För ett hållbart värdeskapande

Vår utgångspunkt är att mål om hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är förenliga och samverkande. I regeringens uppdrag till Fouriertransform identifieras hållbarhet som en framgångsfaktor på framtidens marknad för svensk industri. 

Klimatfrågan tillhör en av vår tids största utmaningar och kommer att ha genomgripande effekter på världsekonomin och förutsättningarna för hållbart värdeskapande. Även andra globala trender, som befolkningstillväxt och vattenbrist, påverkar direkt eller indirekt. Genom innovation och framsynt affärsutveckling kan företag vara en del av lösningen.

Vår strategi att investera i bolag med unika och kommersiellt gångbara erbjudanden är i de flesta fall lika med att produkten eller produktionen är mer effektiv och mer klimatanpassad än sin föregångare. Flera av de bolag vi har investerat i erbjuder lösningar med direkta positiva miljöegenskaper för framförallt fordon. Genom att möta världens växande behov av produkter och lösningar som sparar resurser och minskar negativ miljö- och klimatpåverkan, kan Fouriertransform bidra till den nödvändiga omställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften för svensk industri. 

Fokus på värdeskapande

Värdeskapandeprocessen är motorn inom Fouriertransform, och också huvudfokus i bolagets hållbarhetsstrategi. För att ur en hållbar affärsidé och teknik skapa ett hållbart företag, behöver verksamheten rustas för tillväxt i en globaliserad och föränderlig värld. Där väntar både miljömässiga, sociala och affärsetiska utmaningar, men även konkurrensfördelar för de bolag som kan hantera dem. Det kan ibland finnas tydliga kundkrav, i till exempel fordonsindustrin, som är avgörande för att bolaget ska komma ifråga som leverantör.

Som ägare vill vi verka för att våra portföljbolag i ett tidigt skede väger in väsentliga hållbarhetsfaktorer i sina affärsmodeller, beslut och planer. Det är vår övertygelse att det ökar företagets lönsamhet och värde över tid. Vi vet också att den dag ett företag ska börsnoteras eller blir föremål för uppköp, är det en styrka att ha ett gediget hållbarhetsarbete på plats. Vi ser också hur kravet på transparens hos företag ökar generellt, inte minst inom EU med ett nytt direktiv om hållbahetsrapportering som träder i kraft 2016.

En del i vår investeringsprocess

Ett mer systematiskt arbete för hållbart värdeskapande inom Fouriertransform inleddes 2014 och fortsatte under 2015. I och med att det även under detta år rådde stora osäkerheter kring Fouriertransforms framtid, har implementeringen av hållbarhetsstrategin bromsats något, men riktningen består.

Vi har utvecklat ett tydligt arbetssätt för att integrera hållbarhet som en viktig dimension i investeringsprocessen och ägarstyrningen. Under året fokuserade vi framförallt på att anpassa verktyg och metodik till investeringsprocessens olika steg och skapa en effektiv ansvarsfördelning. Det ska vara naturligt och okomplicerat att ge hållbarhetsaspekterna en plats i vår vardag som investerare och ägare.

Hållbarhet ska finnas med från start när vi intresserar oss för en ny investering. I utvärderings- och analysfasen genomför investeringsansvarig en översiktlig hållbarhetsanalys av det aktuella bolaget. Syftet är att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor i bolagets värdekedja, samt frågor som kan komma att bli aktuella då bolaget växer och utvecklas. Det kan handla om att verksamheten är beroende av ett material som riskerar att bli en bristvara i framtiden eller som är kontroversiellt ur miljösynpunkt. En potentiell risk för flera av våra bolag är förekomsten av så kallade konfliktmineraler i produkterna. Ett företag kan ha valt att förlägga sin tillverkning till ett lågkostnadsland, där det finns risk för bristande arbetsvillkor. En annan riskfaktor är då bolaget vill växa på marknader med hög förekomst av mutor och korruption. Sådana frågor ska analysen fånga upp. Slutsatserna presenteras för Fouriertransforms styrelse i samband med beslut om investering och lever sedan vidare i den due diligenceprocess som föregår varje investering.

Efter investeringen agerar Fouriertransform via respektive bolagsstyrelse för att utveckla bolagen på hållbarhetsområdet. Fouriertransforms styrelserepresentant ansvarar för att lyfta väsentliga frågor till övriga styrelseledamöter och peka på behov av åtgärder. Då Fouriertransform endast har mindre ägarandelar i bolagen, är det avgörande att få acceptans från övriga delägare och driva frågorna gemensamt.

Ägarkrav och policyer

Svenska staten har i sina ägarriktlinjer ställt tydliga krav på de statliga bolagen att vara föredömen när det gäller att ta ansvar för miljö och social påverkan. Sedan 2007 ska samtliga statliga bolag publicera en årlig tredjepartsgranskad hållbarhetsredovisning, baserad på riktlinjerna inom Global Reporting Initiative (GRI). 2012 kom kravet från regeringen, via Finansdepartementet, att styrelsen i bolag med statligt ägande ska presentera mål för sitt hållbarhetsarbete. Fouriertransforms hållbarhetsmål beslutades av styrelsen under 2013. Departementet följer upp målstyrningen regelbundet.

Sedan Fouriertransform startades 2009, tillämpas en uppförandekod och en hållbarhetspolicy som är antagna av styrelsen. Uppförandekoden och hållbarhetspolicyn omfattar och sammanfattar affärsetik, samhällsansvar, ansvar gentemot medarbetare, miljöansvar, kommunikation med interna och externa intressenter samt efterlevnad av lagar och riktlinjer. Alla medarbetare har tagit del av uppförandekoden. Fouriertransform har också en ägarpolicy och en jämställdhets- och mångfaldspolicy. Samtliga policyer finns tillgängliga på Fouriertransforms hemsida, fouriertransform.se.

Fouriertransform som arbetsgivare

Att arbeta på Fouriertransform innebär frihet under ansvar. Varje medarbetare påverkar sin arbetssituation och Fouriertransforms ambition är att vara en tillmötesgående, utvecklande och ansvarsfull arbetsgivare. Medarbetarsamtal är en möjlighet för medarbetarna att framföra sina åsikter, styra sin karriär- och kompetensutveckling och påverka arbetsmiljön. Fouriertransforms medarbetare har utvecklingssamtal minst en gång per år där prestation, trivsel och utveckling utvärderas. Fouriertransform är ett kunskapsintensivt företag där varje enskild medarbetare representerar unika kompetenser och har ett nätverk som är viktigt för Fouriertransforms verksamhet.