Uppförandekod inklusive hållbarhetspolicy

Denna uppförandekod inklusive hållbarhetspolicy har fastställts av styrelsen på styrelsemöte den 18 juni, 2010 och gäller tills vidare.

Fouriertransforms uppförandekod inklusive hållbarhetspolicy tydliggör hur bolaget ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.

Koden och policyn gäller både medarbetarnas individuella ansvar och bolagets ansvar i den egna verksamheten och i Fouriertransforms portföljbolag samt gentemot medarbetarna och samhället.

Uppförandekoden inklusive hållbarhetspolicy ska finnas tillgänglig på Fouriertransforms webbplats.

Ett etiskt förhållningssätt och hållbart företagande

Utgångspunkt

Fouriertransform är ett företag som ska kännetecknas av etik och god affärsmoral. Detta gäller både hur Fouriertransform uppträder som bolag och hur Fouriertransform agerar som ägare i portföljbolagen.

Ett etiskt förhållningssätt omfattar både miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter av bolagets verksamhet och är helt avgörande för företagets trovärdighet bland sina intressentgrupper. Till god etik hör också hushållning med samtliga resurser i verksamheten: ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser.

Fouriertransforms grundsyn är att hållbarhet, tillväxt och lönsamhet är fullt möjliga att förena. I Fouriertransforms verksamhetsfält, den svenska fordonsindustrin och tillverkningsindustrin, är i själva verket de tre faktorerna avhängiga av varandra.

Till ett etiskt förhållningssätt räknar också Fouriertransform öppenhet, integritet och ärlighet i dialogen med Fouriertransforms intressenter. En hög grad av professionalism i det dagliga arbetet är god affärsmoral.

Investeringsaspekter

Eftersom Fouriertransform är ett venture capitalbolag utan egen tillverkning har bolaget en begränsad egen direkt påverkan på miljö och omvärld. Men Fouriertransforms uppdrag och investeringsprinciper innebär att bolaget kommer att bidra till en hållbar utveckling genom att investera i projekt som har en hållbarhetsdimension. Inte minst driver klimatfrågan utvecklingen inom tillverkningsindustrin i en sådan riktning. Mot denna bakgrund är det självklart att hållbarhetsaspekterna är en viktig del av analysen inför ett investeringsbeslut. Möjligheter och risker får alltid en grundlig genomlysning där projektens hållbarhetspotential ställs i relation till tillväxtpotential och lönsamhetsutsikter.

God etik ska vara vägledande såväl vid utvärderingen av investeringar som under den period då Fouriertransform är delägare i ett portföljbolag. Som ägare agerar Fouriertransform via portföljbolagens styrelser och eftersträvar att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Portföljbolagen uppmanas att upprätta policies och målsättningar för de frågeställningar som bedöms som mest relevanta för respektive bolag.

Affärsetik

Fouriertransforms medarbetare följer de lagar, avtal och bestämmelser som gäller för affärsrelationer och uppträder alltid på ett etiskt korrekt sätt. Fouriertransform kräver också att portföljbolag, leverantörer och andra affärspartners agerar på samma sätt.

Konkurrensbegränsningar

En effektiv och rättvis konkurrens på lika villkor är avgörande för en fungerande marknadsekonomi. De produkter och lösningar som Fouriertransform bidrar till att utveckla ska tillföra mervärde på marknadens villkor. Bolaget deltar inte i orättvisa, felaktiga eller vilseledande jämförelser eller konkurrenssnedvridande avtal eller uppgörelser.

Bedrägerier

Varje form av lagbrott som rör Fouriertransforms verksamhet kommer att beivras.

Mutor och bestickning

Inom Fouriertransform råder nolltolerans mot alla slags korruptionsbrott. Ingen medarbetare får lämna eller ta emot förmåner som kan betraktas som otillbörliga och därmed brottsliga. Det innefattar alla förmåner som kan påverka beslut eller leda till andra otillåtna fördelar i Fouriertransforms affärsutövande. Förbjudna förmåner kan exempelvis handla om gåvor, nöjesresor, representation eller tjänster av olika slag.

Fouriertransforms medarbetare uppmanas till stor återhållsamhet när det gäller att acceptera gåvor eller andra erbjudanden. Även egen representation ska ske på ett omdömesgillt sätt. Vid minsta tveksamhet ska medarbetare ta upp frågan med och få godkännande i förväg av närmaste chef.

Intressekonflikter

Med intressekonflikter menas att medarbetare kan ha lojaliteter utanför företaget som kan påverka affärsverksamheten negativt. Dit hör till exempel egna investeringar eller affärsengagemang utanför företaget, användning av insiderinformation eller sekretessbelagd information för personlig vinning, liksom gynnande av närstående.

Fouriertransforms medarbetare förväntas vara observanta på och öppna med sådana potentiella intressekonflikter så att dessa kan undvikas.

Samhällsansvar

Fouriertransform ska ha god kontroll på och i alla lägen, enligt statens riktlinjer, efterleva relevanta gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden, diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Det gäller självklart både den egna verksamheten och portföljbolagen.

Fouriertransform stödjer de universella riktlinjer som finns kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och bekämpning av korruption. I den mån portföljbolagen har internationella affärsrelationer, till exempel med underleverantörer, förväntar Fouriertransform sig att dessa sker i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FN:s Global Compact.

