Fouriertransforms intressenter och värdeskapande

Runt Fouriertransform finns ett antal aktörer som mer än andra påverkar och påverkas av bolagets verksamhet. De intressenter som Fouriertransform har identifierat som viktigast är ägaren, portföljbolagen, medarbetarna, tillverkningsindustrin, medfinansiärer och bolagets nätverk. För portföljbolagen är berörda myndigheter och lokalsamhället viktiga intressenter.

Fouriertransform intressentmodell

Ägare

Som ägare förväntar sig svenska staten att Fouriertransform bidrar till att stärka svensk tillverkningsindustriskonkurrenskraft, och agerar föredömligt som bolag.

Portföljbolag

Fouriertransform fungerar som resursbank för portföljbolagen och värnar om goda relationer, för att säkerställa att de utvecklas på ett positivt sätt

Medarbetare

Fouriertransforms medarbetare besitter unik kompetens och har tillgång till värdefulla nätverk. Därför är det av stor vikt att medarbetarna upplever Fouriertransform som en attraktiv arbetsgivare.

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin står inför stora utmaningar, där minskat beroende av fossila bränslen är centralt i den omställning som pågår. Fouriertransforms investeringar i ny teknik syftar till att ge ett positivt bidrag till den omställningen. 

Medfinansiärer

Genom att samarbeta med andra medfinansiärer kan Fouriertransform bidra till att den totala investeringsnivån i portföljbolagen höjs avsevärt. Samarbete med andra investerare tillför också kompetens till Fouriertransforms nätverk. Det säkerställer också att investeringarna sker på på marknadsmässiga villkor.

Nätverk

Med hjälp av de kvalificerade personer som ingår i Fouriertransforms nätverk tillför bolaget industriell och annan viktig kompetens som långsiktigt kan bidra till tillväxt i portföljbolagen.

Myndigheter

Myndigheter och lokala beslutsorgan har stor del i att skapa förutsättningar för portföljbolagens existens och aktivitet, genom olika beslut som påverkar verksamheten.

Lokalsamhälle

Fouriertransforms portföljbolag förväntas bidra till sina lokalsamhällens utveckling. Samtidigt är det enskilda portföljbolaget beroende av omgivningen och dess infrastruktur.