”Fortsatt hög aktivitet i investeringsverksamheten”

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Kvartalets resultat efter skatt exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 11,9 Mkr uppgick till -73,1 Mkr (25,0 Mkr)
 • Resultatet har huvudsakligen påverkats av en orealiserad omvärdering av bokfört värde på aktiefonder i kapitalförvaltningen med -44,3 Mkr samt nedskrivning av det bokförda värdet på portföljbolaget Effpower med -35,8 Mkr
 • Det totala kassaflödet uppgick till -68,3 Mkr (-38,4 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -55,7 Mkr (-8,8 Mkr) inklusive direkt hänförliga kostnader
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 592 Mkr (2 748 Mkr)
 • Fouriertransform beslutade i september om en investering i Pelagicore AB i Göteborg på 20,0 Mkr
 • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 418 Mkr i tolv bolag

VD:s kommentar

Efter en relativ god marknadsutveckling under första halvåret med tilltagande försäljnings-volymer för såväl personbilar som lastbilar, så står vi nu med en stor osäkerhet inför framtiden. Den generella konjunkturbilden påminner om augusti, september 2008 där huvudfrågan var om den ekonomiska utvecklingen skulle stanna av eller fortsätta i lägre tillväxttakt. Skillnaden idag mot 2008 är att Makro har tagit över Mikro dvs. länders och politikers oförmåga att kunna tackla sina skuldproblem påverkar efterfrågan, investeringsviljan och konsumenternas köpbeteende mycket negativt.

För Fouriertransform har sommarens svaga marknadsutveckling inneburit en mycket hög aktivitet med många möten och affärsförslag som diskuterats med såväl stora som små företag. Andelen tillväxt- och mogna bolag har ökat i portföljen av potentiella investeringar. Under sommaren har Fouriertransform ökat fokuseringen till området ”Intelligens i fordon” och förhandlingarna med Pelagicore i Göteborg slutfördes.

Inflödet av investeringsansökningar är fortfarande högt och vi har idag ett 20-tal intressanta pågående investeringsprospekt.

Kvartalets svaga resultat har i huvudsak påverkats av aktiemarknadens dramatiska nedgång samt nedskrivningen av portföljbolaget Effpower AB som inte har mött sina mål vad gäller produktutveckling. Bolaget är nu på väg att omvandlas till ett konsultbolag inom området energilagringssystem.

Per Nordberg

Fouriertransform
i sammandrag, 
Mkr
Kv 3
2011
Kv 3
2010
% Kv 1-3
2011
Kv 1-3
2010
%
Periodens
resultat
-73,1 25,0 -392 -104,2 36,5 -385
Investeringar i
portföljbolag
55,7 8,8 533 94,5 259,7 -64
Periodens
kassaflöde
-68,3 -38,4 - -133,7 -211,5    -
Likvida medel
och kortfristiga
placeringar
2 592,2 2 748,0    -6 2 592,2 2 748,0 -6
Eget kapital 2 908,7 3 044,8    -4 2 908,7 3 044,8 -4
Soliditet 99,7% 99,4 % - 99,7% 99,4 % -

Kvartal 3, 2011 

Omvärld och marknad – återhämtningen bröts hastigt

Sverigekonjunkturen mattas av

Trots goda inhemska förutsättningar har tillväxten i den svenska ekonomin inte kunnat stå emot den tilltagande oron i omvärlden de senaste månaderna. Såväl prognosinstitut som regeringen har nu skruvat ned förväntningarna rejält för både andra halvåret 2011 och för 2012, även om ekonomin fortfarande växer i de flesta delar. Enligt Konjunkturinstitutet förväntas en tillväxt på endast 0,2 % per kvartal andra halvåret 2011 och 1,9 % för helåret 2012. I värsta scenariot indikerar dock Konjunkturinstitutet att utvecklingen kan komma att bli betydligt sämre 2012 och då landar prognosen på 0,5 % i BNP-tillväxt, framför allt beroende på risken för en regelrätt recession i euroområdet. De statsfinansiella problemen i USA och flera såväl små som stora euroländer, liksom den oro detta skapat på de finansiella marknaderna, gör utvecklingen den närmaste tiden mycket svårbedömbar vilket också påverkar förväntningarna. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september 2011 visar också på en snabbt växande pessimism bland de svenska hushållen, medan konfidensindikatorn för tillverkningsindustri och bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad mellan augusti och september.

