Stark start på året – TitanX – största investeringen hittills

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (3,6 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 52,1 MSEK
  • Det totala kassaflödet uppgick till -257,7 MSEK (-56,2 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -244,3 MSEK (-13,2 MSEK) inklusive direkt hänförliga kostnader
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 247 MSEK (2 576 MSEK)
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om två nya investeringar, dels i Smart Eye AB i Göteborg på 25,0 MSEK, dels i TitanX med huvudkontor i Göteborg på 185,0 MSEK
  • Fouriertransform beslutade under kvartalet om tilläggs-investeringar på 33,5 MSEK i fyra befintliga portföljbolag
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 865 MSEK i 18 bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om cirka 2,6 MDR

Bild

VD:s kommentar

Den ekonomiska utvecklingen under kvartalet visar att marknadsoron inte är över. Problemen
i Europa för bl a Cypern, men också för Italien och Frankrike, indikerar att 2013 blir ett år med utmaningar även om vissa prognoser för USA andas en viss optimism. Fordonsmarknaderna under första kvartalet visar på kraftiga nedgångar, såväl inom den kommersiella sidan, som inom personbilssidan.

Fouriertransform har i detta läge en viktig uppgift att säkerställa utvecklingen i strategiska områden för svensk fordonsindustri, då underleverantörerna har svårt att hitta långsiktig finansiering från andra aktörer. Bolagen behöver ägarkapital för att kunna etablera kluster
och ta steget utomlands, vilket är en viktig förutsättning för framgång.

2013 har börjat starkt med investeringar i två nya bolag; Smart Eye och TitanX, båda lokaliserade i Göteborg. Investeringen i TitanX på 185 MSEK är Fouriertransforms största sedan starten och är en viktig investering för både Fouriertransform och det svenska fordonsklustrets internationalisering.

Per Nordberg

Fouriertransform Delårsrapport Kvartal 1 2013 (pdf)

För ytterligare information
Per Nordberg, VD, Fouriertransform AB,+46 8 410 40 601
Ulf Järvenäs, CFO, Fouriertransform AB,+45 8 410 40 603

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se