Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -32,0 Mkr (0,6 Mkr) och påverkades av en orealiserad nedgång i marknads-värdet på räntefonder. I resultatet ingår inte orealiserade värden i aktiefonder på 27,6 Mkr                                                
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 4,5 Mkr (8,2 Mkr)                                                             
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till 15,2 (-1,0 Mkr) varav investeringar i portföljbolag -10,1 Mkr (-43,9) inklusive direkt hänförliga kostnader
  •  Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 729 Mkr (2 965 Mkr)
  • Fouriertransform genomförde en ny investering i Applied Nano Surfaces Sweden AB i Uppsala, 9 Mkr, och har sedan starten 2009 beslutat att investera totalt 356 Mkr i tio bolag
  • Fouriertransform beslutade att bilda ett nytt bolag, Vicura AB, med management för Saab Automobile’s avdelning för transmissionsutveckling
  • Ytterligare tre medarbetare med erfarenhet från Venture Capital anställdes och Fouriertransform har nu tio medarbetare totalt


VD:s kommentar

Fouriertransform har under det gångna året etablerat sig som en långsiktig industriell och finansiell partner till bolag inom den svenska fordonsbranschen. Satsningarna har hittills mest varit i tidig fas men framför oss ser vi ett ökat deltagande även i omstruktureringar och avknoppningar av verksamheter i tillväxtfas och mogen fas.
     2010 var det första hela verksamhetsåret i Fouriertransforms historia.  Året präglades av ett intensivt arbete med att få en komplett organisation på plats, att marknadsföra verksamheten externt och att utveckla vår egen ägarmodell och strategiska inriktning. Samtidigt har vi hanterat och analyserat ett stort antal investeringspropåer och sammanlagt har styrelsen fattat beslut om tio investeringar sedan hösten 2009 på totalt 356 Mkr. 

Fouriertransforms uppbyggnad har skett i en omvärld där utvecklingen för många svenska bolag blev mer positiv än vad vi vågat hoppas på, särskilt jämfört med vad vi såg under 2009. Tillväxten i Sverige blev bättre än förväntat och för fordonsindustrins underleverantörer var de ändrade ägarförhållandena i Saab Automobile och Volvo PV glädjande nyheter som innebär att delar av inköpsplattformarna åter flyttas tillbaka till Sverige.
     Samtidigt visade Fouriertransforms seminarier runt om i landet att finansieringen kvarstår som en central fråga för både små och medelstora företag, särskilt när bankerna inte längre i samma utsträckning som tidigare kunnat erbjuda finansiering.

För fordonstillverkarna präglades året också av ett ökat fokus på tillväxtmarknaderna i Asien. Försiktiga signaler kunde även noteras om en stegvis återhämtning, om än i långsammare takt, i både Europa och USA. Men många osäkerhetsfaktorer som kan verka tillväxt- och lönsamhetshämmande kvarstår in på detta år 2011.  

Efter en grundlig marknadsanalys av de globala makrotrenderna i fordonsbranschen har vi identifierat ett antal särskilt attraktiva segment och specifikt sådana där det finns goda förutsättningar för just svensk industri.
     Huvudtrenderna inom fordonsindustrin är den utveckling som nu sker inom områdena Hållbara fordon, Intelligens i fordon och Effektivare produktion. Vad som gör dessa särskilt attraktiva för Sverige är att här finns redan svensk spetskompetens och följaktligen en potential för svensk industri att hävda sig väl internationellt även i framtiden. De investeringar som Fouriertransform gjort hittills ryms alla inom kategorierna Hållbara fordon och Effektivare produktion, bl a inom avancerade energilösningar och batteri- och bränslecellsteknik, minskade friktionsförluster och effektivare transmissionssystem.
     Fouriertransform kommer naturligtvis också att fortsatt vara öppna för investeringspropåer inom andra områden som vi identifierat i vårt strategiska analysarbete.

Årets snabba uppbyggnad av organisation och processer har möjliggjort en effektiv hantering av Fouriertransforms deal-flow. Cirka 250 ansökningar har behandlats sedan starten och en rad möten med företagare har genomförts under året. Vår ansökningsportfölj innehåller nu 50 ansökningar varav 20 är under investeringsberedning. Ur ett investeringsperspektiv är det också positivt att investeringsviljan mot slutet av året visade tecken på att öka bland de svenska fordonstillverkarna. Fouriertransform har fått in förslag från flera bolag om medverkan vid omstruktureringar och avyttringar inom tillväxtfas och mogen fas. Fouriertransforms beslut att bilda ett bolag, Vicura AB, med management för Saab Automobile’s avdelning för transmissionsutveckling är ett sådant exempel. Genom denna investering som skedde i januari 2011, behålls därmed en unik kunskap på området i Sverige.

