Stort intresse för minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Portföljbolaget ÅAC Microtec i Uppsala har, som en del i ett konsortium, vunnit ett stort ramavtal med NASA  
  • Fouriertransform investerade under kvartalet totalt 55,3 MSEK i fem befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 310 MSEK i 25 bolag och med syndikeringspartners motsvarar detta 3,9 MDR i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 9 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (47,2 MSEK) inklusive omvärdering av kortfristiga placeringar på 4,9 MSEK (35,7 MSEK).
  • Kassaflödet för januari – september uppgick till -13,5 MSEK (27,1 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -342,5 MSEK (-321,8 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 895 MSEK (2 238 MSEK)

Viktiga händelser efter tredje kvartalet

I regeringens budgetproposition, som presenterades den 23 oktober, 2014 föreslås Fouriertransform få ett nytt uppdrag. Uppdraget för Fouriertransform Aktiebolag ska, med ändring av vad som tidigare har beslutats, vara att, där det finns brist på privat kapital, direkt eller indirekt investera i små till medelstora företag i tidiga skeden som bedriver verksamhet inom miljöteknik som bidrar till att möta utmaningar kopplat till klimatfrågan och i små till medelstora företag i tidiga skeden som bedriver verksamhet inom livsvetenskap (life science). Riksdagen kommer att fatta beslut om förslaget i slutet av året.

 VD:s kommentar – skakig industrikonjunktur med stora geopolitiska risker

Världsekonomin fortsätter att visa tecken på förbättring med USA i täten. Samtidigt finns fortsatt betydande osäkerhetsfaktorer, vilket bekräftas av att centralbankerna pumpar ut likviditet till låga räntor i systemet. Det kan tolkas som att konjunkturen kan vara uppblåst och att nya eventuella finansbubblor inte går att utesluta.

För den svenska tillverkningsindustrin och dess underleverantörer är huvudfrågan vad som händer med Europa, som är en av de viktigaste marknaderna. Oron i Europa är stor för vad som kommer att ske framåt om de europeiska sanktionerna mot Ryssland, och Rysslands motsanktioner, intensifieras och vilka effekter detta får på ekonomin. I euroområdet står tillväxten i princip stilla och under den senaste tiden har det kommit mycket oroväckande signaler om läget för den tyska industrin. Om detta förvärras kan man inte utesluta att Europa går in i en recession. Det vore i så fall ett hårt slag mot den tungt europaberoende svenska industrin.

För Fouriertransform har det varit en hög aktivitet under sommaren och vi har inte sett någon nedgång i intresset för nya investeringar. Vi har mött ett 40-tal nya bolag med konkreta ansökningar sedan juli månad. Vi fortsätter också att bygga ett starkt deal-flow, där vi nu har ett 15-tal bolag som ligger för investeringsberedning.  Vårt fortsatta fokus på investeringsområden ligger på nischad mekanisk industri, där flera bolag har visat intresse. Totalt ingår nu 22 bolag i vår investeringsportfölj med en sammanlagd omsättning om 2,5 MDR SEK och med 1 600 anställda. Värdet på portföljen har hittills utvecklats positivt och potentialen för framtida tillväxt är god.

Under sommaren genomförde Fouriertransform seminarier i Smögen, Lysekil och Båstad, där över 300 företagare var närvarande. Seminarierna var uppskattade och vi har fått in ett 40-tal potentiella nya intressanta bolag att gå igenom. Jag vill i det sammanhanget framhålla vårt goda samarbete med Företagarna, Företagarna i västra Götaland, ALMI och Omställningskontoret i västra Götaland.  I början av oktober deltog vi också i seminariet ”Kapital för utveckling” på Näringslivsdagen i Gnosjöregionen, som anordnas av Stiftelsen Forum Finnveden. Dagen lockade runt 400 företagare och högre chefer som samlades för att diskutera företagande, kapitalförsörjning och hur nå tillväxt utanför Sverige.

I slutet av augusti tillträdde våra nya medarbetare Erik Sterner (tidigare EQT) och Mattias Silfversparre (tidigare Layline Partners) sina anställningar. Detta stärker vår investerings-organisation i arbetet att möta fler företag med framtida utmaningar.

I regeringens budgetproposition, som presenterades den 23 oktober, 2014 föreslås Fourier-transform få ett nytt uppdrag. Uppdraget för Fouriertransform Aktiebolag ska, med ändring av vad som tidigare har beslutats, vara att, där det finns brist på privat kapital, direkt eller indirekt investera i små till medelstora företag i tidiga skeden som bedriver verksamhet inom miljöteknik som bidrar till att möta utmaningar kopplat till klimatfrågan och i små till medelstora företag i tidiga skeden som bedriver verksamhet inom livsvetenskap (life science). Riksdagen kommer att fatta beslut om förslaget i slutet av året. Jag ser med tillförsikt fram mot att på ett ansvarsfullt sätt kunna fullgöra det nya uppdraget.

Bild

Per Nordberg

Release FTAB delår Q3 2014 (pdf)

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se