Ordförande har ordet 2015: En marknads-kompletterande investerare

Sigrun Hjelmqvist

Under år 2015 har Fouriertransforms investeringsstrategier förtydligats och portföljen har utvecklats bra. Inom ramen för vårt mandat strävar vi efter att ständigt förbättra vår roll som marknadskompletterande investerare.

På vissa sätt har förutsättningarna för Fouriertransform varit mindre osäkra under 2015 än under året innan, men samtidigt har vi kunnat konstatera att vår huvudman avser att framöver förändra strukturen för statligt riskkapital. Denna vetskap leder förstås till en viss osäkerhet. Även i år har teamet inom Fouriertransform visat att de kan hantera detta och de operativa utmaningar som det ibland innebär, samtidigt som de kan bidra i övergripande strategiska frågor.

Fortsatt utveckling

Vissa förändringar i styrelsen för Fouriertransform har skett under året. Vid årsstämman 2015 invaldes Richard Reinius som styrelseledamot medan Hanna Lagercrantz och Christina Åkerman lämnade styrelsen. Det innebär att styrelsen nu består av sex ordinarie ledamöter vilka samtliga, med undantag av Hasse Johansson, är invalda under de senaste 1–2 åren.

Styrelsen har fortsatt sin utveckling av styrelsearbetet och beslutsprocesserna. Tillsammans med företagsledningen arbetar vi för att ständigt förbättra våra investeringskriterier och metoder för att säkerställa att våra offentliga investeringsmedel används till värdeskapande investeringar på marknadsmässiga grunder.

Statligt riskkapital

I juni 2015 redovisade Hans Rydstad sitt resultat av utredningen ”Statliga finansieringsinsatser SOU 2015:64”. Ett inriktningsbeslut, i linje med Rydstads förslag, togs i riksdagen under hösten 2015. Vi förväntar oss att ett konkret beslut om hur det statliga riskkapitalet ska fokuseras och organiseras kommer att tas i riksdagen under våren 2016.

De förslag som hittills har framförts kommer att, om de leder till beslut, förändra förutsättningarna för Fouriertransform. Tills vidare har vi dock ett oförändrat uppdrag. Vi har under 2015 fortsatt att agera inom vårt befintliga mandat på ett sätt som samtidigt förbereder och inte motverkar, ett troligt nytt mandat och uppdrag.

Utredningsåret 2015

Det faktum att statligt riskkapital i allmänhet, och Fouriertransform i synnerhet, har varit föremål för utredning under året, har naturligtvis väckt en del frågor i marknaden och hos våra portföljbolag. Fouriertransforms styrelse och ledning har lagt vikt vid att förklara och demonstrera att vi tills vidare driver vår verksamhet enligt befintligt oförändrat mandat.

Vi har under 2015 lagt en strategi för verksamheten inom Fouriertransform som syftar till att vår investeringsportfölj och vår kapitalstruktur ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Vägledande är, och har alltid varit, att säkra och förädla de värden som Fouriertransform har skapat under åren.

Fouriertransform har under 2015 gjort ett antal ny och tilläggsinvesteringar i linje med denna strategi. Vi har också genomfört exits (avyttringar) som visar hur Fouriertransform har lyckats bidra till att utveckla både affärsvärde och sysselsättning.

Samtidigt som Fouriertransform har haft ett oförändrat tydligt fokus på vår kärnverksamhet, dvs vår investeringsverksamhet, har styrelsen och ledningen också bidragit med information och synpunkter till regeringens utredare. Det har varit viktigt att ge ett bra och komplett beslutsunderlag angående Fouriertransforms resultat och förutsättningar.

Oförändrat uppdrag – hållbart värdeskapande

Vi har således tills vidare det oförändrade uppdraget att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet. Det är inom det mandatet som vi under 2015 har fortsatt att vässa våra processer så att vi tar så kloka och effektiva investeringsbeslut som möjligt.

Vi fortsätter den medvetna inriktningen mot ett hållbart värdeskapande, som också är en del av Fouriertransforms uppdrag. Vi har både förväntningar på, och erbjuder stöd till, våra portföljbolag när det gäller att minimera risker och ta vara på möjligheter i en värld av klimatomställning och andra utmaningar. Styrelsen följer detta arbete med intresse och engagemang.

Det är oförändrat tydligt att marknaden behöver såväl våra investeringsmedel som vår affärskompetens och våra nätverk. Vi har ett växande dealflow med intressanta propåer från företag som söker finansiärer. Vår utmaning är att hitta och välja de investeringsmöjligheter där vi kan vara marknadskompletterande, där vi har bra syndikeringspartners och där vi bäst kan bidra till en långsiktig hållbar affärsutveckling. Det faktum att det är offentliga skattemedel som vi förvaltar och investerar med syfte att erhålla en god tillväxt, är alltid vägledande inför våra investeringsbeslut.

Sigrun Hjelmquist
Styrelseordförande