Fordonsförsäljningen i Sverige har dock förblivit stark in i september månad, enligt Bil Sweden. Under januari – september har registreringarna av nya personbilar ökat med 10 % jämfört med motsvarande period föregående år medan motsvarande siffra för lastbilar blev hela 24 %.

Antalet miljöbilar fortsätter att öka och uppgick i september till 45 % procent jämfört med en andel på 43 % i september förra året. Även dieselfordonens andel av nybilsregistreringarna ökar och var i september 61 % jämfört med 51 % i september förra året. Hittills i år ligger dieselandelen på 61 % jämfört med 49 % 2010 enligt Bil Sweden. Försäljningen av bränslesnåla bilar ökar kraftigt och andelen bilar med utsläpp på högst 140 gram koldioxid per km var 54 % i september, jämfört med 44 % i september förra året. För personbilar med utsläpp om högst 120 gram koldioxid per kilometer ökade nyregistreringarna med 28 % under september.

I den svenska fordonsindustrin skedde en inbromsning i produktionen under andra kvartalet 2011. Men produktionen i juni låg fortfarande 15 % högre än samma månad 2010. Det är en högre ökningstakt än för industrin som helhet, enligt SCB’s Industriproduktionsindex.

 De stora lastvagnstillverkarna har visat fortsatt god försäljning. I augusti månad ökade Volvo Group, som innefattar Volvo Trucks, Mack, Renault, Trucks, UD Trucks och Eicher, sina leveranser med 35 % jämfört med året innan. Perioden januari - augusti ökade leveranserna med 40 %. På den största marknaden, Europa, var ökningen under perioden 69 %. Snabbast växte den östeuropeiska marknaden, med 114 %.

Även i Nordamerika har leveranserna ökat rejält, med 86 % under perioden. Scania, vars rapport för tredje kvartalet offentliggörs först 23 oktober, ökade sina lastvagnsleveranser med 48 % under årets första sex månader. Det innebar en ökning med 66 % i Europa och 56 % i Asien. För bussar gick det sämre med ett stort tapp i Europa som dock vägdes upp av en 34-procentig ökning i Latinamerika. Totalt ökade bussleveranserna med 3 %.

Vid kvartalets utgång rådde fortfarande osäkerhet om utfallet av rekonstruktionen av Saab och de tilltänkta kinesiska ägarnas kommande engagemang i företaget.

Fortsatt uppåt för lastvagnar i Europa

Trots de politiska och finansiella problemen i eurozonen har fordonsmarknaderna i Europa som helhet hittills inte drabbats i motsvarande utsträckning. Visserligen minskade nyregistreringen av personbilar med 1,3 % under årets första åtta månader. Men bilden var blandad, i augusti ökade nyregistreringarna med 8 % jämfört med föregående år och alla de större marknaderna, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien, expanderade under månaden jämfört med 2010. Sett till hela åttamånaders-perioden var det dock bara Tyskland (11 %) och Frankrike (0,4 %) av de större länderna som visade tillväxt.

Återhämtningen för kommersiella fordon fortsätter. I EU som helhet ökade nyregistreringarna under årets första åtta månader med 12 %. Siffran innefattar lätta, mellantunga och tunga lastfordon samt bussar. Med undantag för Spanien, där nyregistreringarna minskat med 6 %, blev utvecklingen positiv på alla viktigare marknader. I Tyskland blev uppgången totalt för perioden 23 %, tätt följt av Storbritannien med 21 %. Uppgången i Frankrike blev 6 %.

På marknader utanför EU ser de makroekonomiska utsikterna inte lika bekymmersamma ut som för eurozonen, något som kompenserar för en bred global nedgång. Dit hör de så kallade BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, där ekonomierna väntas växa med mellan cirka 4 % och 7 - 8 % i år och 2012.

I oktober informerade lastbilstillverkaren Scania om en vikande efterfrågan i Europa och Mellanöstern.

Fouriertransform under kvartal 3, 2011

Fouriertransforms möjligheter

Intresset för Fouriertransforms möjlighet att finansiera bolag med hög potential och innovativa affärsidéer fortsätter att vara stort. Bolagen har fortsatt svårt att finna finansiering för investeringar från banker och andra aktörer på marknaden. I Sverige finns många projekt och bolag som uppfyller Fouriertransforms investeringskriterier; bl a innovativa produkter eller tjänster med tillväxtpotential, attraktiv underliggande marknad och drivande ledning.            

