En aktiv ägare som bidrar till tillväxt

Genom affärsmässighet och industriellt kunnande ska Fouriertransform bidra till att stärka den svenska tillverkningsindustrin. Vår strategi är att investera kapital och vara aktiv ägare i företag med innovativa, hållbara och kommersialiserbara produkter inom tillverkningsindustrin.

Vision

Fouriertransform bidrar till en framgångsrik svensk tillverkningsindustri med internationell konkurrenskraft

Uppdrag

Fouriertransform uppdrag är att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Mål

Fouriertransforms mål är att stärka och vitalisera det svenska industriklustret. Fouriertransform ska ge marknadsmässig avkastning till ägaren och bidra till en hållbar utveckling, genom att bland annat investera i bolag/projekt med en hållbarhetsprofil.

Finansiellt mål

Fouriertransform ska vara en långsiktig industriell partner som investerar på kommersiella grunder. De finansiella målen är föremål för uppdatering.

Hållbarhetsmål


Fouriertransform ska verka för en hållbar industriutveckling genom ett hållbart värdeskapande i sina portföljbolag.

Ta del av våra detaljerade hållbarhetsmål.

Fouriertransforms byggstenar

För att fullgöra sitt uppdrag och nå uppsatta mål utgår Fouriertransform från fyra strategiska byggstenar, se nedan.

  • Marknad - Spelplanen där Fouriertransform verkar genom sitt uppdrag, i relation till hur de globala trenderna ser ut och vad som är Sveriges situation och styrka.
  • Investeringsprocess - En väl dokumenterad investeringsprocess, från första kontakt till exit, klarlägger ansvar, uppföljning och kontroll och säkerställer kvaliteten i investeringsbesluten.
  • Kompetens, nätverk - Fouriertransform bidrar till portföljbolagens utveckling med kompetens, nätverk och en god ägarstyrning.
  • Hållbart värdeskapande - Tack vare ett aktivt ägande och ett långsiktigt perspektiv skapar vi förutsättningar för hållbart värdeskapande i portföljbolagen.