Årsstämman i Fouriertransform AB ägde rum den 10 april 2013 i Stockholm.                    
På stämman togs följande beslut:

Utdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning lämnas utan att den ansamlade förlusten på
-20 894 538 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Styrelseledamöter
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Lars-Olof Gustavsson (omvald som ordförande), Karin Kronstam (omvald), Lars-Göran Moberg (omvald), Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (omvald), Hasse Johansson (omvald), Christina Åkerman (nyvald) och Hanna Lagercrantz (nyvald).

Revisor
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2014. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Hans Andersson som huvudansvarig.

Arvode
Årsstämman beslutade om följande styrelsearvode, 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd av Regeringskansliet. Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information;
Per Nordberg, VD Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 60

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investerings­ram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se