Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Denna jämställdhets- och mångfaldspolicy har fastställts av styrelsen på styrelsemöte den 18 juni, 2010 och gäller tills vidare.

Fouriertransforms jämställdhets- och mångfaldspolicy tydliggör bolagets syn på frågor som rör jämställdhet, likabehandling och diskriminering. Med färre än 25 anställda är Fouriertransform i formell mening inte skyldig att redovisa en jämställdhetsplan, men Fouriertransform följer så långt det är tillämpligt Diskrimineringslagen (2008:567), 3 kapitlet, Aktiva åtgärder i arbetslivet. Lagen avser med begreppet jämställdhet lika möjligheter och rättigheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Jämställdhets- och mångfaldspolicyn ska finnas tillgänglig på Fouriertransforms webbplats.

Bolagets verksamhet

Foruriertransform AB är ett statligt ägt venture capital-bolag som bildades i december 2008. Bolaget ska investera i och finansiera företag och kommersialiserbara investerings- och FoU-projekt inom den svenska fordonsindustrin och tillverkningsindustrin. Investeringarna är starkt profilerade mot miljö och säkerhet. Som investerare kommer Fouriertransform att ta ett aktivt ägaransvar bland annat genom styrelserepresentation i de företag och projekt där Fouriertransform går in med kapital.

Fouriertransforms styrelse består av fyra kvinnor och tre män.

Av Fouriertransforms tolv anställda är tre kvinnor och nio män.

Grundläggande målsättning för jämställdhetsarbetet

Fouriertransform har som grundläggande målsättning att aktivt främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Målet är att inga skillnader ska gå att finna vad gäller yrkesroller, rekrytering, utbildning eller ersättningsnivåer som går att förklara med könstillhörighet.

Fouriertransform tar också avstånd från all diskriminering i arbetslivet på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med hänsyn till bolagets resurser och verksamhet ska strävan vara att erbjuda arbetsförhållanden som inte begränsar den grundläggande målsättningen om jämställdhet och mångfald.

Arbetsförhållanden

Det dagliga arbetet bedrivs från två kontor, i Stockholm och Göteborg. Medarbetarna har ofta hög arbetsbelastning och mycket resor i tjänsten.
Fouriertransforms mål är att verka för en balans mellan antal kvinnor och män i företaget, förutsatt att kompetens och erfarenheter tillåter det. Ett sätt att möjliggöra detta är att erbjuda såväl flexibla arbetstider som tekniska möjligheter att arbeta utanför kontoret.

Förvärvsarbete och föräldraskap

Fouriertransform ska vara en arbetsplats där medarbetarna kan förena arbete och familjeliv på ett tillfredsställande sätt och där arbetstidens förläggning vid behov kan anpassas till detta.

Företaget ska verka för att alla medarbetare oavsett kön har möjlighet att vara föräldralediga, utan att detta får negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Eventuella organisatoriska hinder för föräldraledighet ska undvikas. Interna konferenser och möten ska i största möjliga mån hållas på kontorstid. Enskilda medarbetares situation ska beaktas och respekteras.

Rekrytering

Fouriertransform strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning bland medarbetarna. Vid rekrytering ser Fouriertransform gärna sökande av det kön som är underrepresenterat. Vid presentationer av företaget som arbetsgivare ska framgå att Fouriertransform är en arbetsplats där kvinnor och män ska kunna arbeta på lika villkor och med lika kvalificerade uppgifter.

För de styrelseposter som Fouriertransform utser i portföljbolagen är ambitionen också att sträva efter en balans vad gäller kvinnor och män.

Utbildning och kompetensutveckling

Kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet och kompletteras med externa utbildningsinsatser. Medarbetare och chef har ett gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen och att den ska vara relevant och i den omfattning som krävs för att medarbetaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag och känna sig motiverad.

Behov och planering av kompetensutveckling bestäms i medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare.

Lön

Löner på Fouriertransform bestäms av kompetens, erfarenhet och arbetsuppgifter i företaget. Samma principer för lönesättning gäller för alla, vilket bland annat innebär att diskriminerande och andra sakligt omotiverade löneskillnader inte ska förekomma. Det betyder exempelvis att föräldralediga ska omfattas av den årliga löneprocessen.