Hållbart värdeskapande i portföljbolag

  • Fouriertransform investerade under året totalt 220,5 MSEK, varav 63,7 MSEK i tre nya bolag; Lamera AB i Göteborg, OssDsign AB i Uppsala och TechRoi Fuel Systems AB i Bengtsfors samt 156,8 MSEK i befintliga portföljbolag.
  • I februari, 2015 förvärvade ÅF AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag LeanNova Engineering i Trollhättan. Avyttringen innebar en total reavinst på 259,4 MSEK för Fouriertransform.
  • Portföljbolaget SciBase noterades på Nasdaq First North i juni 2015 och tillfördes i nyemissionen ca 165 MSEK.
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 587 MSEK i 28 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin.
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeökning på drygt 3 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade sin verksamhet.
  • I maj 2015 delade Fouriertransform ut 100 MSEK till ägaren enligt beslut fattat på årsstämma den 22 april 2015.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -48,6 MSEK (-90,9 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på -51,7 MSEK (-112,0 MSEK) och realiserat resultat portföljbolag på 69,6 MSEK (-3,2 MSEK). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 124,5 MSEK (-81,6 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på 153,1 MSEK (-90,9 MSEK).
  • Årets totala kassaflöde uppgick till 15,8 MSEK (-17,3 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -220,0 MSEK (-398,7 MSEK).
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 786 MSEK (1 850 MSEK).

VD:s kommentar – ett framgångsrikt år för våra investeringar

Fouriertransforms värdeskapande arbete i portföljbolagen har gett god utdelning under året. Flera av dem har tillförts nya ägare och nytt kapital, varav en genom börsintroduktion. Flera har också tagit viktiga steg ut på nya marknader. Det ser vi som en bekräftelse på att vi med kompetens och kapital kan bidra till att stärka svensk industri.

Svensk ekonomi utvecklades oväntat bra under 2015 och vid årsskiftet bedömde Konjunkturinstitutet att trenden består under 2016, vilket i så fall skulle betyda att Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Samtidigt är det risker i omvärlden som dominerar framtids-scenarierna. Den överhängande oron är förstås vad som sker i Kina och hur Kina förmår att hantera de stora utmaningar som landet står inför med att ställa om ekonomin, avreglera finansmarknaden och hantera en hög skuldsättning. Flera gånger under året har de globala marknaderna skakats om på grund av denna osäkerhet.

På viktiga svenska exportmarknader framför allt i Europa går återhämtningen också trögt, men trots det ökar nu såväl investeringstakten som exporten i svenska företag, åtminstone i vissa branscher och till en del säkert till följd av den svaga svenska kronan. Enligt en bedömning under året från Swedbank har dock den totala kostnadsnivån i den varuproducerande industrin i Sverige ökat betydligt mer än i våra konkurrentländer. Svenska företag och svenskbaserad industri är helt enkelt två olika saker. Bolagen i fråga har ett globalt perspektiv på produktion och att producera i Sverige är dyrt i jämförelse med andra delar av världen. I vår verksamhet ser vi tydliga spår av detta, att industriproduktionen söker sig bort från Sverige och därmed också jobben. Därför måste kapital allokeras till produktivitetshöjande investeringar i Sverige om utflytten av svenska företag ska kunna hejdas.

Nyindustrialisera Sverige

För många av de tidiga, små och medelstora företag som Fouriertransform arbetar med, är det dessutom fortfarande långt kvar innan de hämtat in följderna av krisen 2008. Den avgörande orsaken till denna svaga utveckling är att de har en betydande kundkoncentration och marknad inom Sverige och därmed inte kan dra fördel av den efterfrågan som finns utanför Sverige.

Om dessa företag ska kunna växa, nyanställa och bidra till en fortsatt stark industribas i Sverige, räcker det inte med att vänta in en återhämtning i konjunkturen. De behöver framför allt ett kompetent och långsiktigt ägarkapital, en marknadskompletterande ägare som kan stötta såväl innovationer och en expansion ut på nya marknader, liksom att förmedla värdefulla kontakter med industriella och andra nätverk och med saminvesterare.

Det är så vi har valt att arbeta i Fouriertransform, att på ett affärsinriktat sätt bidra till värdeutvecklingen i våra portföljbolag. Det senaste dryga halvåret har inneburit flera framgångsrika exempel på sådana bidrag, till exempel i Vicura, PowerCell, LeanNova och SciBase.

Målet för Fouriertransform såväl som annat privat och statligt riskkapital, måste vara att med kompetens och kapital skapa förutsättningar att återinvestera i Sverige för att säkerställa bolagens internationella tillväxt. Det ger styrka och bas i Sverige att uthålligt försöka att satsa på innovationer, nyföretagande och en effektiv koppling mellan akademi och industri. På detta sätt kan vi nyindustrialisera Sverige, skapa en bas av livskraftigt och växande småföretagande och stärka den industribas som är så viktig för landets välstånd.

