Hållbarhetsmål

Under 2013 fastställde Fouriertransform hållbarhetsmål för den egna verksamheten och för portföljbolagen. 2015 har präglats av vissa osäkerheter kring det framtida investeringsmandatet och portföljens inriktning, varför arbetet med hållbarhetsmålen har bromsats. Hållbarhetsmålen har därmed varit svåra att uppnå inom uppsatt tid, men arbetet fortsätter i samma riktning och mot samma mål under 2016.

Mål Status 2015 Nästa steg
Fouriertransforms portföljbolag ska senast vid utgången av 2014 ha fastställt strategi och målsättningar för hållbarhetsmålen.

Under 2015 utvecklades mål och processer i portföljbolagens styrelser. Under året har Fouriertransform gjort en översiktlig väsentlighetsanalys av portföljbolagen med syfte att identifiera väsentliga risker och möjligheter i deras verksamhet, inklusive leverantörs- och kundledet. Analysen av värdekedjan har sedan lyfts till respektive portföljbolagsstyrelse.

Under 2016 kommer återstående portföljbolag som inte analyserades under 2015 att följas upp.

Uppföljning av portföljbolagens mål- och hållbarhetsarbete kommer att ske via de kvartalsgenomgångar som har för avsikt att hållas fyra gånger per år.

Hållbarhetsarbetet ska under 2014 vara fullt integrerat i Fouriertransforms investeringsprocess,från propå till exit, enligt beslutad handlingsplan. Ett processtöd för hållbart värdeskapande utvecklades under 2015, där hållbarhetsaspekter integrerats i relevanta steg i investeringsprocessen. Fortsätta att kommunicera, utbilda och följa upp inom investeringsorganisationen.

För att främja kunskap och erfarenhetsutbyte ska Fouriertransform vid sina årliga nätverksträffar med portföljbolagen behandla aktuella och relevanta hållbarhetsfrågor.

Under 2015 har inga nätverksträffar genomförts. Sammankalla en nätverksträff för att belysa aktuella och relevanta teman inom hållbart värdeskapande.
Samtliga anställda inom Fouriertransform ska löpande genomgå utbildningar för att få fördjupad kunskap om hållbart företagande. Samtliga investeringsansvariga har varit aktiva i analysprocessen ovan. Inga direkta utbildningsinsatser har i övrigt genomförts. Identifiera relevanta hållbarhetsområden att utbilda anställda inom med syfte att fördjupa kunskapen om hållbart värdeskapande.