Fouriertransform ser alltså goda möjligheter att framöver göra fördelaktiga investeringar inom det svenska fordonsklustret.

Fouriertransforms strategiska investeringsområden

Fouriertransform har identifierat nio strategiska investeringsområden, varav tre identifierats som viktigast och där bolaget aktivt ska söka investeringsobjekt;

 • Hållbara fordon - investeringar inom batteriteknik, hybridsystem, förbrännings- och motorteknik, material- och energieffektivare teknik
 • Intelligens i fordon - innebär intelligenta funktioner i såväl lastvagnar som personbilar som bygger dels på en teknisk plattform i fordonet, dels innehållstjänster möjliggjorda av plattformen.
 • Effektivare produktion - till exempel områden inom grön produktion, med lönsamhetspotential utifrån växande miljörelaterade drivkrafter såsom energieffektivitet, utsläpp, återanvändning och avfall.

Urvalet av fokusområden ska ses ur ett svenskt perspektiv, där hållbarare och intelligentare fordon samt effektivare produktion är särskilt attraktiva på grund av de styrkor som finns inom det svenska fordonsklustret.

Möten med företag och potentiella samarbetspartners

Under kvartalet har Fouriertransform i hög takt fortsatt arbetet med att identifiera potentiella investeringsobjekt, dels genom att utvärdera inkomna investeringsansökningar, dels via Fouriertransforms kontaktnät.

Under kvartalet har Fouriertransforms arbete koncentrerats till investeringsområdena Intelligens i fordon och Effektivare produktion, främst mekaniska verkstäder. Inom mekanisk bearbetning och plåtbearbetning är ett konsolideringsarbete nödvändigt för att stärka underleverantörernas konkurrenskraft. De stora metallbearbetande bolagen har klara mål och planer att följa med sina kunder utomlands medan de mindre bolagen, påminda om den senaste krisen, söker konsolidering och kritisk massa för att stå starka inför framtiden.

 I september deltog Fouriertransform i Fordonskomponentgruppens (FKG) årliga konferens i Göteborg, som behandlade bl a finansiering av investeringar och åtgärder p g a rådande konjunkturoro. Under konferensen genomfördes ett stort antal möten med medlemsföretag i FKG.

Investeringsaktivitet under kvartal 3, 2011

Investeringsansökningar

Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot omkring 15 investeringsansökningar och lämnat avslag på 15. Jämfört med första och andra kvartalet är antalet ansökningar lägre, vilket endast beror på generellt lägre aktivitet under sommarmånaderna. Andelen tillväxt - och mogna bolag har ökat i vår portfölj av potentiella investeringar. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 50 ansökningar varav omkring 20 är under investerings­beredning.

Nya investeringar

Under kvartalet fattade Fouriertransform beslut om att investera 20,0 Mkr i Pelagicore AB i Göteborg, vara 10,4 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Pelagicore är ett teknik- och produktutvecklingsbolag specialiserat på Open Source-mjukvara för Infotainmentsystem inom fordonsindustrin. Bolaget utvecklar och licensierar mjukvara som minskar utvecklingstider och kostnader för utveckling av Infotainment-system i fordon. Kunderna är huvudsakligen biltillverkare och deras underleverantörer.

Genom investeringen blir Fouriertransform största enskilde minoritetsägare med en kapital- och röstandel på 30 %.

Följdinvesteringar

Fouriertransform har gjort en följdinvestering i portföljbolaget Norstel AB på 45,1 Mkr via ett konvertibellån. Fouriertransforms nya kapitalandel efter investeringen uppgår till 80 %. Röstandelen är oförändrat 48 %.

Viktiga händelser i portföljbolagen under kvartal 3, 2011

Effpower AB’s utveckling av bipolära blybatterier har den senaste tiden inte uppnått sina mål och bolaget söker nu en väg att omvandlas till ett konsultbolag inom området energilagringssystem.

Fouriertransform har investerat totalt 47,7 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader i bolaget, motsvarande bokfört värde. 75 % av det bokförda värdet, 35,8 Mkr, skrivs ned och belastar därmed resultatet för kvartalet.      