Optimism i portföljbolagen

2015 blev på många sätt ett händelserikt år där vi arbetat intensivt med att skapa värdetillväxt i våra portföljbolag. Flera av dem har utvecklats mycket positivt under året, exempelvis Powercell som noterades i slutet av 2014 och vars aktiekurs haft en stark utveckling under andra halvåret 2015. Diagnostikföretaget SciBase noterades också på Nasdaq First North under året. I samband med det genomfördes en nyemission som tillförde bolaget cirka 165 MSEK i nytt ägarkapital.

Även för andra, såsom Alelion Batteries, ArcCore, Pelagicore och SmartEye och TitanX ser utsikterna ljusa ut med flera betydande order från den viktiga europeiska och den amerikanska marknaden. ArcCore, som utvecklar mjukvaruplattformar för fordonsindustrin beslöt också att öppna kontor i Indien och TitanX fattade beslut om att öppna en fabrik i Mexiko för att leverera till Daimler Trucks, en investering om 10 miljoner dollar.

I början av året förvärvade ÅF AB samtliga aktier i LeanNova Engineering i Trollhättan, där Fouriertransform var en av grundarna 2012. Under första kvartalet övergick också majoritetsägandet i Vicura AB i Trollhättan till den österrikiska konsultfirman AVL. Det är mycket glädjande att se att våra investeringar sedan 2009 och under fordons- och industrikrisen har bidragit till att viktig teknisk kompetens och sysselsättning kunnat behållas och vidareutvecklats i Sverige.

Förutom de investeringar som vi gjort i befintliga portföljbolag under året har vi också gjort nyinvesteringar i tre bolag 2015. Lamera AB, som är ett banbrytande teknikföretag i Göteborg specialiserat på lättviktsmaterial och i TechROi FuelSystems AB, en systemleverantör specialiserad på lättviktstankar till fordonsindustrin. Det senare bolaget är ännu ett exempel på den dåvarande djupa systemkompetens som fanns inom Saab Automobile, där stora delar av personalen har sina rötter.

Tillsammans med SEB Venture Capital och Karolinska Development har vi också investerat i OssDsign i Uppsala för att möjliggöra en internationell expansion av bolagets teknikplattform för regenerativa implantat vid ansiktskirurgi och benrekonstruktioner.

Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 587 MSEK i 28 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin. Värdeökningen på vårt investerade kapital uppgår till ca 3% sedan starten 2009 och vår bedömning är att portföljen har potential att öka betydligt i värde om ägaragendorna i portföljbolagen förverkligas.

Hållbart värdeskapande

Många av framtidens innovativa tekniska lösningar står att finna inom områden som bemöter globala utmaningar som exempelvis befolkningstillväxt, klimatpåverkan och vattenbrist. Genom att investera såväl kompetens som kapital i bolag med produkter som sparar resurser och minskar negativ miljöpåverkan, kan vi på ett konkret sätt bidra exempelvis till klimatomställningen och visa att våra mål om hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är förenliga och samverkande. Vi ser också det som ett ytterligare bidrag till att stärka konkurrenskraften för svensk industri.

Som statlig aktör har vi ett särskilt krav på oss att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete och det sker i första hand i förvaltningen av våra portföljbolag. Under 2015 har vi gått från att analysera bolagens beredskap när det gäller hållbarhetsfrågor till att öka kunskapen om deras unika utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet. Vi har fördjupat dialogen med dem för att finna mätbara hållbarhetsmål som kan utgöra en del av den ordinarie affärsverksamheten. Det arbetet fortsätter under 2016.

Framtidsutsikter

Det statliga riskkapitalet är under omstöpning i Sverige. Förra året gjordes en bred översyn av statens insatser för företagsfinansiering. Utredaren lyfte fram behovet av att stärka utbudet av riskvilligt kapital i expansionsskeden och i tidiga utvecklingsfaser och föreslog också strukturförändringar för en mer samlad aktörsstruktur utan långsiktiga inlåsningar i investeringsmandat. Samverkan och samfinansiering med privata finansiärer förordades också. Regeringen har aviserat att man tänker återkomma till riksdagen i frågan framöver.

Fouriertransform ser ett fortsatt starkt intresse för nya affärer från bolag som söker kapital och många propåer är under beredning. I väntan på riksdagens ställningstagande arbetar vi vidare i enlighet med vårt nuvarande uppdrag, att investera i eller finansiera bolag inom tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar, som bedriver forskning, utveckling och produktion som har potential att bli konkurrenskraftig även internationellt.

Beloppen i tabellerna nedan avser det s k investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Tabell

Per Nordberg

För ytterligare information;
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel. +46 8 410 40 601

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Pressrelease

Fouriertransform är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt tre miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. För mer information se: www.fouriertransform.se