Bolaget ska vara en god samhällsmedborgare och arbetsgivare och verka för en kontinuerlig dialog med det omgivande samhället, särskilt på de orter och med de människor som finns i Fouriertransforms och portföljbolagens närhet.

Bolaget stödjer varken direkt eller indirekt några politiska partier eller andra politiska organisationer.

Medarbetare

Företagets ansvar

Fouriertransform ska ha en relation till medarbetarna som bygger på ömsesidig respekt. För att attrahera kompetenta medarbetare måste Fouriertransform erbjuda goda arbetsförhållanden, rättvisa löner och relevant kompetensutveckling.

Ingen form av diskriminering tolereras inom Fouriertransform, se vidare bolagets jämställdhets- och mångfaldspolicy.
Fouriertransform följer lagar och avtal när det gäller anställningskontrakt och arbetstid.

Information om medarbetarna ska hanteras med respekt för individens privatliv och i enlighet med gällande skyddslagar för behandling av personuppgifter.

Medarbetares ansvar

Alla medarbetare ska säkerställa att konfidentiell information, oavsett om den rör Fouriertransform, potentiella investeringar, portföljbolag eller andra externa parter, förblir konfidentiell.

Det är varje medarbetares ansvar att söka den rådgivning som behövs för att känna till tillämpliga lagar, gällande praxis och avtal som är relevanta för dennes arbetsuppgifter och position. Eftersom arbetet innebär kontakter med kvalificerade aktörer förutsätts att bolagets medarbetare följer ekonomi- och samhällsdebatten samt internationell utveckling.

Alla medarbetare ska värna om Fouriertransforms tillgångar och immateriella egendom.

Alkohol- och drogmissbruk hör inte hemma i Fouriertransform.

Miljö

Indirekt miljöpåverkan

Fouriertransform investerar kapital i projekt med anknytning till fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Under innehavstiden kommer Fouriertransform att vara en aktiv ägare och tillhandahålla relevant kompetens i dessa projekt. Det sker främst genom styrelserepresentation, där antingen egna medarbetare eller personer från bolagets nätverk engageras. Det ger också möjlighet att bidra till att hållbarhet blir en levande strategisk fråga i styrelsearbetet. Likaledes kommer Fouriertransforms insatser i styrelserna att fokusera på att skapa lönsamhet. God lönsamhet i ett bolag är oftast främsta möjligheten att aktivt satsa på FoU och miljöinnovationer.

Fouriertransforms styrelserepresentanter kommer att verka för att portföljbolagen driver ett aktivt hållbarhetsarbete i hela värdekedjan, från inköp till slutprodukt.

Fouriertransform förutsätter att varje bolag, utifrån vad som är tillämpligt för verksamheten, sätter upp policies och mål för hållbarhetsarbetet, samt redovisar fakta om företagets miljöpåverkan och de åtgärder som vidtas för att minska denna.

Direkt miljöpåverkan

Fouriertransforms egen miljöpåverkan är främst hänförlig till kontorslokaler, energiförbrukning, inköp, hantering av kontorsutrustning och förbrukningsmateriel samt tjänsteresor.

Samtliga Fouriertransforms medarbetare är ansvariga för att beakta miljöaspekter i det dagliga arbetet. Det gäller till exempel i fråga om energiförbrukning och återvinning.

Vid tjänsteresor bör medarbetare överväga tåg som ett alternativ till flyg- eller bilresor.

Vid val av tjänstebil ska medarbetare välja miljöklassade bilar.

Kommunikation

Fouriertransforms interna och externa kommunikation bygger på trovärdighet, öppenhet, respekt och en aktiv dialog med medarbetare och andra intressenter.

Bolaget ska svara på synpunkter och frågor skyndsamt samtidigt som bolaget aktivt kommunicerar Fouriertransforms uppdrag, vision och övergripande mål för att skapa förståelse för verksamheten.

Rapportering av hållbarhetsarbetet kommer att ske enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer från och med verksamhetsåret 2010.

För att säkerställa kvaliteten på den externa kommunikationen har Fouriertransform utsett den talesperson med bäst insyn i verksamheten, verkställande direktören, som ska uttala sig för bolagets räkning.

Fouriertransforms ekonomiska uppgifter ska vara korrekta och relevanta. Alla noteringar i bokföring, listor och konton måste göras efter medarbetarnas bästa förmåga, och de måste på ett riktigt och rättvisande sätt återspegla de transaktioner som avses.

Den finansiella rapporteringen från bolaget upprättas i enlighet med IFRS och Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i Regelverk för emittenter NASDAQ OMX samt Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande.

Efterlevnad

Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att förstå och agera enligt uppförandekoden. Varje medarbetare har fått ett exemplar av uppförandekoden.

Det är verkställande direktörens ansvar att se till att koden efterlevs.

Eventuella misstankar om avvikelser mot uppförandekoden ska anmälas till i första hand närmaste chef och i andra hand till styrelsen. Alla rapporterade misstankar tas på allvar och utreds. De personer som medverkar i utredningsprocessen måste garantera att det sker med fullständig sekretess och att medarbetarens integritet bevaras för att misstankar inte ska göra onödig skada. Konstaterade avvikelser får disciplinära följder och kan eventuellt leda till uppsägning eller få rättsliga konsekvenser.