Efter ett drygt år som VD för Fouriertransform känner jag en stark tilltro till att vi har ett slagkraftigt företag som på ett tillfredställande sätt kan möta behoven av finansiering av investeringar och omstruktureringar inom svensk fordonsindustri. Till detta bidrar den starka industriella och finansiella kompetens som vi haft förmånen att kunna rekrytera till verksamheten.
     Vi har därutöver ett starkt externt nätverk av erfarna personer från industrin med gedigen kompetens som kommer att bidra, inte minst i portföljbolagens styrelser, till en god ägarstyrning och en stärkt affärsmässighet i alla våra investeringar.
     Efter en inledande tveksamhet kring vår roll uppfattas Fouriertransform idag som en respekterad aktör på den svenska marknaden. Vi anser oss nu vara en del av det svenska fordonsklustret och kommer att kunna spela en långsiktig industriell roll som bidrar till att stärka dess konkurrenskraft.

Stockholm den 8 februari, 2011
Per NordbergFouriertransform i sammandrag (Mkr)
 

  Kv 4
2010
  Kv 4
2009
  %
Periodens resultat -32,0   0,6   -
Investeringar i portföljbolag 16,2   43,9   -63
Periodens kassaflöde 15,2   -1,0   -
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 728,8   2 964,6   -8
Eget kapital 3 012,9   3 008,3   -
Soliditet 98,7 %   99,7 %    

 

    Helåret
2010
  Helåret
2009
  %
Periodens resultat 4,5   8,3   -45
Investeringar i portföljbolag 270,4   43,9   -
Periodens kassaflöde -196,3   2 966,5   -
Likvida medel och kortfristiga placeringar 2 728,8   2 964,6   -8
Eget kapital 3 012,9   3 008,3   -
Soliditet 98,7 %   99,7 %    


2010 ett stabiliseringsår för svensk industri
Efter två år av svåra marknadsförhållanden och försvagad svensk industri var förväntningarna på 2010 mycket låga.  2010 blev dock mycket bättre än förväntat och en vändning noteras redan tidigt under årets första månader.   Den underliggande svenska ekonomin utvecklades starkare än många andra viktiga europeiska länders ekonomier. Nyförsäljningen av personbilar ökade kraftigt, jämfört med året innan, och nådde vid årets slut nästan 2008 års nivåer. Lastbilsförsäljningen, som drabbades av ett kraftigt ras  2008 och 2009, har inte haft samma goda återhämtning. En försiktig vändning kunde noteras från mitten av året i EU, men detta från en mycket låg nivå och det är fortfarande en bra bit kvar till 2008 års försäljningssiffror. För de svenska leverantörerna innebar vändningen som helhet att såväl orderingång som kapacitetsutnyttjande förbättrades successivt under året.
     Under årets första kvartal skingrades osäkerheten vad gäller ägandet i både Saab Automobile och Volvo Car Corporation (VCC). Trots att framtiden kommer att te sig olika för de två bolagen bör de nya ägarförhållandena vara positiva för den svenska leverantörsbasen.

 
Omvärld och marknad – 2010 bättre än förväntat men fortsatt osäkerhet för den framtida marknadsutvecklingen


Nyregistrerade personbilar i Sverige per månad, 2008 – 2010 

Nyregistrerade personbilar i Sverige per månad, 2008 – 2010

Källa: Bil Sweden


Europa och världen
I både Europa och USA rådde fortsatt oro på marknaderna och försäljningssiffrorna varierade från månad till månad. Mot slutet av året skedde dock en allmän stabilisering på de stora europeiska marknaderna och flera positiva tecken bidrog till att stärka optimismen.
     Asien, med Kina som tillväxtmotor, fortsatte att driva upp den globala aktiviteten. Den kinesiska konsumtionsnivån i förhållande till BNP ligger på cirka 45 procent, vilket fortfarande är långt under USA:s, som är cirka 65 procent av BNP.  Detta bör ge fortsatt utrymme för tillväxt och ökad efterfrågan i Kina.  I december sänktes emellertid tillväxtprognoserna något för fordonsindustrin, sedan Peking, som andra stad efter Shanghai, beslutat om ett årligt tak för nybilsförsäljningen.

