Positiv utveckling i portföljbolagen

  • Fouriertransform investerade under kvartalet totalt 21,9 MSEK i fem befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 609 MSEK i 28 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, 23 portföljbolag, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portfölj-bolagen, motsvarar en värdeminskning på ca 7 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -178,9 MSEK (-46,9 MSEK) inklusive omvärdering av portföljbolagen på -163,4 MSEK (-71,7 MSEK).
  • Kassaflödet för januari - mars uppgick till -13,9 MSEK (4,3 MSEK) varav investeringar i befintliga portföljbolag -21,9 MSEK (-50,7 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 750 MSEK (2 044 MSEK)

VD:s kommentar –

fortsatt stort intresse för våra investeringar

Året 2016 har inletts med en bestående osäkerhet om den globala konjunkturutvecklingen.    Riskerna för en rejäl inbromsning i Kina bedöms kvarstå och fallande råvarupriser har bidragit till orosmoln även när det gäller andra tillväxtländer. Den reala ekonomin i USA och euroområdet ser ut att förstärkas, även om det går fortsatt långsamt i Europa. Den långsamma tillväxttakten väcker frågetecken om hur centralbankernas penningpolitik kommer att utvecklas framöver.

För Sveriges del ser det ändå tämligen ljust ut, med en högkonjunktur i sikte. I de svenska industriföretagen är dock bilden minst sagt blandad, både vad gäller orderingång och export. För Fouriertransforms portföljbolag, som många har en anknytning till fordonsindustrin, är det dock glädjande att just denna bransch fortsatt utvecklas mycket positivt.

För många av de små och medelstora företag som Fouriertransform arbetar med räcker det heller inte med att vänta in en återhämtning i konjunkturen. De behöver framför allt ett kompetent och långsiktigt ägarkapital som kan stötta innovationer och en expansion ut på nya marknader, liksom att förmedla värdefulla kontakter med industriella och andra nätverk och med sam-investerare.

Det är så Fouriertransform arbetar. Vi ska på ett affärsinriktat sätt bidra till värdeutvecklingen i våra portföljbolag och till en nyindustrialisering av Sverige. Den mycket positiva utvecklingen i portföljbolagen är en bekräftelse på att det finns goda förutsättningar att stärka Sverige som industrination, med hjälp av ett långsiktigt och aktivt statligt och privat ägarkapital i samverkan. Det visar sig också i ett fortsatt stort intresse för våra investeringar.

I mitten av mars överlämnade regeringen sin proposition Staten och kapitalet till Sveriges riksdag. I propositionen föreslås en ny struktur för statliga riskkapitalinsatser som ska ge bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Jag ser fram emot den nya struktur som föreslås. I avvaktan på Riksdagens beslut arbetar vi vidare i enlighet med vårt nuvarande uppdrag, att investera i eller finansiera bolag inom tillverkningsindustrin och närliggande tjänste-näringar, som bedriver forskning, utveckling och produktion som har potential att bli konkurrenskraftig även internationellt.

Per Nordberg

Beloppen i tabellen nedan avser det s k investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Tabell

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel: +46 8 410 40 601

Delårsrapport, januari-mars 2016

Pressmeddelande Fouriertransform Delårsrapport Kvartal 1 2016 2

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.  www.fouriertransform.se