Revisorer

Revisorernas uppdrag är att på ägarens vägnar oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring.

Ansvaret för val av revisorer ligger alltid på ägaren och beslutas av årsstämman.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.