Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 19 april 2016 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut:

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslöt att 12.087.721 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare och om principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget, allt i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Sigrun Hjelmquist, ordförande, (omval), Jan Bengtsson, (omval), Ulf Berg, (omval), Hasse Johansson, (omval), Charlotte Rydin, (omval), Richard Reinius, (omval).

Revisor

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som huvudansvarig.

Arvode

Årsstämman beslutade om följande styrelsearvoden: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd av Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Årsstämman beslutade om följande arvoden till revisionsutskottet: 30 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD, Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Pressmeddelande som pdf

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se