Stark resultat- och god värdeutveckling - 21 bolag med bra potential

Viktiga händelser under helåret 2016 och fjärde kvartalet

 • Årets resultat efter skatt uppgick till 142,6 MSEK (-48,6 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på 8,9 MSEK (-51,7 MSEK) och realiserat resultat portföljbolag på 197,9 MSEK (69,6 MSEK). Omstruktureringskostnader ingår med 19,6 MSEK i årets resultat.  Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 177,2 MSEK (124,5 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på 35,2 MSEK (153,1 MSEK).
 • Fouriertransform investerade under året totalt 158,3 MSEK, varav 24,0 MSEK i ett nytt bolag; re:newcell AB i Kristinehamn samt 134,3 MSEK i 14 befintliga portföljbolag.
 • Tre portföljbolag börsnoterades under året på Nasdaq First North, varvid samtliga nyemissioner var kraftigt övertecknade av institutionella investerare och allmänheten; 
 • Alelion Batteries i juni som tog in ca 103 MSEK
 • SmartEye i december som tog in ca 80 MSEK
 • ÅAC Microtec i december som tog in ca 120 MSEK
 • I september förvärvade amerikanska Luxoft, noterat på New York Stock Exchange, samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag Pelagicore i Göteborg. Avyttringen innebar en god avkastning för Fouriertransform.
 • I december förvärvade indiska Tata Autocomp samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag TitanX i Göteborg. Avyttringen innebar en god avkastning för Fouriertransform.
 • Fouriertransform har sedan starten 2009 investerat totalt 1 746 MSEK i 29 bolag i den svenska fordons- och tillverknings-industrin.
 • Marknadsvärdet på de 21 befintliga portföljbolagen, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på ca 14 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade sin verksamhet.
 • Ägaren svenska staten har sedan starten totalt tillfört 3 000 MSEK i kapital, 2015 erhållit 100 MSEK i utdelning och Fourier-transforms egna kapital uppgår 31 dec 2016 till 3 186 MSEK, vilket motsvarar en värdeökning på ca 10 % på tillfört kapital.
 • Årets totala kassaflöde uppgick till 114,7 MSEK (15,8 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -171,6 MSEK (-220,0 MSEK).
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 823 MSEK (1 786 MSEK).
 • Fouriertransform är sedan den 1 januari 2017 en förvaltnings-organisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest. De befintliga 21 portföljbolagen kommer att ansvarsfullt värdeutvecklas fram till avyttring. 

VD:s kommentar – en portfölj som andas optimism

Efter åtta verksamhetsår går Fouriertransform in i en ny fas när statens riskkapital organiseras om. Det gångna året har bjudit på en god värdeutveckling för innehaven i portföljen och det visar på vikten av uthållighet och att man med kompetens och kapital kan lyfta svensk industri även när tiderna är svåra.

Efter finanskrisen 2008-2009 stod svensk tillverkningsindustri inför svåra utmaningar. Särskilt utsatta var företag inom fordonsindustrin i Västsverige. Många av dem fick se sina orderingångar närapå utraderas och för de anställda framstod läget som nattsvart: Det var inte ovanligt att två personer i varje familj plötsligt stod arbetslösa.

I detta akuta läge tog svenska staten initiativ till att bilda Fouriertransform för att kunna erbjuda marknadskompletterande riskkapital till företag och projekt med livskraftiga affärsidéer och potential för tillväxt. Efter åtta verksamhetsår kan vi se att vårt långsiktiga arbete har gett resultat.

För att företag ska kunna växa, nyanställa och bidra till en fortsatt stark industri i Sverige har en ägare som Fouriertransform behövts. Vi har kunnat stötta såväl innovationer som expansion på andra marknader och förmedlat värdefulla kontakter i vårt industriella nätverk och bland andra investerare.

Positiv värdeutveckling

Sedan starten 2009 har Fouriertransform fungerat som marknadskompletterande ägare i totalt 28 företag, i huvudsak inom tillverknings- och fordonsindustrin. På senare år har även företag inom medicinteknik, IT och telekom tagits in i portföljen. Den positiva värdeutvecklingen i våra portföljbolag är en bekräftelse på att det finns goda förutsättningar att stärka Sverige som industrination med hjälp av ett långsiktigt och aktivt statligt och privat ägarkapital i samverkan. Det visar sig också i ett fortsatt stort intresse för våra investeringar.

Utöver tilläggsinvesteringar i 14 portföljbolag under 2016, för att stödja deras fortsatta expansion i Sverige och internationellt, har Fouriertransform genomfört flera viktiga affärer. Ett exempel på där Fouriertransform fungerat som marknadskompletterande aktör och stöttat ett lovande företag inom svensk fordonsindustri är TitanX som kunde gå vidare i och med försäljningen till indiska Tata AutoCom Systems Limited, en del av Tata Group. I fallet med start-up-företaget Pelagicore, som verkar inom infotainment i bilindustrin, har Fouriertransform lyckats säkerställa kompetensen och överlevnaden för företaget. Pelagicore såldes under året till den globala amerikanska spelaren Luxoft. Den sista stora affären i fjol var en investering i återvinningsföretaget re:newcell. Fouriertransform bidrar här till att bygga världens första produktionslinje för textilmassa från återvunna textilier i Kristinehamn.

Fem av Fouriertransforms portföljbolag har under de senaste tre åren satts på börsen, i samtliga fall på Nasdaq First North. Först ut var bränslecellsbolaget PowerCell och därefter medicinteknikbolaget SciBase, som utvecklat en unik metod för att upptäcka malignt melanom. I juni 2016 var det dags för teknikföretaget Alelion Batteries vars nyemission inför noteringen övertecknades kraftigt. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem som bygger på litiumjonteknologin. I början av december noterades SmartEye, som utvecklar och marknadsför system för eyetracking, efter att aktien övertecknats hela åtta gånger. Strax före jul sattes Fouriertransforms femte portföljbolag på börsen, ÅAC Microtec. Bolaget utvecklar högteknologikomponenter till små satelliter, en marknad som spås en betydande tillväxt de kommande åren.

Fouriertransform i ny fas

Sedan regeringen valt att organisera om det statliga riskkapitalet har Fouriertransform efter åtta verksamhetsår gått in i en ny fas och är sedan senaste årsskiftet en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade Saminvest.

Trots svåra tider har vi lyckats behålla portföljbolagen och vi har kunnat säkra teknikklustret i Trollhättan. Vi har tagit över och jobbat med företag och initiativ som fordonsindustrin inte har orkat med, och bidragit till att skapa en konkurrens och sysselsättning som behövs i Sverige.

Vi kan nu se att våra portföljbolag börjar visa en positiv trend efter fem, sex år och att intresset för dem aldrig har varit större. Portföljen andas optimism och Fouriertransforms uppgift de närmaste åren blir att förvalta bolagen med samma stora omsorg som vi alltid har gjort. 

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601

Bokslutskommuniké 2016 - rapport som PDF

Bokslutskommuniké 2016 - pressmeddelande

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Sedan den 1 januari 2017 är Fouriertransform en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

www.fouriertransform.se