 2010.

Kreditfaciliteter

Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

Kort om Fouriertransform

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se

Bilagor (se bifogad pdf-fil)

 1. Resultaträkning & kassaflödesanalys
 2.  Balansräkning & förändring av eget kapital

Stockholm den 18 April, 2011

Per Nordberg

Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg, +46 (0) 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs, +46 (0) 410 40 603

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2011 
Andra kvartalet 2011-07-19
Tredje kvartalet 2011-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutkommuniké 2012-02-10

Delårsrapporten som PDF fil