En aktiv ägare som bidrar till tillväxt i befintliga bolag

Genom affärsmässighet och individuellt kunnande skall Fouriertransform svara för en ansvarsfull hantering av bolagets nuvarande innehav i syfte att dess verksamhet över tid skall kunna avvecklas.

Vision

Fouriertransform bidrar till en framgångsrik svensk tillverkningsindustri med internationell konkurrenskraft

Mål

Fouriertransforms mål är att stärka och vitalisera det svenska industriklustret. Fouriertransform ska ge marknadsmässig avkastning till ägaren och bidra till en hållbar utveckling, genom att bland annat investera i bolag/projekt med en hållbarhetsprofil.

Finansiellt mål

Fouriertransform ska vara en långsiktig industriell partner som investerar på kommersiella grunder. De finansiella målen är föremål för uppdatering.

Hållbarhetsmål


Fouriertransform ska verka för en hållbar industriutveckling genom ett hållbart värdeskapande i sina portföljbolag.

Ta del av våra detaljerade hållbarhetsmål.

Fouriertransforms byggstenar

För att fullgöra sitt uppdrag och nå uppsatta mål utgår Fouriertransform från fyra strategiska byggstenar, se nedan.

  • Marknad - Spelplanen där Fouriertransform verkar genom sitt uppdrag, i relation till hur de globala trenderna ser ut och vad som är Sveriges situation och styrka.
  • Investeringsprocess - En väl dokumenterad investeringsprocess, från första kontakt till exit, klarlägger ansvar, uppföljning och kontroll och säkerställer kvaliteten i investeringsbesluten.
  • Kompetens, nätverk - Fouriertransform bidrar till portföljbolagens utveckling med kompetens, nätverk och en god ägarstyrning.
  • Hållbart värdeskapande - Tack vare ett aktivt ägande och ett långsiktigt perspektiv skapar vi förutsättningar för hållbart värdeskapande i portföljbolagen.