Utmaningen kvarstår dock för fordonsindustrin att tolka den framtida osäkra globala efterfrågan samtidigt som branschen idag lider av en betydande överkapacitet i tillverkning, korta produktlivscykler och höga fasta kostnader. Detta är idag det globala industriella problemet som får genomslag långt ned i leverantörsleden. Konsekvensen av osäkerheten, i kombination med överkapacitet, innebär ett behov av att minska den vertikala integrationen, skapa flexibilitet och att snabbt avyttra verksamheter som inte längre är förenliga med huvudverksamheten. Under andra halvåret såg vi tecken på detta då flera fordonsbolag åter börjat planera för avyttring och genomförande av nya strukturaffärer.

Föränderliga marknader och krav på innovation
Fordonsindustrin befinner sig i en brytningstid som har flera dimensioner. Nyckelmarknader förflyttas geografiskt och nya marknader bidrar till snabbt föränderliga marknadskrav som även öppnar för nya aktörer och konstellationer.
     Det råder även osäkerhet om vilka teknologier som har den största potentialen. Bilden här är ännu så länge divergerande. Klart är att trenden mot miljövänligare och effektivare teknik inom fordonsbranschen består och förstärks från år till år, något som sätter press på tillverkarna att ständigt driva innovation och produktutveckling.  Det handlar såväl om energisnålare teknik som alternativa drivmedel såsom gas, el, bränsleceller och hybridfordon där dessa ingår. Men det kan också handla om exempelvis miljö- och klimatvänligare materialval och effektivare produktion.

Svensk spetskompetens med möjligheter
Sverige har ett starkt utgångsläge med två ledande tillverkare av tunga fordon och två större personbilstillverkare. Till detta kommer ett stort antal fordonsleverantörer inom många områden.  Sammantaget ger det en bred kompetensbas att bygga på. Sverige har också en fördel i att det finns ett väl etablerat samarbete mellan universitet, högskolor, stat och industri.
     Samtidigt är de svenska aktörerna små i ett globalt perspektiv och det innebär ett behov av att fokusera på områden där det finns verklig spetskompetens, för att lovande FoU-projekt ska kunna utvecklas till kommersiellt framgångsrika affärer.
     Fouriertransform är en av få aktörer som har resurser att driva en sådan kommersialisering specifikt för fordonsindustrin och har utifrån en omfattande analys identifierat sina strategiska investeringsområden, Hållbara fordon, Intelligens i fordon och Effektiv produktion. Inom samtliga dessa områden finns en stor potential just i Sverige och följaktligen goda möjligheter att säkerställa en långsiktigt global konkurrenskraft för svensk fordonsindustri.
     Sverige har redan idag god kompetens när det gäller hållbara fordon och därtill finns en stark miljömedvetenhet i svensk industri. Intelligens i fordon är ett tillväxtområde som kräver hög teknologisk nivå och där kan svensk industri kombinera fordons- och IT-kunnande. Effektivare produktion är också ett område där svenska företag har utvecklat en djup och bred kompetens.


Kvartal 4

Investeringsaktivitet under kvartal 4, 2010

Investeringsansökningar
Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot 10 investeringsansökningar och sagt nej till fem. Vår ansökningsportfölj innehåller nu 50 ansökningar varav 20 är under investeringsberedning.

Nya investeringar
Under kvartalet investerade Fouriertransform i Applied Nano Surfaces Sweden AB, Uppsala och beslutade om en investering i Saab’s avdelning för transmissionsutveckling (under namnändring till Vicura AB) i Trollhättan.

Applied Nano Surfaces Sweden AB, Uppsala, har utvecklat en unik teknik för att skapa ytbeläggningar med friktions- och nötningsförbättrande egenskaper på stål- och gjutjärnsytor i mekaniska system.

I december investerade Fouriertransform 9,2 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader i bolaget genom en riktad nyemission i vilken även befintliga ägare, bl a Sjätte AP-Fonden, deltog. Genom emissionen blev Fouriertransform den störste enskilde ägaren med en ägarandel på 27 %. 

Vicura AB, Trollhättan, teknikutvecklingsföretaget som bildades vid årsskiftet, är en avknoppning av den transmissionsutvecklingsavdelning som byggdes upp inom Saab under den tidigare ägaren GM. I och med bildandet tar företaget över cirka 50 ingenjörer från Saab Powertrain. Bolaget finansieras av ett konsortium under ledning av Fouriertransform som bland andra består av ALMI Företagspartner Väst AB. Vicura ska utveckla transmissionssystem, för den internationella fordonsindustrin inklusive Saab.
    I januari 2011 investerade Fouriertransform 8,1 Mkr inklusive direkt hänförliga kostnader och blev därmed den enskilt störste ägaren.

