• Fouriertransform AB bildades efter ett riksdagsbeslut i december 2008. Bolagets mål är att stärka svensk fordonsindustri.
Fouriertransform är ett så kallat venture-capitalbolag med ett eget kapital på 3 Mdkr. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.

• Styrelsen i Fouriertransform valdes vid en extra bolagsstämma den 29 april 2009. Till styrelsens ordförande utsågs Lars-Olof Gustavsson, ordförande i Four Seasons Venture Capital AB.

• Till verkställande direktör utsågs i oktober Per Nordberg, v VD och CFO i Sandvik. Han tillträdde sin befattning 1 januari 2010.

• Fouriertransforms första investering genomfördes i oktober 2009 då bolaget beslutade att investera sammanlagt 60 Mkr i Powercell Sweden AB.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 8,3 Mkr.

• Det totala kassaflödet inklusive investeringar uppgick till 2 966 Mkr efter erhållen nyemission om 3 Mdkr.

• Totala likvida medel uppgick vid årsskiftet till 2 965 Mkr.

VD:s kommentar
Den globala konjunkturförsvagning som inleddes i slutet av 2008 förstärktes under 2009. Fordonsindustrins försäljningsvolym minskade dramatiskt, vilket i sin tur påverkade Sveriges ekonomi negativt. Den avsevärt lägre globala försäljningsvolymen skapade ökad kapitalbindning på grund av höga lagernivåer och strukturella obalanser mellan tillverkningskapacitet och aktuell försäljning. Den relativt höga kapitalbindningen resulterade i ett stort finansieringsbehov vilket var svårt att tillgodose då bankerna begränsade sin utlåning under den uppkomna krisen på finansmarknaderna. Det är mot den bakgrunden som vårt uppdrag gavs från regering och riksdag, det vill säga att vi ska ”stärka och vitalisera konkurrenskraften inom det svenska fordonsklustret”. Våra investeringar ska ske på kommersiella grunder i verksamheter som bedöms kunna bidra till att svensk fordonsrelaterad industri kan upprätthålla sin starka ställning, särskilt inom områdena miljö och säkerhet.

Fouriertransform har under det första verksamhetsåret varit under snabb uppbyggnad. Vi har under året analyserat cirka 40 projekt och i oktober tog vi beslut om vår första företagsinvestering i Powercell Sweden AB – ett mycket viktigt projekt med en tydlig miljöprofil. I början av 2010 genomförde vi ytterligare två investeringar för sammanlagt cirka 140 miljoner kronor, dels i Norstel AB och dels i börsnoterade NovaCast Technologies.

För att möta det ökade inflödet av investeringspropåer har vi i början av 2010 ökat personalstyrkan ytterligare och nya lokaler har ställts i ordning i Göteborg och i Stockholm. Jag räknar med att vi når tillräcklig bemanning i slutet av första kvartalet detta år för att kunna tillhandahålla den höga och professionella service som är ett krav i dagens allvarliga marknadssituation för fordonsindustrin.

Vid årsskiftet var ett tjugotal mycket intressanta investeringsförfrågningar under beredning.

Fouriertransform i Kvartal 4 2009 2009
sammandrag, Mkr
Periodens resultat 0,6 8,3
Investeringar i portföljbolag 43,9 43,9
Periodens kassaflöde -1,0 2 966,5
Likvida medel och placeringar 2 964,6 2 964,6


Händelser efter rapportperioden
I januari 2010 förvärvades aktier och konvertibler för 10,5 miljoner Euro i Norstel AB i Norrköping, som utvecklar kraftelektronik. Bolagets största ägare är idag riskkapitalfonder knutna till Eqvitec, Creandum och Northzone samt Sjätte AP-fonden. Investeringen sker genom en riktad nyemission av aktier och konvertibler.

Fouriertransform kommer genom investeringen att bli den största enskilda aktieägaren i bolaget.
Norstel har potential att bli en av världens ledande leverantörer av SiC-wafers som är en betydelsefull industrikomponent för en framgångsrik utveckling och produktion av miljövänliga hybrid- och elfordon. Investeringen är riskfylld, men med en motsvarande potential för hög avkastning.

I februari 2010 investerades 40 miljoner kronor i NovaCast Technologies. Företaget utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för verktyg till karosskomponenter samt programvaror för bland annat processkontroll.

NovaCast är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap lista. Fouriertransform blir genom investeringen delägare till 33 procent av kapitalet och 24 procent av rösterna, och är därmed den största enskilda aktieägaren i bolaget.


Omvärld och marknad
2008 och 2009 års finanskris och djupa lågkonjunktur blottlade en global överetablering i fordonsindustrin som fick många länders regeringar, och även EU, att agera. I Sverige tog regeringen beslut om en rad insatser för fordonsindustrin och ett av dessa initiativ resulterade i bildandet av Fouriertransform. Bakom beslutet låg bedömningen att den pågående strukturomvandlingen i fordonsindustrin inte bara var relaterad till lågkonjunkturen utan även till en växande efterfrågan på marknaden för mer klimatanpassade fordon. Denna efterfrågan har gjort det extremt angeläget att utveckla nya lösningar och produkter, både inom miljö och säkerhet.

