Styrelse

Regeringen anser att det är viktigt att särskilja styrelsens och verkställande direktörens roller och därför ska inte verkställande direktören vara ledamot i styrelsen i statliga företag.

Enligt Koden punkt 4.5 ska minst två styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets större aktie- ägare. Skälet till regeln om oberoende är i all huvudsak att skydda minoritetsaktieägare.

I statligt helägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa ett oberoende gentemot staten. Mot bakgrund av ovanstående redovisar inte Fouriertransform uppgifter om oberoende. 

Nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet och rekryteringsarbetet genomförs på basis av den analysen. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas för att kunna uppnå balans när det gäller kompetens, bakgrund, ålder och kön.

Årsstämma 2017

Årsstämma hölls den 30 mars 2017 i Stockholm.

Styrelsens ledamöter

Peder Hasslev

Styrelseordförande

Född 1963

Åsa Knutsson

Ledamot

Född 1962

Stefan Nilsson

Ledamot

Född 1967

 

Styrelseledamot: Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, redovisning och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senaste kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.