Ekonomisk utveckling under kvartal 3, 2011

Resultat

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -73,1 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i räntefonder på 11,9 Mkr. Resultatet har huvudsakligen påverkats av en orealiserad omvärdering av bokfört värde på aktiefonder i kapitalförvaltningen med -44,3 Mkr samt nedskrivning av bokfört värde på portföljbolaget Effpower AB med -35,8 Mkr. Finansnettot uppgick till -22,1 Mkr huvudsakligen påverkat av nedskrivningen av bokfört värde på aktiefonder.

Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader.

Ränteintäkterna på 22,2 Mkr hänför sig huvudsakligen till avkastning på räntefonder samt obligationer. Räntekostnaderna på -44,3 Mkr hänför sig i sin helhet till nedskrivning av aktiefonder.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -68,3 Mkr, varav investeringar i portföljbolag     -55,7 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, obligationer samt aktie- och räntefonder, uppgick till 2 592 Mkr vid kvartalets slut.    

Eget kapital

Den 30 september uppgick eget kapital till 2 908,7 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde               -73,1 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.

Fouriertransforms investeringar per 30 september, 2011

Fouriertransform har per den 30 september, 2011 tagit beslut att investera i tolv bolag; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB, MaxTruck AB, Applied Nano Surfaces AB, Vicura AB, Jobro Plåtkomponenter AB samt Pelagicore AB. Investeringen i NovaCast Technologies AB har skrivits av i sin helhet innebärande att portföljen per 30 september består av elva aktiva portföljbolag inom fordonsindustrin.

Beslut har tagits om 418 Mkr i investeringar varav totalt 408 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 7 Mkr för MaxTruck AB och 150 Mkr för Norstel. Investeringarna ligger huvudsakligen inom de strategiska investeringsområdena Hållbara Fordon och Effektivare Produktion.

Portföljsammanställning per 30 september, 2011

 • PowerCell Sweden AB, Göteborg, initial investering Okt 2009, bokfört värde 38 461 Tkr 1), kapitalandel 19 %, röstandel 19%.
 • Norstel AB, Norrköping, initial investering feb 2010, bokfört värde 150341Tkr, kapitalandel 80 %, röstandel 48%.
 • FlexProp AB, Halmstad, initial investering feb 2010, bokfört värde 10 315 Tkr, kapitalandel 37 %, röstandel 37%.
 • Effpower AB, Göteborg, initial investering feb 2010, bokfört värde 11 937 2) Tkr, kapitalandel 19 %, röstandel 19%.
 • Alelion Batteries AB, Nödinge, initial investering jun 2010, bokfört värde 34 987 Tkr, kapitalandel 27 %, röstandel 27%.
 • El-Forest AB, Sundsvall, initial investering jun 2010, bokfört värde 20 286 Tkr, kapitalandel 36 %, röstandel 36%.
 • Max Truck AB, Östersund, initial investering juli 2010, bokfört värde 7 583 Tkr, kapitalandel 35%, röstandel 35%.
 • Applied Nano Surfaces Sweden AB,Uppsala, initial investering Dec 2010, bokfört värde 9 173 Tkr, kapitalandel 27 %, röstandel 27 %.
 • Vicura AB, Trollhättan,initial investering Jan 2011, bokfört värde 10 200 Tkr, kapitalandel 86 %, röstandel 86 %.
 • Jobro Plåtkomponenter AB, Ulricehamn,initial investering Maj 2011, bokfört värde 12 802Tkr, kapitalandel 71 %, röstandel 45%.
 • Pelagicore, Göteborg,initial investering Sep 2011, bokfört värde 10 442Tkr, kapitalandel 30 %, röstandel 30 %.
 • Totalt 316 527 Tkr

1) nedskrivet med 25 % Q4, 2010 med -12,8 Mkr
2) nedskrivet 75 % Q3, 2011 med -35,8 Mkr

Fouriertransforms portföljbolag

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas

Fas - Start-up
Område - Hållbara fordon
Ort - Göteborg
Initial investering - Okt, 2009
Kapitalandel -19 %
Röstandel -19 %
Bokfört värde -38,5 Mkr

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsle¬celler på marknaden.

www.powercell.se

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon

Fas - Early stage
Område - Hållbara fordon
Ort - Norrköping
Initial investering - Feb, 2010
Kapitalandel - 80 %
Röstandel - 48 %
Bokfört värde - 150,3 Mkr

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.

www.norstel.com

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt

Fas - Early stage
Område - Effektivare produktion
Ort - Halmstad
Initial investering - Feb, 2010
Kapitalandel 37 %
Röstandel 37 %
Bokfört värde - 10,3 Mkr

Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.

www.flexprop.se

Effpower AB – effektivt batteri för hybrider

Fas - Early stage
Område - Hållbara fordon
Ort - Göteborg
Initial investering - Feb, 2010
Kapitalandel - 19 %
Röstandel - 19 %
Bokfört värde - 11,9 Mkr

Bolagets affärsidé är att utveckla ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd. Bolaget söker nu en väg att omvandlas till ett ingenjörs-bolag inom området energi- lagringssystem.

www.effpower.com

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin

Fas - Early stage
Område - Hållbara fordon
Ort - Nödinge
Initial investering - Jun, 2010
Kapitalandel - 27 %
Röstandel - 27 %
Bokfört värde - 35,0 Mkr

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.

www.alelion.com

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi

Fas- Early stage
Område- Hållbara fordon
Ort - Sundsvall
Initial investering - Jun, 2010
Kapitalandel - 36 %
Röstandel - 36 %
Bokfört värde - 20,3 Mkr

Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogs¬maskinen, en så kallad skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.

www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet

Fas - Start-up
Område - Hållbara fordon
Ort - Östersund
Initial investering - Jul, 2010
Kapitalandel - 35 %
Röstandel - 35 %
Bokfört värde - 7,6 Mkr

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.

www.maxtruck.se

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster

Fas - Early stage
Område - Effektivare produktion
Ort – Uppsala -
Initial investering - Dec, 2010
Kapitalandel - 27 %
Röstandel - 27 %
Bokfört värde - 9,2 Mkr

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att skapa ytbeläggningar med friktions- och nötningsförbätt¬rande egenskaper på stål- och gjutjärnsytor i mekani¬ska system. Applied Nano Surfaces teknologi möjlig¬gör storskalig industriell produktion av belagda kom¬po¬nenter till en bråkdel av kostnaden för mot¬svarande beläggningar.

www.appliednanosurfaces.com

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB

Fas - Early stage
Område - Hållbara fordon
Ort - Trollhättan
Initial investering - Jan, 2011
Kapitalandel - 86 %
Röstandel - 86 %
Bokfört värde - 10,2 Mkr

Bolaget är en avknoppning av den transmissions¬utvecklingsavdelning som byggdes upp inom Saab under den tidigare ägaren GM. Det nya fristående bolaget bedriver konsultationer inom transmission för den internationella fordonsindustrin.

www.vicura.se

Jobro Plåtkomponenter AB – helhetsleverantör av komplexa plåtdetaljer

Fas - Expansion
Område - Effektivare produktion
Ort - Ulricehamn
Initial investering - Maj, 2011
Kapitalandel - 71 %
Röstandel - 45 %
Bokfört värde - 12,8 Mkr

Bolaget tillverkar och säljer prototyper och korta produktionsserier av komplexa plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med tyngdpunkt på fordons-industrin. Bolaget är en helhetsleverantör med kunskap inom materialteknik, verktygsmakeri och produktionsteknik.

www.jobro.se

Pelagicore AB – teknik- och produktutveckling för Infotainmentsystem

Fas - Start-up
Område - Intelligens i fordon
Ort - Göteborg
Initial investering - Sep, 2011
Kapitalandel - 30 %
Röstandel - 30 %
Bokfört värde - 10,4 Mkr

Bolaget är ett teknik- och produktutvecklingsbolag specialiserat på Open Source-mjukvara för Infotainmentsystem inom fordonsindustrin. Bolaget utvecklar och licenserar mjukvara som minskar utvecklingstider och kostnader för utveckling av Infotainment-system i fordon. Kunderna är huvudsakligen biltillverkare och deras underleverantörer.

www.pelagicore.com

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel­verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltnings­berättelsen i årsredovisningen för 2010.

Kreditfaciliteter

Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

Kort om Fouriertransform

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.

För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se

Stockholm den 25 oktober, 2011

Per Nordberg´
Verkställande direktör

Kontaktperson för ytterligare information

VD, Per Nordberg,                     +46 (0) 8 410 40 601

CFO, Ulf Järvenäs,                     +46 (0) 8 410 40 603                  

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2011 

Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké  2012-02-10

Bilagor

Resultaträkning & kassaflödesanalys

Balansräkning & förändring av eget kapital

Delårsrapport för kvartal 3, 2011 som PDF fil.