Styrelsens arbete

Verksamhetsåret 2015 har styrelsen hållit 12 ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande. Bolagets revisor deltog vid marsmötet och regelbundet hålls en punkt på agendan utan VDs närvaro. Årsstämma hölls den 22 april 2015.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att förtydliga principerna för Fouriertransforms investeringsprocess inom de ramar som ges av bolagsordningen. Styrelsens viktigaste uppgift har varit att tillse att Fouriertransforms övergripande strategier och investeringsprinciper gör att bolagets kapital kommer till långsiktigt hållbart värdeskapande inom dessa ramar.

Styrelsen har under året utvärderat inkommande investeringspropåer och förslag till tilläggsinvesteringar i befintlig portfölj och fattat beslut om ett antal ny- och tilläggsinvesteringar.

En utvärdering av styrelsearbetet i Fouriertransform genomfördes under hösten 2015. Resultatet analyserades och diskuterades inom styrelsen samt rapporterades till huvudmannen.

En styrelseresa genomfördes under hösten 2015. Tillsammans med ledningen och flera medarbetare fick styrelsen tillfälle att besöka ett antal portföljbolag i Uppsala och Stockholm. I anslutning till resan genomförde också styrelsen strategidiskussioner.

Regeringen tillsatte i februari 2015 en särskild utredare med uppdrag att se över statens insatser för företagsfinansiering och att föreslå hur nuvarande insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. Utredaren redovisade i juni ett antal förslag i SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt. Utredaren lyfte fram behovet att stärka utbudet av riskvilligt kapital i expansionsskeden och i tidig samlad aktörstruktur utan långsiktiga inlåsningar i investeringsmandat samt insatser som i hög grad bygger på och stimulerar samverkan och samfinansiering med privata finansiärer. I budgetpropositionen hösten 2015 framgår att regeringen i huvudsak delar utredarens analys och att den har för avsikt att återkomma till riksdagen i frågan. Detta har föranlett styrelsen att i samarbete med bolagsledningen analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten samt att vidta vissa förberedelser för en eventuell förändring av bolagets hela verksamhet.