Följdinvesteringar  
Under kvartalet har Fouriertransform investerat 7,1 Mkr i Powercell Sweden AB, Göteborg, i samband med ett kapitaltillskott på totalt 40,0 Mkr. Samtliga aktieägare deltog pro-rata innebärande att Fouriertransforms ägarandel på 17 % kvarstår oförändrad. Bolaget har under 2010 haft en betydligt lägre försäljning än förväntat och en omstrukturering av bolaget är initierad. Kapitaltillskottet på 40 Mkr ska användas för att fokusera på bolagets styrkor.    


Viktiga händelser i portföljbolagen under kvartal 4

Alelion Batteries AB
IKEA GreenTech investerar 20 miljoner kronor i Alelion Batteries, Nödinge, i en riktad nyemission och tillför viktig kompetens och distributionsstruktur inom det växande området för energilagrings-system för hushållselektronik.

Ekonomisk utveckling under kvartal 4, 2010

Resultat
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -32,0 Mkr påverkat av en orealiserad nedgång i marknadsvärdet på räntefonder på -34,4 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i aktiefonder på 27,6 Mkr.
     Kostnaderna uppgår till -14,3 Mkr och hänför sig främst till marknadsföringskostnader, projekt- och konsultkostnader samt personalkostnader. 
     Det bokförda värdet på portföljbolaget Powercell Sweden AB, 51,3 Mkr, skrivs ned med 25 %, motsvarande -12,8 Mkr, då bolagets intäkter varit avsevärt lägre än budgeterat och en omstrukturering av bolaget är initierad.  
     Ränteintäkterna på 29,2 Mkr hänför sig till avkastning på kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder samt obligationer. Orealiserade övervärden i aktiefonder på 27,6 Mkr ingår inte.       Räntekostnaderna på -40,7 Mkr hänför sig huvudsakligen till en orealiserad nedgång i marknadsvärdet på räntefonder på -34,4 Mkr.

Kassaflöde
Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till 15,2 Mkr, varav investeringar -10,1 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 729 Mkr vid kvartalets slut.    

Eget kapital
Den 31 december uppgick eget kapital till 3 012,9 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde -32,0 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.


Helåret 2010

Fouriertransforms investeringar
Fouriertransform har per den 31 december, 2010 investerat i nio bolag och beslutat investera i ytterligare ett bolag. Beslut har tagits om 348 Mkr i investeringar varav totalt 314 Mkr har utbetalats inklusive direkt hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 7 Mkr för Maxtruck och 104 Mkr för Norstel. 
     Sju av investeringarna ligger inom huvudområdet Hållbara fordon och två inom huvudområdet Effektivare produktion.


Portföljsammanställning 31 december, 2010 

 

 

  Ort Initial investering Bokfört värde (Tkr)   Ägarandel  
Powercell Sweden AB Göteborg Okt, 2009 38 461 1) 17 %  
Norstel AB Norrköping Feb, 2010 103 856   76 %  2)
NovaCast Technologies AB Tyringe Feb, 2010 41 689   33 %  
FlexProp AB Halmstad Feb, 2010 10 315   37 %  
Effpower AB Göteborg Feb, 2010 40 516   13 %  
Alelion Batteries AB Nödinge Juni, 2010 28 987   27 %  
El-Forest AB Sundsvall Juni, 2010 20 286   36 %  
Max Truck AB Östersund Jul, 2010 7 583   35 %  
Applied Nano Surfaces Sweden AB Uppsala Dec, 2010 9 173   27 %  
Total     300  866      

 

 

1)  nedskrivet 25 % med -12,8 Mkr
2)  andel röster uppgår till 48 %

 

Powercell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas
Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska marknader. Företaget, som har sin grund i Volvokoncernens utvecklingsprojekt för bränsleceller ska genom utveckling, produktion och försäljning påskynda introduktionen av bränsleceller på marknaden.
www.powercell.se  

 

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon
Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybridfordon. Resultaten, i förening med en modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för en snar marknadsintroduktion.
www.norstel.com   

 

Novacast Technologies AB – kortare ledtid till nya bilmodeller
Bolaget, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap nordiska börs, erbjuder fordonsindustrin och dess underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesserna genom att avsevärt förkorta ledtiderna vid framtagning av nya bilmodeller.
www.novacast.se   

 

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt
Bolaget är specialiserat på att utveckla och sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i kompositmaterial till framförallt fordons- och flygindustrin. Tack vare bolagets specialkunskaper inom kompositmaterial kan man reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, mindre än en tiondel av nuvarande vikt.
www.flexprop.se 

 

 

