Ägarpolicy

Denna ägarpolicy har fastställts av styrelsen på styrelsemöte den 18 juni, 2010 och gäller tills vidare.

Fouriertransforms ägarpolicy syftar till att tydliggöra Fouriertransforms syn på ägarrollen och hur bolaget avser att agera gentemot sina portföljbolag. Fouriertransform ska tillföra bolagen kompetens, bidra till företagens nätverk samt stödja god bolagsstyrning.

Ägarpolicyn ska finnas tillgänglig på Fouriertransforms webbplats.

Utgångspunkt

Varje portföljbolag anses vara unikt. Ägarpolicyn kan därför aldrig täcka in alla situationer som kan tänkas uppstå, utan avsikten är att den ska fungera som utgångspunkten för all bolagsstyrning.

Fouriertransform ska utöva en aktiv ägarroll i de portföljbolag man investerat i. Syftet är att tillsammans med övriga ägare och företagsledningen, öka värdet på portföljbolagen och på så sätt skapa högsta möjliga långsiktiga avkastning på investeringarna.

Ägarstruktur

Fouriertransform investerar som en industriell investerare och har som mål att investeringen i varje enskilt portföljbolag inte ska leda till en ägarandel som överstiger 50 procent. Fouriertransform strävar också efter att ägarandelen bör vara minst 10 % men den kan vara lägre om så erfordras. För att ge inflytande och säkra en samsyn i ägarkretsen ska aktieägaravtal alltid finnas i de onoterade portföljbolagen.

Styrelse

Sammansättningen av styrelsen i portföljbolagen ska baseras på en analys av kompetensbehovet utifrån företagets verksamhet. Samtidigt ska det även finnas en balans avseende kön, ålder och etnisk bakgrund. Fouriertransform betonar vikten av att öka andelen kvinnor i portföljbolagens styrelser, vilket särskilt kommer att beaktas vid tillsättningen av nya ledamöter.

Fouriertransform avser att när så är påkallat utse en egen styrelseledamot och eller ordförande, antingen en av Fouriertransforms medarbetare eller en person från Fouriertransforms externa nätverk. Bedömningen är att det är det mest effektiva sättet att tillföra företagen den kompetens som Fouriertransforms medarbetare och externa nätverk har. De styrelseledamöter Fouriertransform utser ska tidigare ha ingått i företagsledningar och ha erfarenhet av styrelsearbete eller under längre tid ha arbetat med ägarfrågor på annat sätt.

Fouriertransform strävar alltid efter att ingå i valberedningen då sådan finns för portföljbolagens styrelser. Fouriertransform ska verka för att principerna för valberedningens arbete redovisas öppet och att arbetet fungerar effektivt.

Varje år bör styrelsen för respektive portföljbolag låta utvärdera styrelsens och verkställande direktörens arbete under det gångna året. Utvärderingen bör med jämna mellanrum göras av en extern konsult inom området.

Fouriertransform ser positivt på att styrelseledamöter äger aktier i portföljbolaget där de sitter i styrelsen, men endast om bolaget är noterat. I onoterade bolag måste särskilda bedömningar göras.

Portföljbolagens verkställande direktör bör inte ingå i bolagens styrelse.

Revisor

Fouriertransform ska verka för att portföljbolagen alltid har en auktoriserad revisor.

Kapitalstruktur

Portföljbolagen ska ha en väl avvägd kapitalstruktur som tar hänsyn till bolagens finansiella ställning, kapitalkostnad, investeringsbehov samt förväntade resultat och kassaflöden.

Fouriertransform investerar i bolag som befinner sig i en utvecklingsfas eller expanderar sin verksamhet. Portföljbolagen förväntas därför inte ge någon utdelning, utan tillgängliga överskott bör användas för att utveckla och konsolidera bolagets verksamhet.

Nyemissioner bör som huvudregel genomföras som kontantemissioner med företrädesrätt för befintliga ägare. Endast i särskilda fall kan riktade nyemissioner vara motiverande.

Ledning

Portföljbolagens ledning ska ha en relevant sammansättning avseende erfarenhet och kompetens. Fouriertransform betonar även här vikten av balans mellan ledningsmedlemmarnas kön och ålder.

Fouriertransform ser, på samma sätt som för styrelseledamöter, positivt på att absoluta nyckelpersoner i företagsledningen äger aktier i de portföljbolag där de arbetar, dock endast under förutsättning att det ej komplicerar ägarstrukturen, exit-möjligheter etc..

Ersättningsfrågor

Styrelsearvoderingen ska vara marknadsmässig och kopplad till bolagets storlek, komplexitet och arbetsinsats. Styrelseledamöter ska kunna komplettera styrelsearbetet med att utföra konsultuppdrag för portföljbolaget, vars omfattning och arvodering beslutas av styrelsen.

Ersättningen till ledningen ska vara marknadsmässig. Fouriertransform har en positiv inställning till prestationsbaserade ersättningssystem. För dessa måste det finnas en tydlig koppling mellan prestation och ersättning, vidare ett tak så att nivåerna inte kan bli orimliga. Ersättnings-systemens exakta utformning är en fråga för respektive portföljbolags styrelse. Pensions-ersättningen bör vara premiebaserad. Den totala ersättningen ska ha en kostnadsram, där även pensionspremier ingår, som gör att företagets maximala kostnad för ersättningar alltid är känd.

Informationsgivning

Portföljbolagens information ska alltid vara uppdaterad och korrekt, relevant samt tydlig. Bolagens primära informationskanal är webbplatsen. Fouriertransform kommer att för portföljbolagen presentera förslag på vilken information som bör finnas på respektive bolags webbplats. Vald nivå på informationsgivningen beror på bolagens storlek och utvecklingsfas. Fouriertransform kommer att verka för en så öppen dialog med de olika intressenterna som möjligt.

Bolagsstyrning

Merparten av portföljbolagen kommer sannolikt alltid att vara onoterade bolag. Onoterade bolag behöver inte tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Fouriertransform ska verka för att bolagsstyrningen i portföljbolagen är god och följer statens ägarpolicy när så är påkallat. Som utgångspunkt kommer Fouriertransform att använda sig av Svensk kod för bolagsstyrning, men kraven anpassas efter portföljbolagens storlek och utvecklingsfas.

Portföljhantering

Slutligen bör varje bolag behandlas som det individuella och unika företag det är. Fouriertransform ska undvika krav på generella rapportrutiner och standardiserade tillvägagångssätt. Varje bolag ska behandlas för sig; pragmatiskt, flexibelt och respektfullt.

För att kunna följa upp investeringen i portföljbolagen behöver Fouriertransform löpande erhålla finansiell rapportering; ex kassaflödesprognoser, budget, resultat- och balansräkning vars omfattning anpassas för varje enskild investering.