Hög aktivitet i en avvaktande marknad  

Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2012

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (27,5 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 29,4 MSEK. Årets resultat uppgick till 43,0 MSEK (-76,7 MSEK) exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 29,4 MSEK.
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till -41,1 MSEK (-3,7 MSEK) varav investeringar i portföljbolag -45,5 MSEK (-20,6 MSEK). Årets kassaflöde uppgick till -170,9 MSEK (-137,0 MSEK) varav investeringar i portföljbolag -142,0 MSEK (-115,0 MSEK).
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2 505 MSEK (2 604 MSEK) vid årets slut
  • Under året beslutades om investeringar i tre nya bolag på totalt 71 MSEK samt om tilläggsinvesteringar på 70 MSEK
  • Fouriertransform avyttrade i juni hela sitt innehav i portföljbolaget FlexProp AB i Halmstad till huvudägaren Strömberg Innovation AB
  • Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera totalt 630 MSEK i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total investeringsnivå om ca 2,0 MDR

VD:s kommentar

Den ekonomiska utvecklingen 2012 blev på många sätt en spegelbild av 2011; en försiktig optimism i början av året som utvecklades till en allt starkare pessimism under andra halvåret. Skillnaden var att inbromsningen 2012 blev så mycket kraftigare, med snabbt ökande antal varsel i industrin och en stigande arbetslöshet.

Utvecklingen har tre huvudorsaker. Den fortsatta krisen i euroområdet och de politiska spänningar som utlöstes av framför allt hårda budgetåtstramningar i södra Europa. En avtagande tillväxttakt i Kina, i synnerhet under andra halvåret, bidrog också till ökad osäkerhet. Slutligen har också den stora osäkerheten kring USAs budget haft en dämpande effekt på den ekonomiska aktiviteten.

Alla dessa faktorer slog så småningom hårt mot Sverige som ett litet och exportbetroende land och särskilt mot underleverantörerna inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Svårt läge för underleverantörer

Under året lät vi strategikonsultföretaget Roland Berger göra en undersökning av fordonsindustrin, där de 350 svenska underleverantörerna jämfördes med 900 underleverantörer i 35 länder. Analysen visar att de svenska underleverantörerna inte återhämtat sig från den globala krisen 2008 på samma sätt som sina utländska konkurrenter. De svenska företagen hade en mer dramatisk nedgång under krisen och har inte lyckats komma tillbaka till de rörelsemarginaler som rådde innan den bröt ut. Det allvarliga är att situationen har försämrats ytterligare i slutet av 2012, vilket skapar stor osäkerhet inför 2013. En viktig orsak till detta ligger i den timglasformade svenska näringslivsstrukturen. Det är svårt för de mindre och medelstora företagen att växa till en tillräcklig styrka för att kunna och våga ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför deras traditionella marknader. Alltför många av de svenska underleverantörerna är beroende av den inhemska och europeiska marknaden och av en hög koncentration på ett begränsat antal kunder.

De som å andra sidan är exportörer klarar sig bättre, i synnerhet de som har ett mindre Sverigeberoende och befinner sig i framtidsinriktade sektorer.

Fouriertransforms starka nätverk stöttar internationalisering

Arbetet med att stärka underleverantörsskiktet kräver således att man reducerar timglasstrukturen genom att öka underleverantörernas storlek och internationalisering. Detta är avgörande för att industrin även fortsättningsvis långsiktigt ska kunna överleva.

Från Fouriertransforms sida har vi upplevt ett starkt intresse för samverkan i kluster som kan hjälpa dessa företag att bli större och orka ta steget utanför Sverige. Vårt bidrag är också att vidareutveckla vårt redan starka nätverk som kan tillföra internationell expertis och kompetens i portföljbolagens styrelser och därmed driva internationaliseringen. Dessa erfarna och kvalificerade personer ger portföljbolagen helt nya kontaktytor, öppnar tidigare stängda dörrar och för med sig internationella impulser som är mycket värdefulla för bolagen. Efter cirka 2,5 års arbete visar vår erfarenhet att det finns ett stort behov av tillgång till sådan kompetens.

Nya investeringar i framåtriktade bolag

Vi har under 2012 fortsatt att befästa vår position som en del av det svenska fordonsklustret i en avvaktande och stillsam marknad. Under året har beslut tagits att investera i tre nya bolag; LeanNova Engineering AB i Trollhättan, ArcCore AB i Göteborg och CeDe Group AB i Malmö. De totala investeringarna inklusive tilläggsinvesteringar uppgår under året till 141 MSEK. Vi kan konstatera att vi har framåtriktade bolag i våra strategiska investeringsområden: Intelligens i fordon, Effektivare produktion och Hållbara fordon.

På området Intelligens i fordon har våra portföljbolag inom mjukvara, ArcCore och Pelagicore, etablerat sig på den tyska marknaden för att utvecklas tillsammans med sina kunder inom den tyska fordonsindustrin. Vi kan också glädjas åt våra ingenjörsföretag Vicura och LeanNova, där vi bidragit till att sådan verksamhet kan bli kvar och utvecklas i Trollhättan efter Saab. Vicura har under året beslutat att öppna kontor i Indien för att fånga upp behoven i den indiska fordonsindustrin.

När det gäller Effektivare produktion har vi under året gjort en kartläggning och sett över vilka bolag inom mekanisk bearbetning som skulle kunna sammanföras i kluster för att stötta en internationalisering. Plåt- och plastbearbetning är traditionella och mogna branscher som behöver slå sig ut på en internationell marknad för att kunna växa. Vi har sammanställt en strategisk karta där bolagen utvärderats i kluster som underlag för proaktivt investeringsarbete.

Vårt innehav FlexProp har avyttrats till den tidigare ägaren under året.

För det kommande året ligger vår ägaragenda fast för bolagen, det vill säga att bistå dem att utveckla sin fulla potential. Vi kommer också fortsatt att arbeta mot en mer balanserad portfölj som även innefattar bolag i senare utvecklingsfaser.

Svensk fordonsindustri står inför fortsatt stora utmaningar och för att kunna vitalisera och stärka fordonsklustrets internationella konkurrenskraft krävs att tänka ”nytt”, arbeta okonventionellt samt att tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns i branschen.

Sedan starten har Fouriertransform medverkat i saminvesteringar på över 2 miljarder kronor i en tid då företagsaffärerna har gått ned med 40 procent. Det är ett viktigt bidrag till att stärka konkurrenskraften för svensk industri.

Per Nordberg

Bokslutskommuniké 2012 Fouriertransform (pdf)

För ytterligare information:

Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 702 34 00 95
Ulf Järvenäs, CFO Fouriertransform AB, tel +46 733 233 603

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se