Ordförande har ordet 2016: Utveckling och investeringar mot en ny roll

Sigrun Hjelmqvist

ORDFÖRANDE SIGRUN HJELMQUIST HAR ORDET

Under år 2016 har Fouriertransforms portfölj utvecklats bra. Inom ramen för vårt mandat har vi fortsatt vår strävan att ständigt förbättra insatsen som marknadskompletterande investerare samtidigt som vi har förberett verksamheten inför en förändrad roll.

Styrelsen för Fouriertransform har förblivit oförändrad under året. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter, Richard Reinius, Charlotte Rydin, Jan Bengtsson, Hasse Johansson, Ulf Berg och undertecknad, vilka samtliga omvaldes vid årsstämman 2016. Arbetet inom styrelsen under året har präglats av kontinuitet, affärsmässighet och lyhördhet inför vårt förväntade nya uppdrag.

UTVECKLING MOT EN NY ROLL

Som resultat av tidigare utredningar kring statlig riskkapitalverksamhet har under året bolaget Saminvest AB bildats, helägt av svenska staten. Bolaget bildades den första juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Beslutet innebär också att Fouriertransform AB från och med 2017 ska ingå som helägt dotterbolag i Saminvest AB och därmed upphöra med sin nyinvesteringsverksamhet.

I september fick Fouriertransform en ny ägaranvisning som angav att vi, i den utsträckning som krävs, inom ramen för befintlig verksamhet, ska bidra i samband med etablering av ny riskkapitalstruktur enligt vad som framgår av riksdagens bemyndigande till regeringen (prop. 2015/16:110, 2015/16:NU23, rskr. 2015/16:295).

Förändringar som dessa innebär alltid extra utmaningar. Medarbetarna och ledningen i Fouriertransform har på ett förtjänstfullt sätt lyckats hantera den dagliga verksamheten samtidigt som de har förberett övergången till den framtida rollen.

Redan tidigare, när syftet med den nya strukturen för statligt riskkapital i början av 2016 blev kända, tog Fouriertransforms styrelse och ledning ett helhetsgrepp om verksamheten. Inom ramen för vår befintliga bolagsordning satte vi upp tydliga målsättningar för såväl storleken på det kapital, som kvaliteteten och exithorisonten på den bolagsportfölj, som ska överlämnas - allt med avsikt att bidra på bästa möjliga sätt till den nya statliga riskkapitalstrukturen.

Under 2016 har vi genomfört ett antal avyttringar som varit affärsmässigt motiverade, medverkat till att handelsnotera ett antal portföljbolag med syfte att utveckla dem mot en värdeskapande exit, gjort tilläggsinvesteringar för att säkra värdeutveckling och exitplaner i portföljen samt genomfört en nyinvestering som vi bedömt tydligt gagnar den nya statliga riskkapitalstrukturen.

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Fouriertransform har under 2016 fortsatt haft uppdraget att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet. Det är inom det mandatet, kompletterat med den nya ägaranvisning  som vi fick i september, som vi under 2016 har bedrivit vår verksamhet.

Vi fortsätter den medvetna inriktningen mot ett hållbart värdeskapande, som också är en del av Fouriertransforms uppdrag. Vi har både förväntningar på, och erbjuder stöd till, våra portföljbolag när det gäller att minimera risker och ta vara på möjligheter i en värld av klimatomställning och andra utmaningar. Styrelsen följer detta arbete med intresse och engagemang.

När vi nu går in i en ny roll som dotterbolag till det statliga fond-i-fond-bolaget Saminvest AB innebär det betydande förändringar i verksamheten genom att vi inte kommer att göra några nyinvesteringar. Vårt uppdrag att på ett ansvarsfullt sätt vidareutveckla våra befintliga portföljbolag mot en hållbart värdeskapande exit kvarstår dock.

Sigrun Hjelmquist
Styrelseordförande