Ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen har efter beredning i det nyinrättade ersättningsutskottet beslutat att utvidga kretsen av ledande befattningshavare till att numera omfatta, förutom verkställande direktören, en Investment Director, CFO och chefsjuristen.

På Fouriertransforms årsstämma den 22 april 2015 beslutades om principer för anställningsvillkor för VD och företagsledning. Det innebär att Fouriertransform ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 när det gäller anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statligt ägda bolag.

Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda. För säkerställande att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande.

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning samt med utgångspunkt från styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag.

De principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget anger att en förutsättning för ifrågavarande uppdrag skall vara att uppdraget är klart avskiljbart, vilket innebär att uppdraget inte följer av, eller går att likställa med, styrelseuppdraget och att det är avgränsat i både omfång och tid. Konsultuppdrag av ovanstående karaktär skall vidare alltid godkännas av styrelsen. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamöter inte anlitas för uppdraget. Motsvarande skall även gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i portföljbolag.