Effpower AB – effektivt batteri för hybrider
Bolaget utvecklar ett bipolärt bly/syra batteri som kan leverera hög effekt, är återvinningsbart och har lång livslängd till en kostnad av cirka 1/3 av dagens hybridbilsbatterier av nickel-metall hydrid. Detta gör batteriet lämpligt för såväl start/stop-funktioner som för mikro/mild hybrid lösningar.
www.effpower.com  

 

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin
Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energilagringssystem till främst fordons-industrin. Systemen är till största delen baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår idag bland annat i elbilen Fiat 500.
www.alelion.com

 

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi
Bolaget har utvecklat världens första skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en teknologi som möjliggör en rad miljöförbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en sk skotare som transporterar virke från avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläpp samt minskar skador i skogen.
www.el-forest.se  

 

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet
Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan röra sig i alla fyra riktningar från stillastående och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att trucken kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella truckar. Det ger en betydligt kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre utnyttjande av lageryta.
www.maxtruck.se     

 

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster
Bolaget har utvecklat en unik teknik för att skapa ytbeläggningar med friktions- och nötningsförbättrande egenskaper på stål- och gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied Nano Surfaces teknologi möjliggör storskalig industriell produktion av belagda komponenter till en bråkdel av kostnaden för motsvarande beläggningar.
www.appliednanosurfaces.comEkonomisk utveckling under helåret 2010 
Resultat
Resultat efter skatt uppgick till 4,5 Mkr exklusive orealiserade övervärden i aktiefonder på 27,6 Mkr. Kostnaderna på -41,6 Mkr hänför sig främst till etableringskostnader, projekt- och konsulttjänster, lokalkostnader, marknadsföringskostnader samt personalkostnader.
     Nedskrivning portföljbolag på -12,8 Mkr avser Powercell Sweden AB, vars bokförda värde 51,3 Mkr, skrivs ned med 25 % då bolagets intäkter varit avsevärt lägre än budgeterat och en omstrukturering av bolaget är initierad.  
     Ränteintäkterna på 112,3 Mkr hänför sig till avkastning på kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder samt obligationer. Orealiserade övervärden i aktiefonder på 27,6 Mkr ingår inte. Under året har innehavet i aktie- och räntefonder realiserats och återinvesterats i samma fonder medförande en reavinst på totalt 43,1 Mkr.
     Räntekostnaderna på -47,7 Mkr hänför sig huvudsakligen till en orealiserad nedgång i marknadsvärdet på räntefonder på -41,4 Mkr.

Kassaflöde
Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -196,3 Mkr, varav investeringar -269,7 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 729 Mkr vid periodens slut.    

Eget kapital
Den 30 december uppgick eget kapital till 3 012,9 Mkr varav periodens resultat utgjorde 4,5 Mkr.

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av eget kapital i bilagor.


Förslag till årsstämman 2011
Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm den 18 april 2011, till vilken kallelse skickas senast den 18 mars. Till stämmans förfogande står 12,8 Mkr. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning. Årsredovisningen 2010 kommer att offentliggöras den 22 mars 2011.

Redovisningsprinciper
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regel­verk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.

Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltnings­berättelsen i årsredovisningen för 2009.

Kreditfaciliteter
Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.

 

 

 

Kort om Fouriertransform
Fouriertransform AB bildades i december 2008 efter ett riksdagsbeslut och tilldelades ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.
    Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena miljö och säkerhet.
    För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se

 

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att Bokslutskommunikén för 2010 ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer företaget står inför.

 Stockholm den 8 februari, 2011

Lars-Olof Gustavsson;Ordförande
Cecilia Schelin Seidegård; Ledamot
Hasse Johansson; Ledamot
Karin Kronstam; Ledamot
Lars-Göran Moberg; Ledamot
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist; Ledamot
Lars Erik Fredriksson; Ledamot
Per Nordberg; VD

 

 Revisors rapport över översiktlig granskning av bokslutskommuniké upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Jag har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för 2010 för Fouriertransform AB. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Stockholm den 8 februari, 2011

Hans Andersson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB

 

Bilagor (se bifogad pdf-fil)

1. Resultaträkning
2. Kassaflödesanalys
3. Balansräkning & förändring av eget kapital

  

 

Kontaktperson för ytterligare information

VD, Per Nordberg,                         +46 (0) 410 40 601
CFO, Ulf Järvenäs,                        +46 (0) 410 40 603

 

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2011 
Första kvartalet 2011-04-18
Andra kvartalet 2011-07-19
Tredje kvartalet 2011-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutkommuniké 2012-02-10

Fouriertransform Bokslutskommuniké 2010