Det svenska fordonsklustret är unikt i sin bredd som tillverkare av både tunga och lätta fordon, med ett brett forsknings- och utvecklingsarbete och en styrka som globala konkurrenskraftiga underleverantörer.
Förmågan att utveckla och producera nya, klimatanpassade produkter med högt kunskapsinnehåll är av avgörande betydelse för dessa tillverkares fortsatta konkurrensförmåga på den internationella marknaden.


Ägarens mål för verksamheten
Fouriertransform ska investera i och finansiera kommersialiserbara investerings- och FoU-projekt inom fordonsklustret, med syfte att stärka svensk fordonsindustris internationella konkurrenskraft. På kommersiella grunder investerar bolaget kapital i olika former såsom aktiekapital, vinstandelslån och annat ägarkapital. Investeringar sker i verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom områdena klimat och säkerhet. I uppdraget ingår även att vara en aktiv ägare som tillför kompetens till varje projekt, genom att bidra med kvalificerade styrelserepresentanter – såväl egna medarbetare som personer i bolagets nätverk – i alla delägda bolag.

Målsättningen anges närmare i regeringens proposition ”Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m m”.


Investeringar
Fouriertransform har en investeringskapacitet om 3 miljarder kronor utan egen upplåning. Investeringar sker i projekt i Sverige som har anknytning till markbundna farkoster. Som huvudregel gäller att maximalt 5 procent av kapitalet kan investeras i ett enskilt projekt. För en grupp av företag kan Fouriertransform bidra med maximalt 10 procent av totalramen. Finansieringsformen kan variera, såsom aktiekapital, vinstandelslån eller annat ägarkapital. Normalt begränsas bolagets ägarandel till maximalt 49 procent av kapital och röster.

Under 2009 har verksamheten varit under uppbyggnad och den första investeringen, i Powercell Sweden AB, gjordes i oktober.


Powercell Sweden AB
Powercell Sweden AB utvecklar och marknadsför avancerade bränslecellsystem för transportindustrin och vissa andra högteknologiska applikationer. Företaget är under uppbyggnad och beräknas med 100 anställda bli norra Europas största bränslecellsföretag inom de kommande tre åren.

Powercell grundades 2008 som ett dotterbolag till Volvo Technology Transfer, i sin tur ett helägt dotterbolag till AB Volvo. I juni 2009 investerade Volvo Technology Transfer, Midroc och OCAS tillsammans 200 miljoner kronor i bolaget. Fouriertransform gick in som ägare i oktober 2009 med ett investeringsåtagande om sammanlagt 60 Mkr i två delbelopp, varav det första betalades i oktober. Andra delbeloppet avses att betalas under 2010.


Ekonomisk utveckling
På grund av att den första investeringen gjordes under årets sista kvartal 2009 överensstämmer verksamhetsbeskrivningen av helåret 2009 i allt väsentligt med det fjärde kvartalet. Finansnettot har under kvartal fyra påverkats negativt av marknadsvärdering och justering av kortfristiga placeringar med cirka 3 miljoner kronor.


Resultat
Periodens resultat efter skatt 2009 uppgick till 8,3 Mkr. Resultatet hänför sig främst till ränteintäkter på 20,9 Mkr. Kostnaderna avser projekt- och konsulttjänster.


Kassaflöde
Det totala kassaflödet inklusive investeringar uppgick till 2 966 Mkr efter erhållen nyemission om 3 Mdkr.
Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar, aktie- och räntefonder, uppgick till 2 965 Mkr vid årets slut.


Eget kapital
Den 31 december 2009 uppgick Fouriertransforms eget kapital till 3 008,3 Mkr, varav årets vinst utgjorde 8,3 Mkr. Antal aktier uppgick till 3 000 100 000.


Förslag till årsstämman 2010 och extra bolagsstämma
Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm den 20 april 2010, till vilken kallelse skickas senast den 19 mars. Till stämmans förfogande står 8,3 Mkr. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning. Årsredovisingen 2009 kommer att offentliggöras den 31 mars 2010.
Den 2 februari 2010 höll Fouriertransform extra bolagsstämma med anledning av en förändring i bolagsordningen för att förtydliga bolagets verksamhetsbeskrivning.


Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommunikè har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.


Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2009.


Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Fouriertransform och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat har ej ägt rum.


Bilagor (se bifogad pdf)
1. Resultaträkning & kassaflödesanalys
2. Balansräkning & förändring av eget kapital


Stockholm den 15 februari 2010

Per Nordberg
VD, Fouriertransform AB


Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg, +46 (0) 506 503 50
CFO, Ulf Järvenäs, +46 (0) 506 503 50


Rapporttillfällen under 2010
Första kvartalet 2010-04-20
Andra kvartalet 2010-07-20
Tredje kvartalet 2010-10-25
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2011-02-10

FTAB bokslutskommuniké 2009