Styrelse

Regeringen anser att det är viktigt att särskilja styrelsens och verkställande direktörens roller och därför ska inte verkställande direktören vara ledamot i styrelsen i statliga företag.

Enligt Koden punkt 4.5 ska minst två styrelseledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets större aktie- ägare. Skälet till regeln om oberoende är i all huvudsak att skydda minoritetsaktieägare.

I statligt helägda bolag saknas dessa skäl för att redovisa ett oberoende gentemot staten. Mot bakgrund av ovanstående redovisar inte Fouriertransform uppgifter om oberoende. 

Nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen drivs och koordineras av enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet och rekryteringsarbetet genomförs på basis av den analysen. Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas för att kunna uppnå balans när det gäller kompetens, bakgrund, ålder och kön.

Årsstämma 2015

Årsstämma hölls den 22 april 2015 i Stockholm.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Sigrun Hjelmquist (ordförande), Hasse Johansson, Jan Bengtsson, Ulf Berg och Charlotte Rydin omvaldes. Richard Reinius nyvaldes.

Det beslutades om principen för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ledamöter

Porträttbild 140x100

Sigrun Hjelmquist

Ordförande

Född 1956

Executive Partner, Facesso AB.
Styrelseordförande: Addnode Group AB, Almi Invest Stockholm AB and Almi Invest Östra Mellansverige AB.
Styrelseledamot: Eolus Vind AB, Ragnsellsföretagen AB, the Technical University of Denmark and Nordic Iron Ore AB.

Porträttbild 140x100

Jan Bengtsson

Ledamot

Född 1954

Styrelseordförande: Investeringskommittén i Almi Invest region mitt
Styrelseledamot: Fem av Almi Invests regionala fonder, Eolus Vind AB, Saminvest AB, StyrelseakademinStockholm, Partnerinvest AB.

Porträttbild 140x100

Ulf Berg

Ledamot

Född 1951

Styrelseledamot: Speed International, Chalmers Industriteknik AB.

Porträttbild 140x100

Hasse Johansson

Ledamot

Född 1949

Tidigare chef FoU Scania AB.
Styrelseordförande: Dynamate Industrial Services AB, Lindholmens Science Park, Vinnova and Vicura AB.
Styrelseledamot: AB Electrolux, Calix Group AB, Klippan Group AB, Skyllbergs Bruk AB, RISE Research Institutes of Sweden AB and SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Porträttbild 140x100

Charlotte Rydin

Ledamot

Född 1968

Chefsjurist samt chef över avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd, Riksgäldskontoret.

Porträttbild 140x100

Richard Reinius

Ledamot

Född 1967

Ämnesråd, Näringsdepartementet.

Styrelseledamot: AB Bostadsgaranti, RISE Research Institutes of Sweden AB