VD-ord om Hållbarhet

Hållbart värdeskapande

 

"Vår utgångspunkt är att mål om hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är förenliga och samverkande. Globala hållbarhetstrender som klimatpåverkan, befolkningstillväxt och vattenbrist påverkar förutsättningarna för företagande direkt eller indirekt och i regeringens uppdrag till Fouriertransform identifieras hållbarhet som en framgångsfaktor på framtidens marknad för svensk industri.

Vår strategi att investera i bolag med unika och kommersiellt gångbara erbjudanden är i de flesta fall lika med att produkten eller produktionen ska vara mer effektiv och mer hållbar än sin föregångare. Genom att möta världens växande behov av produkter och lösningar som sparar resurser och minskar negativ miljö- och klimatpåverkan, kan Fouriertransform bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk industri och samtidigt bidra till klimatomställningen.

För att ur en hållbar affärsidé och teknik skapa ett hållbart företag, behöver verksamheten rustas för tillväxt i en globaliserad och föränderlig värld. Där väntar både miljömässiga, sociala och affärsetiska utmaningar, men även konkurrensfördelar för de bolag som kan hantera dessa utmaningar. Som ägare vill vi verka för att våra portföljbolag i ett tidigt skede väger in väsentliga hållbarhetsfaktorer i sina affärsmodeller och planer. Det är vår tro att det ökar företagets lönsamhet och värde. Därför har vi under året förtydligat vårt sätt att integrera hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen och formulerat fyra övergripande hållbarhetsmål."

 

Per Nordberg, VD